بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری انرژی دربخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاددانشگاهی مشهد، مشهد

چکیده

بهبود بهره­وری به­عنوان یکی از مهم­ترین منابع تامین رشد اقتصادی به معنی استفاده­ی بهینه، موثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و انرژی است و در کشور ما که دارای منابع غنی انرژی می­باشد، ارتقای بهره­وری انرژی­های پایان­پذیر دارای اهمیت ویژه­ای است. در این مطالعه ابتدا بهره­وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهره­وری جزیی محاسبه شده و سپس مهم­ترین عوامل موثر بر بهره­وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی  خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی(ARDL) و داده­های سالیانه برای دوره­ی زمانی 1386-1356 ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، دستمزد واقعی نیروی کار، متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، قیمت واقعی فراورده­های نفتی و نسبت برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت بر بهره­وری انرژی در کوتاه­مدت داشته­اند. همچنین در بلندمدت متغیر سهم مصرف برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت و    معنی­داری بر بهره­وری انرژی در بخش کشاورزی داشته است.
 
طبقه ­بندیJEL:Q10،Q40،Q43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Energy Productivity in Agricultural Sector of Iran

نویسندگان [English]

  • A. GH 1
  • S. KH.A 2
  • H. KH.A 3
چکیده [English]

Improve  productivity as one of the most important resources for economic growth means to use effective and efficient production of all resources including labor, capital and energy. in our country improving energy efficiency is particularly important. In this study, energy efficiency in the agricultural sector are calculated with partial productivity indices and then the most important factors affecting energy efficiency in the agricultural sector has been studied with the pattern Autoregressive Distributed Lags (ARDL) and annual data for the period 1356-1386 of Iran. The results show that the average investment per unit of energy consumption, real wages of labor, average labor per unit of energy, the real price of oil products and the ratio of the total consumption of electricity consumption in the short term have positive effect on energy efficiency. Variable of proportion of total energy consumption in the long-term has positive and significant impact on energy efficiency in the agricultural sector. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Efficiency
  • The Pattern Autoregressive Distributed Lags (ARDL)
  • Agricultural Sector
  • The Iranian economy