ارتباط ریسک و پذیرش نهاده های جدید در کشاورزی؛ مورد پژوهشی صیفی‌کاران استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 استادیار دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت‌ها و عملکردها مجبور به تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده‌ها و نوع نهاده‌ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده‌ها و نوع نهاده‌ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده‌های جدید علاوه بر قیمت ستانده‌ها و نهاده‌ها و سطح تولید، به عوامل مختلفی از قبیل واریانس قیمت‌ها، درجه ریسک‌گریزی و سهم نهایی نهاده‌ها بستگی دارد. در این پژوهش، ارتباط تجربی بین ریسک و پذیرش نهاده‌های جدید در بین کشاورزان صیفی‌کار جنوب استان کرمان موردبررسی قرارگرفته است. داده‌های موردنیاز این پژوهش از طریق تکمیل140 پرسشنامه توسط کشاورزان صیفی‌کار (خیار سبز، گوجه و سیب‌زمینی) در سه شهرستان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج) در تابستان 1396 گردآوری‌شده است. استخراج‌شده است. برای تخمین و مقایسه‌ی نهاده‌های جدید و سنتی و تفاوت هزینه‌ی نهادها از روش گشتاور برای محاسبه واریانس، چولگی و کشیدگی و تابع هزینه ترانسلوگ استفاده‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Communication and Acceptance of New Inputs in Agriculture; Case Study of Saifi Karan of Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Batool Moslemi 1
  • Mahmood Hashmitabar 2
  • Ali Sardar Shahraki 3
1 Ph.D. Student of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran.
2 Assistant Professor, University of Sistan and Baluchestan, Iran
3 Assistant Professor, University of Sistan and Baluchestan, Iran
چکیده [English]

Agricultural producers are forced to make decisions about allocating resources and producing products in an environment uncertain to prices and practices. Percentage of inputs and inputs (traditional or advanced) in terms of risk may be different from inputs and type of inputs (traditional or advanced) in assured circumstances. The use of new inputs depends on factors such as price variance, degree of risk aversion and the final contribution of inputs, in addition to output and input prices and production levels. In this research, the empirical relationship between risk and acceptance of new inputs among farmers in south of Kerman province has been investigated. The data required by 140 questionnaires in three districts (Jiroft, Anbarabad, Kahnoj) from agricultural community Saifi Kar (greenhouse cucumber, tomatoes and potatoes), completed in the summer of 1396.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transferog Cost Function
  • Southern Farmers
  • Kerman Method
  • Torque Method
  • Risk
Ajayi, M. T. (2001). Evaluation of effectiveness of extension teaching methods used by
    agriculture trainees for field day. Journal of Extension System, 17(2): 42-50.
Amiri, Z., Asgharipour, M., Ramroudi, M., & Kakolvand, E. (2016). Effectiveness of
    Technical-Extension Project of Agricultural Risk Management in Production
    Sustainability and Damage Reduction (Case Study of Lorestan Province), First
    International Conference on Natural Hazards and Environmental Crises Iran,
    Solutions and Challenges, Ardabil. (In Persian).
Azizi, S., Alam Beigi, A., & Hassani, F. (2016). Farmers' In-Farm Risk Management in
    Response to the Agricultural Drought Crisis, Fourth National Conference of Student
    Scientific Associations in Agriculture. Natural Resources and Environment, Karaj.
    (In Persian)
Chaudhary, R., Singh, P., & Mishra, B. (2001). Correlates of adoption of improved rice
    technology. Indian Journal of Extension Education. 37 (3&4): 200-202.
Golzar, M., Asgari, F., Savari, M., Daneshvar, M., & Ameri, J. (2014). Analysis of
    Factors Affecting Production Risk Management in Orange Farmers in Jiroft. Iran
    Agricultural Economics and Development Research
, 45 (1): 57-67. (In Persian)
Hardaker, J. B.,  Lien, G.,  Anderson, J. R., & Huirne, R., (2015). Coping with Risk in
    Agriculture, 3rd edition Applied Decision Analysis. Wallingford, UK: CABI
    Publishing - ISBN 9781780645742 - 296 p.
Mohammadi Kani Golzar, F., Asgari, M., Savari, M., & Daneshvar Ameri, Z. (2014).
    Analysis of influencing factors on production risk management among orange
    farmers. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45
    (1):57-67. (In Persian)
Rao, P. P. (1996). Adoption of rice production by technology by the tribal farmers.
    Journal of Research, 24(1): 21-25.
Ray, S. C. (1982). A translog cost function analysis of U. S. Agriculture, (1939).
    American Journal of Agricultural Economics, 64(2): 490-98.
Shahbazi, A., & Arsalan Bod, M. (2016). The importance of agricultural risk
    management among wheat farmers in Farsan city, 9th Congress of Pioneers of
    Progress, Tehran. (In Persian)
Sharma, L. KA., Sharma, D. M., & Chandargi, G. S. (2002). Farmers’characteristics
    and adoption of Kharif maize technology. Indian Journal of Extension Education,
    38 (1&2): 88-89.
Subashini, B., & Thyagarajan, S. (2002). Characteristics of tapioca farmers and
    theiradoption Behaviour. Indian Journal of Extension Education, 38 (1&2): 85-87.
Thyagarajan, S., & Vasanthakumar, J. (2000). Characteristics of rice farmers and
    adoption pattern of recommended rice technologies. Indian Journal of Extension
    Education
, 36 (1&2): 48-52.