اثراقتصادی پروبیوتیک باکتوسل بر روی بازماندگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران

2 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.

چکیده

غذاهای دریایی و آبزیان یکی از سالم­ترین و بهترین مواد غذایی مصرفی می­باشند که نقش   ارزنده­ای در امنیت غذایی و سلامت جامعه دارند و به­دلیل افزایش تقاضای مصرف ماهی،       آبزی­پروری بخش مهمی از صنعت دامپروری در سراسر دنیا به­حساب می­آید. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر میزان بازماندگی ماهیان قزل­آلا و  بر درآمد آبزی­پروران انجام گرفت. در این مطالعه از 8000 قطعه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان با میانگین وزنی 60 گرم استفاده شده که به 2 گروه تجربی تیمار با باکتوسل و کنترل یا فاقد تیمار تقسیم شدند. در این پژوهش باکتوسل Pediococcus acidilactituma به روش اکسترودر شده به غذای ماهیان اضافه شد و در طول دوره­ی آزمایش با استفاده از فرمول­های مربوطه میزان بازماندگی ماهیان در دو گروه محاسبه و داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS18 و از طریق آزمون آماری تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده­های حاصل از این تحقیق موید آن است که پروبیوتیک باکتوسل باعث افزایش میزان بازماندگی ماهیان قزل آلا می­گردد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پروبیوتیک باکتوسل احتمالا از طریق تحریک سیستم ایمنی و کاهش اثر پاتوژن­ها و افزایش تولید ایمونوگلوبین­ها باعث افزایش ماندگاری ماهیان قزل­آلای رنگین­کمان و در نتیجه افزایش راندمان تولید و درآمد بیشتر آبزی­پروران می­شود.
 
طبقه­ بندیJEL:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic impact of bactocel probiotics on the durability of rainbow trout (a species of salmonid native)

نویسندگان [English]

  • S.E H 1
  • s. b 2
  • v. d 2
  • l. b 3
چکیده [English]

Seafood and Aquatics is one of the best and most healthy consumable foods that plays an important role in food security and the health of society, and due to the increasing demand for fish consumption, aquaculture is an important part of the livestock industry in worldwide. So the study aimed to evaluate the effect of bactocel probiotics on the durability of rainbow trout and on aquacultures income. In the study, 8,000 pieces of rainbow trout with an average weight of 60 g were divided into 2 experimental treated groups by bactocel and control not treated with bactocel groups. In this study, Pediococcus acidilactituma bactocel by extrusion method was added to the fish foods and in during the experiment by using the formulas, fish durability rate in each group was calculated and the data by using SPSS 18 software by independent t-test were analyzed. The data resulted the study confirms that bactocel probiotics can increase the durability rate of rainbow trout. Considering the results of the study, bactocel probiotics possibly by stimulating the immune system and reducing the effect of pathogens and increasing production of immunoglobulins led to increase the durability of rainbow trout and thereby increase production efficiency and aquaculture income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bactocel
  • durability
  • rainbow trout