درجه توسعه یافتگی روستاهای استان کرمانشاه (کاربرد روش تاکسونومی عددی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. (مسعود و همکاران , 2000)بدین منظور هدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه ی توسعه یافتگی استان کرمانشاه و تعیین سطح توسعه یافتگی این استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. این ارزیابی به روش تاکسونومی عددی، در سال 1394 با استفاده از 45 شاخص انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Degree of Development in Kermanshah Province Towns Using Numerical Taxonomy

نویسندگان [English]

  • elham batmani 1
  • S. Y. Zaraatkish 2
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Development is a multi-dimensional flow that requires basic changes in cultural and social structures, on the one hand, and economic growth as well as poverty and inequality reduction, on the other. Most societies increasingly require planning and identification of their facilities as well as potential and actual resources in order to encourage development, redress imbalances, and overcome economic, social, and cultural problems (Masoud et al., 2000). To this end, the general objective of this study is to assess the degree of development of Kermanshah province and determine the level of development of this province in terms of having development indicators using the latest statistics and information. This numerical taxonomic evaluation was conducted in 1394 using 45 indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • rural sustainable development
  • numerical taxonomy
Habibian, H. (2017). Application of numerical taxonomy model in the analysis of levels
    of development of urban areas (Case study: Sanandaj). Journal of Geography
    (Regional Planning), 7(3): 311-324.
(In Persian)
Akbarian Ronizi, Q., & Javaheri, H. (2015). Determining the levels of development of
    rural areas of Kamyaran city. Journal of Geographical Research, 21(3): 116-130. (In
    Persian)
Seyedin, S.H. (2014). Determining the degree of development of Bushehr cities in terms
    of health indicators using numerical taxonomy. Journal of IRAN University of
    Medical Sciences, 21(118): 81-91.
(In Persian)
Tavakoli Vala, J. (2012). Numerical taxonomy and its application in social research.
    Journal of Historical Sociology, 4(11): 171-194. (In Persian)
Islami, S. (2012). Determining the degree of development of rural areas of the country.
    Journal of Economics, 18(9,10): 5-34. (In Persian)
Saroukhani, B., Tavakoli Vala, J., & Rostamzadeh, A. (2012). Numerical taxonomy and
    its application in social. Journal of istorical Sociology, 4(1): 182-185. (In Persian)
Moezifar, H. (2011). Comparison of methods for determining the degree of
    development of cities in South Khorasan Province. Journal of Financial Economics,
    5(17): 165-188.
(In Persian)
Karimi, F., & Ahmadvand, M. (2011). Levels of development of rural areas in the
    central part of Boyer-Ahmad city. Journal of Rural Research, 5(3): 663-690. (In
    Persian)
Siahooie, H.R., Rostam Gourani, E., & Beyranvandzadeh, N. (2011). Assessing the
    degree of sustainability and rural development in Shahab section of Qeshm city.
    Journal of Human Geography, 3(4): 159-177. (In Persian)
Shokri, S., Safaipoor, M., & Lotfi, S. (2010). Grading the development of Mazandaran
    cities using numerical taxonomy. Geographical Journal of Chashmandaz-E-
    ZAGROS, 2(4): 51-67.
(In Persian)
Massoud, M., Mehr Tehran, A.M., & Shobiri, S.N. (2010), Determining the degree of
    development of the cities of Isfahan province.Journal of Regional Urban Research,
    2(8): 39-54.
(In Persian)
Al-Hassan, R. (2007). A study of regional inequalities in Ghana in the period 1990-
    2000. IFPRI Discussion Paper No.00693
Taqvaei, M., & Rezai, J. (2004). Comparison of the degree of development of rural
    areas of cities in Ilam province. Journal of Humanities Research, University of
    Isfahan(Geography Special Letter), 16(1): 1-16.
(In Persian)
Talani, G.R. (2003). Degree of rural development in 13 rural areas of Saveh using
    numerical taxonomic analysis. International Institute for Geo-Information Science
    and Earth Observation Enschede, the Netherlands. M.SC. Thesis, ITC University.
Taqvaei, M., & Ahmadi, S. (2002). Assessing the degree of development of villages in
    Kurdistan province by numerical taxonomy. Journal of Kurdistan Culture, 3(11): 41-
    61
(In Persian)
Rezvani, M.R. (2002). Assessment and analysis of development levels in rural areas of
    Sanandaj. Journal of Rural Research, 1(1): 1-16 (In Persian)
Khazai, A. (2001). Classification of rural areas of the country in terms of poverty
    facilities and development. Journal of Development and Futurology, 2(5): 4-20 (In
    Persian)
Salmanizadeh, S. (1999). Rural development roundtable and government administrative
    reform. Journal of Rural and Development, 3(3,4): 2-18 (In Persian)
Todaro, M. translated by Farjadi Q.A. (1989). Economic Development in the Third
    World. Higher Institute for Research in Planning and Development, Tehran.