بررسی اثر حذف یارانه‌ی کودهای شیمیایی بر الگوی کشت زراعتی شهرستان ری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

در این پژوهش اثرات حذف یارانه ی کودهای شیمیایی بر کشت محصولات زراعی شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفته است. داده ایم. بدین منظور به­وسیله روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 105 پرسشنامه از کشاورزان شهرستان ری در سال زراعی 1389-1388 تکمیل و مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت با رهیافت حداکثر آنتروپی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس سطح زیرکشت، کشاورزان به چهار گروه همگن تقسیم شدند و اثر حذف یارانه ی کودهای شیمیایی از طریق تغییرات قیمت کودهای فسفر، ازت و پتاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سطح زیرکشت همه محصولات در گروه­های اول و دوم کاهش یافت. در گروه سوم فقط سطح زیرکشت گندم و گل کلم به ترتیب در حدود 569/8 و520/6% افزایش پیدا کرد. در نهایت در گروه چهارم، سطح زیرکشت جو در حدود 818/0% افزایش یافت. همچنین میزان استفاده از نهاده­ها کم شد و میزان بازده برنامه­ای هر یک از گروه­های اول، دوم، سوم و چهارم به اندازه 825/4، 402/5، 928/8 و512/1% کاهش یافت.
 
طبقه ­بندی JEL:C65 ,Q10,G22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Removing of Chemical Fertilizers Subsidy on the Cropping Pattern in Rey County

نویسندگان [English]

  • s. sh 1
  • gh. p 2
  • S.A M 2
  • O. Z 3
چکیده [English]

In this study, we assessed the removing effect of chemical fertilizers subsidies on cropping pattern of agronomy in Shahre-Rey County. For this purpose, by simple random sampling method, 105 evaluation forms from Shahre-Rey County farmers between 2010 and 2011 were filled out, and Positive Mathematical Progamming model (PMP) with maximum entropy (ME) was used. According to cultivated area, farmers were divided into four homogenous groups, and the elimination effect of the chemical fertilizer subsidies through price changes in nitrate, potassium, and phosphate fertilizers was evaluated. The results indicated that the extent of planted areas in all crops was decreased in the first and second groups. In the third group, only the extent of planted areas of wheat and cauliflower was increased about 8.569% and 6.52%, respectively. Finally, in the fourth group, the extent of planted areas of barley was increased about 0.818%. Also, the rate of using inputs was decreased and the planned output of all groups (1, 2, 3 and 4) was declined 4.825%, 5.402%, 8.928%, and 1.512%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidy
  • Cropping Plan
  • Positive Mathematical Programming
  • Maximum Entropy
  • Chemical Fertilizers
  • Rey County