بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه شیراز

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه استخراج تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و بویژه ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های پانلی 11 کشور واقع در منطقه خاورمیانه برای دوره 1980 الی 2013 دو هدف اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نخست آزمون وجود یا عدم وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس بین زیست توده و رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و ایران. در گام بعد به بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده پرداخته شد. در این مطالعه از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی بعنوان معیاری از تولیدات بخش کشاورزی استفاده و آزمون ریشه واحد و تحلیل‌های همجمعی پنلی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو جامعه آماری ایران و منطقه خاورمیانه فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس میان تولید زیست توده و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر کوتاه‌مدت و بلند مدت رشد تولیدات بخش کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Agricultural Production Growth on Biomass Production in Middle East and Iran

نویسندگان [English]

  • navid kargar 1
  • mohammad hassan tarazkar 2
  • ghasem layani 3
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to reveal the short and long run effects of agricultural production growth on biomass production for Middle East countries and especially for Iran. This study employs panel data from 11 Middle East countries, from 1980 to 2013, in order to fulfill two aims. First, to test whether or not there is an EKC type relationship between biomass and economic growth in the Middle East and Iran. Second, to investigate the impact of agricultural sector growth on biomass production. Also, in this study, the area of arable and permanent crops was used as an agricultural sector production growth index and Panel unit root analyses and panel cointegration analyses were used to examine the relationship. The results showed that in both the statistical society of Iran and the Middle East, there is the Kuznets environmental curve hypothesis between biomass production and economic growth. In addition, the results confirmed the growth hypothesis in which agricultural sector production growth has positive effects on biomass production of Middle East countries and Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Agricultural Production
  • Middle East
  • Iran
- استاد زاد، ع. ح. و بهلولی، پ. (1394)، تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی در ایران، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره 2، ص: 154-127.
- شریفیان عطار, ر.؛ مظهری، س. ع.؛ تاج فرد، ز. و سعیدی رضوانی،م. (۱۳۹۲)، بررسی پیامدهای مثبت زیست محیطی انرژی‌ بیومس با تأکید بر مکانیسم های تولید بیوگاز، چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)، تهران، آبان 1392.
- نوفرستی، م. (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، تهران
Refrences
- Adewuyi, A. O., & Awodumi, O. B. (2017). Biomass energy consumption, economic growth and carbon emissions: Fresh evidence from West Africa using a simultaneous equation model. Energy, 119, 453-471.
- Ali, H. S., Law, S. H., Yusop, Z., & Chin, L. (2017). Dynamic implication of biomass energy consumption on economic growth in Sub-Saharan Africa: evidence from panel data analysis. GeoJournal, 82(3), 493-502.
- Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data (Vol. 1). John Wiley & Sons.
- Bildirici, M. E. (2013). Economic growth and biomass energy. Biomass and bioenergy, 50, 19-24.
- Bildirici, M. E. (2014). Relationship between biomass energy and economic growth in transition countries: panel ARDL approach. Gcb Bioenergy6(6), 717-726.
- Bildirici, M. E., & Özaksoy, F. (2013). The relationship between economic growth and biomass energy consumption in some European countries. Journal of renewable and sustainable energy, 5(2), 023141.
- Bilgili, F., & Ozturk, I. (2015). Biomass energy and economic growth nexus in G7 countries: Evidence from dynamic panel data. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49, 132-138.
- Destek, M. A. (2017). Biomass energy consumption and economic growth: Evidence from top 10 biomass consumer countries. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 1-6.
- Dodder, R. S., Kaplan, P. O., Elobeid, A., Tokgoz, S., Secchi, S., & Kurkalova, L. A. (2015). Impact of energy prices and cellulosic biomass supply on agriculture, energy, and the environment: An integrated modeling approach. Energy Economics51, 77-87.
- Halicioglu, F. (2009). An econometric study of CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade in Turkey. Energy Policy, 37(3), 1156-1164.
- Hochman, G., Rajagopal, D., & Zilberman, D. (2010). The Effect of Biofuels on Crude Oil Markets. AgBioForum13(2), 112-118.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1): 53-74.
- Kao, C. 1999. Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. Journal of econometrics, 90(1): 1-44.
- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
- Ohler, A., & Fetters, I. (2014). The causal relationship between renewable electricity generation and GDP growth: A study of energy sources. Energy economics, 43, 125-139.
- Oparinde, A. (2010). Investigating the relationship between income, health and biomass consumption: a panel data analysis (No. 39305). University Library of Munich, Germany.
- Ozturk, I., & Bilgili, F. (2015). Economic growth and biomass consumption nexus: Dynamic panel analysis for Sub-Sahara African countries. Applied Energy, 137, 110-116.
- Pao, H.-T., Li, Y.-Y., Fu, H.-C., (2014). Clean energy, non-clean energy, and economic growth in the MIST countries. Energ Policy, 67, 932–942
- Payne, J. E. (2011). On biomass energy consumption and real output in the US. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 6(1), 47-52.
- Pedroni, P. (2000). Fully Modified OLS for heterogeneous cointegrated panels.
- Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. Econometric theory, 20(03): 597-625.
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. Econometric Society Monographs, 31, 371-413.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (1996). Testing for the 'Existence of a Long-run Relationship' (9622). Faculty of Economics: University of Cambridge.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
- Pfeiffer, B., & Mulder, P. (2013). Explaining the diffusion of renewable energy technology in developing countries. Energy Economics, 40, 285-296.
- Sebri, M., & Ben-Salha, O., (2014). On the casual dynamic between economic growth, renewable energy consumption, CO2 emissions and trade openness: fresh evidence from BRICS countries. Renew. Sust. Energ. Rev. 39, 14–23.
- Shahbaz, M., Loganathan, N., Zeshan, M., & Zaman, K., (2015). Does renewable energy consumption add in economic growth? As application of auto-regressive distributed lag model in Pakistan. Renew. Sust. Energ. Rev. 44, 576–585.
- Siddiki, J. U. (2000). Demand for money in Bangladesh: a cointegration analysis. Applied Economics, 32(15), 1977-1984.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 783-820.
- WBA (World Bioenergy Association), (2016). Global bioenergy Statistics 2016, from: http://www.worldbioenergy.org/.
- WDI (World Development Indicators), (2016). Retrieved January 7, 2016, from http://www.worldbank.org/
- Yildirim, E., Saraç, Ş., & Aslan, A. (2012). Energy consumption and economic growth in the USA: Evidence from renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(9), 6770-6774.