تاثیراعتبارات بانک کشاورزی بر رشد و اشتغال بخش کشاورزی در ایران (با استفاده از داده‌های پانل استانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار،گروه اقتصادکشاورزی،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

کشاورزی ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با محدودیت های مالی مواجه است، کمبود سرمایه این بخش را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. لذا اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر رشد و اشتغال بخش کشاورزی در ایران در طول سال های 1379 تا 1392 با استفاده از داده های پانل استانی است. که از مدل پانل پویا به روش های مختلف اقتصاد سنجی بهره خواهیم برد. نتایج نشان دادندکه بین رشد بخش و اعتبارات ارتباط مثبت و بین اشتغال بخش و اعتبارات بانک کشاورزی ارتباط منفی وجود دارد، اما از آنجا که ارتباط بین رشد و اشتغال کشاورزی مثبت است، می توان گفت اعتبارات، رشد را افزایش می دهد و رشد کشاورزی، به افزایش اشتغال بخش کمک می کند. مقادیر این تاثیر در استانها متفاوت است.
با توجه به روابط بدست آمده توصیه می شود توزیع اعتبارات بانک کشاورزی بر اساس پتانسیل بخش کشاورزی استان ها برای افزایش اثرات مثبت اعتبارات پرداختی بر رشد و اشتغال کشاورزی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Credit on Agricultural Growth and Employment in Iran (Using provincial panel data)

نویسندگان [English]

  • soma parva 1
  • Reza Moghaddasi 2
  • safdar hoseini 3
  • saeed yazdani 3
1 Ph. D. Student, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Agricultural Economics, Tehran University.
چکیده [English]

Agriculture in Iran, like many developing countries, faces financial constraints and The lack of adequate credit has created many challenges. Therefore, bank credit is of special importance.This study aimed at exploring the effect of formal credit on agricultural growth and Employment in Iran, using a unique provincial panel data set during 2000-2013. Different panel data econometrics techniques were applied. The main results indicated, on average, positive association between the sector growth and formal credit provided by the Agricultural Bank. The same relation was found for Employment.but was found on average, negative association between the sector employment and formal credit provided by the Agricultural Bank. though the size of effect differed among provinces. According to,the credits of the agricultural bank, increase the growth And agricultural growth, contributes to an increase in employment. Therefore, given the relationships between credits, growth and employment, Redistribution of credits based on agricultural potentials of provinces is recommended, as a key factor for increasing employment-related impact of credit, and increasing growth-related impact of credit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural growth
  • agricultural employment
  • panel data
  • Credit
  • Agricultural Bank
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte CarloEvidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(3): 277-297.
- Azimi, H. (2013). Role of Bank Credits in Development of Agriculture Sector. Life Science Journal, 10(1): 1386-1391.
- Banerjee, K. (2012). Credit and Growth Cycles in India: An Empirical Assessment of the Lead and Lag Behavior. Reserve Bank of India Working Paper Series, WPS (DEPR: 22/2011). No. id: 4699.
- Bhar, R. & Hamori, R. (2015). Growth Rate of Domestic Creditand Output: Evidence of the Asymmetric Relationship between Japan and the UnitedStates. Intl. Journal of Applied Economics, 6(1): 77-89.
- Central Bank of the Eslamic Republic of Iran. (2016).
- Chisasa, J. & Makina, D. (2015). Bank Credit and Agricultural Outputin South Africa: Co-integration, Short Run Dynamics and Causality. The Journal of Applied Business Research, 31(2): 489-500.
- Coricelli, F. (2015). The Credit-Output Relationship During the Recovery from Recession. Open Economies Review, 26(3): 551-579.
- Das, P. K. & Maiti, P. (1998). Bank Credit, Output and Bank Deposits in West Bengal and Selected States.  Economic and political Weekly, 33(47): 3081-3088.
- Das, A. Senapati, M. & John, J. (2009). Impact of Agricultural Credit onAgriculture Production. An Empirical Analysis in India. Reserve Bank of India. Occasional. Papers, 30(2): 75-107.
- Gregorio, J. D. & Guidotti, P. E. (1995). Financial Development and Economic Growth. World Development, 23(3): 433-448.
- Guo, G. Wen, Q. & Zhu, J. (2015). The Impact of Aging Agricultural Labor Population on Farmland Output: From the Perspective of Farmer Preferences. Mathematical Problems in Engineering. vol. 2015, Article ID 730618, 7 pages, 2015. https://doi. org/10. 1155/2015/730618.
- Hassan, M. K. Sanchez, B. & Yu, J. S. (2011). Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Panel Data. The Quarterly Review of Economics and Finance Journal, 51(1): 88-104.
- Im, K. S. Pesaran, M. H. & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Rootsin Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1): 53–74.
- King, R. G. and Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. World Bank Working Paper No 1083.
- Lahura, E. (2011). An Empirical Analysis of the Credit –OutputRelationship: Evidence from Peru. Central Bank of Peru, Working Paper No 2011-2018.
- Levin, A. Lin, C. F. & Chu. C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1): 1–24.
- Levine, R. Loayza, N. & Beck, T. (2000). Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes. Journal of monetary Economics, 46(1): 31-77.
- Nkurunziza, J. D. (2010). The Effect of Credit on Growth and Convergence of Firm Size in Kenyan Manufacturing. Journal of International Trade and Economic Development, 19(3): 465-494.
- Rajan, R. G. & Zingales, L. (1998). Financial Dependence and Growth. The American Economic Review, 88(3): 559-586.
- Sharifat, M. Moghaddasi, R. Hosseini, S. S. & Yazdani, S. (2015). Credit Risk and its Affecting Factors in Iran Agricultural Bank Loans. European Online Journal of Natural and Sosial Sciences, 4(1): 2069-2076.
- Sharifi Renani, H. Tavakoli, A. & Honarvar, N. (2014). Effect of Agricultural Credit Banks on the Value Added of Agricultural Sector in Iran. Agricultural Economics and Development, 21(84): 205-227. (In Persian).
- Udoka, C. A. Mbat, D. O. & Duke, S. B. (2016). The Effect of Commercial Banks’ Credit on Agricultural Production in Nigeria. Journal of Finance and Accounting, 4(1): 1-10.