ارزیابی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در استان کرمانشاه (کاربرد تکنیک رگرسیون کوانتایل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، اقتصاد سلامت، گروه توسعه و برنامه‎ریزی اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 رئیس پژوهشکده اقتصاد، دانشیار اقتصاد، گروه توسعه و برنامه‎ریزی اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

امروزه با گسترش نابرابری در مناطق مختلف جهان، اقشار مختلف جوامع با نا اطمینانی در فراهم نمودن نیازهای زندگی روبرو هستند که یکی از این نیازها امنیت غذایی است. بر اساس نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر محسوب می‎شود. در این راستا، در مطالعه حاضر جهت بررسی امنیت غذایی استان کرمانشاه از شاخص FSI و روش رگرسیون کوانتایل برای سال‎های 96-5813 و در دو سناریو استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر دو سناریو، امنیت غذایی استان کرمانشاه به طور مستقیم با عرضه سرانه کالری، رشد سالانه کالری سرانه، شاخص تولید محصولات غذایی، شاخص خودکفایی و به طور غیرمستقیم با تغییرات در مصرف در ارتباط است، اما میزان و شدت این ارتباط در چندک‎ها و اقشار مختلف جامعه متفاوت است. بر اساس نتایج این پژوهش، اجرای سیاست‎هایی که منجر به توسعه اشتغال در این استان گردد، می تواند در کنار رفع سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی در این استان، به بهبود امنیت غذایی هم کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Factors Affecting Food Security in Kermanshah province (Application of Quantile Regression Technique)

نویسندگان [English]

 • naeim shokri 1
 • A. Assari Arani 2
1 PhD Student in Health Economics, Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Head of the Research Institute of Economics and Associate Professor of Economics, Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, with the spread of inequality in different parts of the world, societies face uncertainty about the needs of life, one of them is food security. Iran is considered as a high-risk region, and the difference in food security across the provinces of the country is widely visible.. In the present study, FSI index and Quantile Regression method were used in the years 1979-2017 based on two scenarios to study Food Security in Kermanshah Province. The results of this study indicate that in both scenarios, Food Security in Kermanshah province is directly related to calorie per capita, annual calorie per capita growth, food production index, self-sufficiency index, and indirectly to consumption changes. But the amount and intensity of the relationship between the quantiles are different. According to the results of this study, implementation of policies that lead to the development of employment in this province can help to improve food security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food Security
 • Kermanshah Province
 • Quantile Regression
 • FSI Index
 • Self-Sufficiency Index
 1. باقرزاده آذر، ف.، رنج پور، ر.، کریمی تکانلو، ز.، متفکر آزاد، م.ع.، اسدزاده، الف. (1395). "برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان‌های ایران"، فصلنامه نظریه‎های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 4، صص 76-47.
 2. دینی ترکمانی، ع.­ (1383). "برآورد امنیت غذایی در ایران و ارزیابی از نحوه مواجهه رویکردهای نظری رقیب با ناامنی غذایی"، مجموعه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی, جلد چهارم، مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی،انتشارات تابان، صص 982-953.
 3. حسن قمی، م.، میر میران، پ.، امیری،ز.، اصغری، گ.، صادقیان، س.، سربازی، ن.، عزیزی، ف. (1391). ارتباط امنیت غذایی با تنوع غذایی در افراد بالای 40 سال در منطقه‌ی 13 تهران. مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، 4(14)، صص 367-360.
 4. درستی، ا.، کرم سلطانی، ز.، جزایری، ا.، سیاسی، ف.، اشراقیان، م (1387). ارتباط امنیت غذایی با چاقی و عوامل خانوادگی مرتبط با آن‌ها. فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره ۶، شماره ۱، صص 89-39.
 5. خانزادی، ا.، کریمی، م.شریف.، شکری، نعیم. (1397). بررسی امنیت غذایی و برآورد آن در استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص FSI. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، سال سی و دوم، شماره 1، بهار 1397، صص82-69.
 6. فطرس، م ح.، صحرایی، ر.، یاوری، م. (2018). بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن) فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی،(30)8 ، صص 66-55.
 7. کلاهدوز، ف.، نجفی، ف. (1391). سامانه ملی پایش امنیت غذا تغذیه در ایران و تدوین اولین نقشه وضعیت امنیت غذایی در کشور (پژوهش سمپات). وزارت بهداشت.
 8. محمودی، پ. (1389). تحلیل تطبیقی نرخ امنیت غذایی استان‎های کردستان و کرمانشاه (1370 تا 1387). پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه اقتصاد. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان.­­
 9. Refrences
 10. -Alonso, E. B., Cockx, L., & Swinnen, J. (2018). Culture and food security. Global food security.‏ Volume 17, June 2018, PP. 113-127.
 11. Bashir M. K., Schilizzi S., and Pandit R. (2012). The determinants of rural household food security in the Punjab, Pakistan: an econometric analysis. Working Paper No.122526, School of Agricultural and Resource Economics, University of Western Australia, Crawley, Australia.
 12. Breisinger C., Ecker O. (2014). Simulating economic growth effects on food and nutrition security in Yemen: A new macro- micro modeling approach. Economic Modelling, 43, 100- 113.
 13. -Buchinsky M. (1998). Recent Advances in Quantile Regression Models: A Practical Guideline for Empirical Research. The Journal of Human Resources 1998; 33: PP. 88-126.
 14. Chen, P. C., Yu, M. M., Shih, J. C., Chang, C. C., & Hsu, S. H. (2019). A reassessment of the Global Food Security Index by using a hierarchical data envelopment analysis approach. European Journal of Operational Research, 272(2), 687-698.
 15. -Chen C. (2005). SAS Institute Inc, Cary N. An Introduction to Quantile Regression and the QUANTREG Procedure. SUGI 30/Statistics and Data Analysis 2005; 1-25.
 16. Chen C, Wei Y. (2005). Computational Issues for Quantile Regression. The Indian Journal of Statistics 2005; 67: PP. 399-417.
 17. Del Ninno C., Dorosh P. A., and Subbarao K. (2007). Food aid, domestic policy and food security: Contrasting experiences from South Asia and sub-Saharan Africa. Food Policy, 32(4): PP. 413-435.
 18. Eide E, Showalter M H. (1998). The effect of school quality on student performance: A quantile regression approach. Economics Letters 1998; 58: PP. 345-350.
 19. Farrar C. (2000). A review of food subsidy research at IFPRI (Vol. 12). Intl Food Policy Res Inst.
 20. Food and Agricultural Organization of the United Nations. (1996). “Success stories in food security”, Vol.2, FAO, Rome.
 21. Food and Agricultural Organization of the United Nations. (2006). “The state of Food and agriculture”, FAO, Rome.
 22. Food and Agricultural Organization of the United Nations. (2015). “The State of Food Insecurity in the World”, FAO, Rome.
 23. Food and Agricultural Organization of the United Nations. (2017). “The State of Food Security and Nutrition in the World 2017”, FAO, Rome.
 24. Gloay C. (2009). The Right to Food and Access to Justice: Example at the National Regional and International Levels, FAO, Rome.
 25. (1994). The State of World Rural Poverty: A Profile of the Near East and North Africa (Rome).
 26. -Keming Yu, Zudi Lu, Stander J. (2003). Quantile regression: applications and current research areas. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician) 2003; 52: PP. 331-350.
 27. Koenker R, D'Orey V.(1987) .Computing Regression Quantiles. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics) 1987; 36: PP. 383-393.
 28. -Koenker R. (2005). Quantile Regression.first edition. New York: Cambridge University Press 2005:PP. 1-25.
 29. -Koenker R, Bassett G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica.1978; 46:PP. 33-50.
 30. -Koenker R, Hallock K F.(2001).Quantile Regression: An introduction.The Journal of Economic Perspectives 2001; 15: PP. 143-156.
 31. -Koenker R, D'Orey V.(1987). Computing Regression Quantiles. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics) 1987; 36: PP. 383-93.
 32. -Melly B. (2001). The Theory and Practice of Quantile Regression [dissertation]. University of St Gallen; 2001.
 33. Morshedi L., Lashgarara F., Hosseini S. J. F., and Najafabadi M. O. (2015). The Role of organic farming in improving food security in Fars Province. In Biological Forum-An International Journal (Vol. 7, No. 2: pp. 426-429).
 34. (2010). Food Security: A Post-Modem Perspective. Food Policy, 22(2).
 35. Pinstrup-Andersen P., Shimokawa S. (2008). Do poverty and poor health and nutrition increase the risk of armed conflict onset? Food Policy, 33(6): PP. 513-520.
 36. Population Reference bureau.(2007). The 2007 World Population data sheet. Washington: Population Reference Bureau.
 37. Sen, A.(1981). Povery and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford Clarendon Press.
 38. (1998). Universal declaration of human rights, United Nations Department of Public Information, New York, NY.
 39. World Population Prospects: The 2017 Revision. (2017). United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, Key Findings and Advance Tables. New York, 2017.
دوره 12، شماره 45
اردیبهشت 1399
صفحه 181-202
 • تاریخ دریافت: 18 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 22 اردیبهشت 1399