تبیین شاخص‌ها و الگوی کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های تعاونی روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی کارآفرینی - توسعه، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 گروه اقتصاد، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

در دنیای پیچیده و پویای امروزی، بدون توجه کافی به کار آفرینی سازمانی نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه در عرصه اقتصادی دست یابیم. زیرا کار آفرینی سازمانی، فرایندی راهبردی و اکتسابی است که سازمان ها با انتخاب الگوی مناسب، منجربه شکل گیری پایدار آن می شوند. هدف این پژوهش تبیین شاخص ها و انتخاب الگوی کارآفرینی مناسب است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن مدیران شرکت های تعاونی روستایی استان خراسان جنوبی هستند. ابزار گردآوری اطلاعات: مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه ای است که به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. از نرم افزارExpert Choice برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی شاخص ها به ترتیب: رفتاری، فرهنگ ، اقدام کارآفرینانه، ساختاری، زمینه ای، ویژگی های فردی و مهارت های کارآفرینانه و الگوهابه ترتیب: سلمان، آنتونیک و هیسریچ، بیولت و آلپکن، لامپکن و دس، اکهلس و نک، احمد پور داریانی و کوراتکو و دیگران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Indices and Organizational Entrepreneurship Patterns in Rural Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Gholam reza Nakhaei 1
  • Abdolreza Sobhani 2
  • Mahmoud Reza Mostaghimi 3
  • Seyyed Mohammad Reza Hosseini 4
1 PhD student of entrepreneurship - Development, Department of Entrepreneurship, Aliabadkatoul Branch, Islamic Azad University, Aliabadkatoul, Iran
2 Department of Cultural Management , college of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Department of Economics, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

In the complex and dynamic world of today, without enough attention to organizational entrepreneurship, we can not achieve to growth and development indicators in the economic realm. Because organizational entrepreneurship is a strategic and acquiring process that organizations by choosing the right model, lead to its sustainable development. The purpose of this study is to explain the indicators and select the appropriate entrepreneurship model. The research method is descriptive survey and the statistical population is the managers of rural cooperatives in South Khorasan province. Data gathering tool: library studies and a questionnaire that has been done through Analytical Hierarchy Process ( AHP). Expert Choice software (EC) is used to analyze the collected data. The results of this research show that the ranking of indices are: behavioral, culture, entrepreneurial, structural, Background, individual characteristics and entrepreneurial skills and the patterns are respectively Sahlman, Antonic & Hisrich, Bulut & Alpkan, Lampkin & Dess, Echols & Neck, Ahmad Pour Dariani and Kooratko & others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Organizational Entrepreneurship
  • Rural Cooperatives
  • South Khorasan
  • Analytical Hierarchy Analysis
- احمدپور داریانی، م. (1391). کارآفرینی (تعاریف ، نظریات و الگوها). چاپ دهم. تهران. انتشارات جاجرمی.
- احمدپورداریانی، م. فرخ حیاتی، ا.  (1386). کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی. چاپ دوم. تهران. انتشارات محراب قلم.
- احمد پورداریانی، م. عزیزی، م. (1395). کارآفرینی. چاپ چهاردهم. تهران. انتشارات محراب قلم و سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزش .
- تسلیمی، م س.  منوریان، ع. آشنا، م. (1385). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی. نشریه فرهنگ مدیریت. سال چهارم. شماره 14. پاییز و زمستان 1385. صص: 27 – 56
- حسین­پور، د. و زارعی­وش، ف. (1389). الگوی کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: اداره کل تعاون استان تهران. تعاون. سال بیست و یکم. دوره جدید. شماره4. زمستان1389. صص: 171 –  194  
- حق­شناس، ا. جمشیدیان، م. شائمی، ع. شاهین، آ. یزدانشناس، م. (1386). الگوی کارآفرینی سازمانی دربخش دولتی ایران. فصلنامه مدیریت ایران. سال دوم. شماره 8. زمستان.  صص: 31 – 73
-  دشمن­زیاری، ا. طلایی، ق ا. رجبیان تابش، آ. (1390). مبانی و اصول کارآفرینی (تئوریها – کاربرد). چاپ اول. تهران. ناشر موسسه کتاب مهربان نشر.
- رحمتی زنجان طلب، ف. (1390). طراحی و ارایه الگوی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در سازمان ها و نهاد های فرهنگی مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اسلامی تهران. مجله مدیریت فرهنگی. سال پنجم.  شماره یازدهم. بهار 1390. صص: 89 - 108
- رضایی، ر ا. حسینی، س م. (1392). طراحی مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی­های توسعه روستایی استان زنجان. توسعه کارآفرینی. دوره 6. شماره 4. زمستان 1392. صص: 57 – 74
- سلیمانی، د. جعفر­پور، م. (1389). ارایه الگوی راهبردی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر متغیرهای محتوایی سازمان. مجله مطالعات راهبردی بسیج. زمستان (1389). شماره 49 . صص :123 - 156
-  صمدآقایی، ج. (1378). سازمان‌های کارآفرین. چاپ اول. تهران. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
- عبدی، ب. کهن­هوش نژاد، ر ا. (1395). نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی. فصلنامه تعاون و کشاورزی. سال پنجم. شماره 17. بهار 1395. صص: 143- 174
- مجلس شورای اسلامی. (1377). قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تاریخ صدور 1377.
- مقیمی، س م. وکیلی، ی. اکبری، م. (1392). نظریه های کارآفرینی. چاپ دوم. تهران. انتشارات دانشگاه تهران
- مقیمی، س م. (1384). کارآفرینی در سازمان­های دولتی. تهران. انتشارات فراندیش.
- میرمیران، س ج. (1385). کارآفرینی جامع.چاپ اول. تهران. انتشارات موسسه نشر کلمه 
- موسوی­راد، س ط. فراهانی، ا. هنری، ح. پورسلطانی، ح. (1392). طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد گرایش­های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی. مجله مطالعات مدیریت ورزشی.  بهمن و اسفند 1392. شماره 21. صص: 55 - 66
- نخعی, غ ر. دیده خانی، ح. و نخعی،ح ا. (۱۳۹۴). تبیین و رتبه­بندی شاخص­های کارآفرینی به روش AHP مطالعه موردی: جهاد کشاورزی شهرستان خوسف. کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. استانبول. استانبول ترکیه. صص: 1 – 22
- نیک­نژاد، ع. مقیمی، س م. روشندل اربطانی، ط. (1391). شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه ای برای کسب وکارهای رسانه­های دیجیتال کشور. فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال چهارم. شماره 15. بهار1391. صص: 65 – 83
- وکیلی. ی. (1390). طراحی و آزمون الگوی هم یافتی کارآفرینی عملکرد در بخش عمومی ایران، مورد شهرداری تهران. رساله دوره دکتری. پردیس قم دانشگاه تهران. چاپ نشده
 
Refrences
- Antoncic B. . Hisrich‌ R D. (2003). Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation. Journal of Management Development. 2003. Vol‌, 23.‌ No 6: pp 518-550
- Chen, J. Zhu, Z. and Anquan, W. (2005). A system model for corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower. 26 (6): pp. 529- 543.
- Eyal, O. Inbar, D E. (2003). Developing a public school entrepreneurship inventory: Theoretical conceptualization and empirical examination. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research; 9 ( 6): pp 221-244
- Ferreira, J. (2002). Corporate Entrepreneurship: a Strategic and Strutural Perspective. International Council for Small Businss. 47th World Conference
- International Cooperative Alliance (ICA). (2004). Cooperatives Identity Statement. Review of International Cooperation. 97(1): pp 1-35.
- Kuratko, D. Hornsby, J. Naffziger, D, &Montagono, R. (1993) Implementing entrepreneurialthing in estabishedorganizations. AdvancedManagement Journal. Winter1993: pp  28 – 34