اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم در شهرستان فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی- بخش اقتصاد کشاورزی

2 شیراز دانشگاه شیراز

چکیده

در مطالعه حاضر با جمع‌آوری داده‌های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌ مرحله‌ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش قیمت برق در مقایسه با قیمت گازوئیل، اثرات محسوس‌تری بر افزایش هزینه‌ تولید، کاهش محصول، سود و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان گندم دارد. لذا پیشنهاد می‌شود سیاست هدفمندی یارانه‌ها‌ی برق با احتیاط بیشتری اعمال گردد. همچنین، نتایج محاسبات نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق می‌بایستی قیمت گندم به ترتیب 13340 و 16223 ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد تا رفاه تولیدکنندگان حداقل مشابه شرایط کنونی باشد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، دولت می‏تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر تکنولوژی تولید برای مصرف بهینه حامل‌های انرژی جهت کاهش هزینه‌ها یا حفظ رفاه و در نتیجه افزایش تولید را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Energy Carriers' Price Surging on Welfare of Wheat Producers in Fasa City

نویسندگان [English]

  • hassan azarm 1
  • mohammad bakhshoodeh 2
2 shiraz-shiraz university
چکیده [English]

In the present study, the cross sectional data of 2013-14 were from 201 irrigated-wheat producers in Fasa applying multistage random cluster sampling to investigate the effects of energy carriers’ price rising on welfare producers of wheat in the region.The results showed that an increase in price of electricity has stronger impact on increasing the production costs, decreasing production and benefit, and as a result on the welfare of wheat producers than is expected to have from increasing price of gas oil. Therefore, targeted electricity subsidy should be implemented with further considerations. Moreover, to keep the producers welfare unchanged, a 100 percent increase in the price of gas oil and electricity, should be compensated with increasing wheat price to 13340 and 16223 rials per kg. Finally, with increasing returns to scale characteristics of wheat production in Fars province, the government can grant credits to provide conditions for farmers to adopt technology change for optimizing consumption of energy in order to reduce costs or maintain the welfare and as a result to increase production of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy carriers
  • indirect production function
  • welfare producer
  • irrigated wheat
  • fasa city
- Bokusheva, R. & Kumbhakar, S. (2008). Modeling Farms’ production decisions under expenditure constraints. In 107th EAAE seminar on Modelling of Agricultural and Rural Development Policies (Vol. 30).
- Christensen, L. R. & Greene, W. H. (1976). Economies of scale in US electric power generation. J. Political Economics, 84, 655–676.
- Diewert, W. E. & Wales, T. J. (1989). Flexible functional forms and global curvature conditions. Econometrica, 55, 43-68.
- Garcia, R. J. & Randall, A. (1994). A Cost function analysis to estimate the effects of fertilizer policy on the supply of wheat and corn. Review of Agricultural Economics, 16: 215-230.
- Jorgenson, D. W. (1986). Econometrics methods for modeling producer behavior. Handbook of econometrics Volume III. Harvard Institute for Economic Research, Amsterdam: North-Holland.
- Judge, G. G., Hill, R. C., Griffiths, W., Lutkepohl, H. & Lee, T. C. (1988). Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2nd Edition. Newyork. Welly.
- Just, R. E., Hueth, D. L. & Schmitz, A. (2005). The welfare economics of public policy: a practical approach to project and policy evaluation. Edward Elgar Publishing.
- Kumghakar, S. C. (2008). Background, estimation and interpretation of indirect production function keynote address at the HAWEPA 2nd Halle Workshop on Efficiency and Productivity Analysis. May 26-27.
- United Nations. (2009). Available at http://data.un.org.