توانمندسازی وایجاد اولویت های اقتصادی کسب وکارهای متوسط کشاورزی در مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه پیام نور

چکیده

توانمندسازی اکسب وکارهای متوسط کشاورزی یکی از زمینه های بالقوه برای افزایش اشتغال بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه آماری بر اساس مدل کوکران 384 طرح می باشد. سوال های تحقیق نیز با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته است. با بررسی مدل های موجود توانمندسازی وایجاد اولویتهای اقتصادی درحوزه کشاورزی و روشهای معمول در فرآیند توانمندسازی و اشتغال، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. ابعاد اصلی مدل عبارتند از آماده سازی و تمهیدات لازم جهت اجرای طرحها، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی، پایدارسازی مشاغل، خودکفایی و خروج از حمایت می باشد که کلیه ضرایب مسیرها معنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی سازه ها بالای 0.5 بوده است. بنابراین متغیرهای مدل دارای قابلیت پیش بینی بیش از 30درصد می باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Model of Empowering and Making Economic Priorities for Medium-sized Businesses in Students Supported by Imam Khomeini Relief Committee

نویسنده [English]

  • ali shojaeifard
Assistant Professor of Entrepreneurship Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Economic of medium-sized businesses is one of the potential areas for increasing employment, especially for the vulnerable. This study aimed to identify the main dimensions and components of economic empowerment of clients supported by Imam Khomeini Relief Committee. The research method was survey and the data were collected through reference to existing documents and questionnaires. The sample size is 384 designs based on Cochran model. Research questions have also been inferentially analyzed using the structural equation method. The conceptual model of the research is presented by examining the existing models of empowerment and economic priorities in the field of agriculture and the usual methods in the process of empowerment and employment. The main dimensions of the model include preparation and preparation for project implementation, job creation, job stabilization, self-sufficiency and exit support, all path coefficients are significant and acceptable variance explained and structures are above 0.5. Is. Therefore, the model variables have a predictive capability of over 30%

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Empowerment
  • Employment
  • Medium Business
  • Agricultural Economic Development
- Saadi, H. & Mazar, A. (2006). The Role of Micro Credit in Empowering Rural Women, Agricultural Bank Experience. Proceedings of Rural Development and Poverty Reduction Micro-Credit, Agricultural Bank Economic Research Center.
- Relief Committee of Imam Khomeini. Functional Report of Self-Sufficiency and Employment Plans. Online: Available at: http://www.emdad.ir/activities/m-kholase.asp.
- Bidabadi, M. (2004). Calculation of Monopoly Degree in Iranian Pistachio Domestic Markets, Journal of Agricultural Economics and Development, 24(3): 335-345. (In Persian).
- Soltani, M. Abedi Seroustani, & Julai, R. (2004). Local Farm Marketing Challenges for Family Farms. Third National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources, Tehran. (In Persian)
- Naghibi, M. (2006). Investigating the Margin of the Sturgeon Fish Market in Iran. Fisheries Quarterly, 68(2): 199-207. (In Persian)
- Assistant Researcher, M.P. H. (1390). Empowerment and Development. Available at http://www.moein.net.
7. Mirzaei, K. Mozaffari, Z. & Kazerouni, A. (2010). Investigating the Marketing Margin of Honey in West Azarbaijan. (In Persian)
- Khani, F. Ebadi, j. Kialhosseini, & Heydari, Kh. (2012). Measuring the Monopoly Power of Manufacturing Industries in Iran. Journal of Economic Modeling. 11(1):  45-62. (In Persian)
- Eslami, R. & Hejazi, S.M. (2011). The Impact of Empowerment Programs of Imam Khomeini Relief Committee on Self-Sufficiency in Investment of Private Sector in Iran Khomeini, Tehran.
- Charmchian Langroodi, M. (2012). Modeling of Psychological Empowerment Indicators for Farmers in Mazandaran Province, Journal of Agricultural Economics and Development, No. 4, p. 314.
- Hafez Nia, M.R. (2013), Introduction to Research in Humanities. 19th Edition, Khome Publications, Tehran.
- Khani, F. Motiei Langroodi, S.H. & Sayyad Bidandi, L. (2012). Presentation of Empowerment Model for Rural Women Case Study: Central Section of Lahijan City, Journal of Rural Development, Volume IV.
- Documentation Deputy of Employment and Self-sufficiency, (2013). Traveling to Developing Countries (India), Imam Khomeini Relief Committee.
- Boleya, B. B. Nancy, G. M. (2014). Measuring empowerment: Developing and validating the Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS), Tourism Management, Volume 45, Pages 85–94.
- Chipaso, N. (2011). Role of Women’s Empowerment on Agricultural Development, PhD dissertation, university of Readin
- Jinhua, Y. Yanhui, L. Yan, Ch. & Xiaoyan, P. (2014). The effect of structural empowerment and organizational commitment on Chinese nurses' job satisfaction, Applied Nursing Research, Volume 27, Issue 3, August 2014, Pages 186–191.
- Kanagaretnama, K.  Mestelmanb, S. Khalid Nainarc, S. M. Shehatac, M. (2014). Transparency and empowerment in an investment environment, Journal of Business Research, Volume 67, Issue 9, September 2014, Pages 2030–2038.
- Nuno, C. Martijn, De. J. Stefan, S. (2014). The effect of customer empowerment on adherence to expert advice, International Journal of Research in Marketing, Volume 31, Issue 3, September 2014, Pages 293–308.
- Osterwalder, A. Pigneur, Y. & Tucci, C. L. (2005). Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems 16 1-40.
- Diyao, M. (2010). The Root of a Common Core in Econometrics. Tehran: Rasa Cultural Services Institute.
- Garavan, J. & Toure, M. (2002). Marketing margin analysis of tomato in the district of Bamako, Republic of Mali. Journal of Agricultural Economics and Development, 2(3): 084-089.
- Zarainejad, M. & Saadat Mehr, M. (2007). Money supply in the Iranian economy. Journal of Business Research, 45: 1-22. (In Persian)
- Zeraat kish, y, & Omidvar, Z. (2015). Investigating the Market Power of Trout in Iran. Journal of Reproduction and Aquaculture Sciences, 9: 27-52. (In Persian)
- Husseini, M. & Hooman, T. (2007). A Study of the World Dates and Target Markets of Iranian Export Dates. Journal of Agricultural Economics and Development, 15(57): 1-29. (In Persian)
- Hosseini, S. Abbasifar, A. & Shahbazi, H. (A 2007). Investigation of Market Power in Iranian Red Meat Marketing Chain. Agricultural Economics and Development, 62: 120-105. (In Persian)
- Hosseini, S. Shahbazi, H. & Abbasifar, A. (B 2007). Investigation of Market Power in Iran Sugar Import Market. Iranian Journal of Economic Research, 34: 160-145. (In Persian)
- Shahi Tash, Nowruz, A. (2014) Parametric calculation of Lerner index and evaluation of competitiveness and monopoly of Iranian industries. Economic Modeling Quarterly 8: 89-71 .(In Persian)