عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی کلزاکاران در استانهای ایران (رهیافت اقتصاد سنجی مکانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

2 استادیار ،گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

3 استاد ،گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: اگرچه مطالعات زیادی به ارائه مدل اندازه‌گیری کارایی زیست محیطی پرداخته‌اند ولی آن‌ها نتوانسته‌اند تأثیر فزاینده فضایی برخی عوامل تأثیرگذار را بر کارایی زیست‌محیطی محصولات کشاورزی را در نظر بگیرند و باعث شده نتایج منطقی نباشد.
مواد و روش­ها: در این پژوهش، ابتدا کارایی زیست‌محیطی محصول کلزا در استان‌های منتخب ایران طی سال‌های 1390 تا 1395 اندازه‌گیری شد و برای ارزیابی کارایی زیست‌محیطی از مدل اندازه‌گیری خاص (Measure-Specific) استفاده شد. سپس، در این مطالعه با استفاده از مدل دوربین مکانی به بررسی عوامل مؤثر بر کارایی زیست‌محیطی کلزاکاران (باتوجه به بهره‌برداری از منابع آب و سایر جنبه‌های اقلیمی) در اکثر استان‌های ایران پرداخته شده است.
یافته­ها: میانگین کارایی زیست‌محیطی کل کشور در حدود 73/0 طی دوره مورد بررسی می‌باشد که با بهبود نسبی کارایی زیست محیطی در هر سال افزایش یافته است و همچنین دارای اثرات سرریز مکانی است. اثرات مستقیم و غیرمستقیم بیانگر آن است که مصرف آب داخلی، درجه باز شدن، پیشرفت فناوری در بخش کشاورزی و ساختار صنعتی بر کارایی زیست محیطی کلزاکاران ایران تاثیر معنی‌داری دارد. اثرات کلی مکانی نشان داد که مصرف آب کل داخلی و ساختار صنعتی تأثیر معناداری بر کارایی زیست‌محیطی دارد.
بحث و نتیجه­گیری: برای بهبود کارایی زیست محیطی با توجه به بهره‌برداری از منابع آب، دولت و شهروندان بایستی بر روی راه‌حل‌هایی مانند کاهش آلودگی، صرفه‌جویی در مصرف آب داخلی و تبدیل ساختار صنعتی تمرکز کنند. علاوه بر این، مدیران کشور باید تأثیرات مکانی این عوامل را در هنگام طراحی سیاست‌های دولتی در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Environmental Efficiency Rapeseed Cultivation in Provinces of Iran (Approch Spatial econometric)

نویسندگان [English]

 • mohammad norozian 1
 • seyed Mehdi Hoseini 2
 • Ahmad Akbarei 3
 • Amir Dadrasmoghadam 2
1 دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
3 Professor, Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
چکیده [English]

Introduction: To date, researches have presented numerous models for measuring environmental efficiency; however, reports suggested that they have not been able to consider the increasing spatial impact of certain factors affecting the environmental efficiency of agricultural products and for the most part the results are not logical.
Materials and Methods: In this study, first the environmental efficiency of rapeseed in designated provinces of Iran during the years 2011 to 2016 was measured and to evaluate the environmental efficiency of the specific measurement model was used. Then, in this study, using a Spatial Durbin Model, the factors affecting the environmental efficiency of rapeseed farmers (due to the utilization of water resources and other climatic aspects) in certain provinces of Iran have been investigated.
Findings: The results of this study showed that the average environmental efficiency of the entire country is about 0.73 during the mentioned period, which has increased with the relative improvement of environmental efficiency each year and also has spatial spillover effects. Direct and indirect effects indicate that domestic water consumption, degree of openness, technological progress in agriculture and industrial structure have a significant impact on the environmental efficiency of Iranian rapeseed growers.
Conclusion: In this regard, the government and citizens should focus on solutions such as reducing pollution, saving domestic water consumption and transforming the industrial structure. In addition, managers should consider the spatial effects of these factors when designing government policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Efficiency
 • Spatial econometrics
 • Rapeseed
 • measure-specific model
 1. Agricultural Statistics, Ministry of Agriculture- Jahad. 2010-2017. http://www.agriis.ir/references.
 2. Asadpour H. Determining the technical, allocative and economic efficiency of rapeseed producers and the factors affecting their inefficiency in Mazandaran province. Agricultural Economics and Development. 2015; 24 (93): 111-135.
 3. Customs of the Islamic Republic of Iran 2019; www.irica.gov.ir.
 4. Dehghanian S, Gherbani M, Shahnoushi N. Application of comprehensive data analysis in estimating sugar beet efficiency in Khorasan province. Journal of Agricultural Science and Technology. 2008; 17 (2): 259-265. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-201737.html
 5. Dong B, Wei W, Ma X, Li P. On the impacts of carbon tax and technological progress on China, Applied Economics. 2018; 50(4): 389-406.‏ https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1316826.
 6. Elhorst J, Paul. Spatial panel data models. In: Spatial econometrics. Springer, Berlin, Heidelberg. 2014; 37-93.‏ [DOI: 10.1007/978-3-642-40340-8_3].
 7. FAO. FAOSTAT. Available online at. 2017; http://faostat.fao.org/site .
 8. Fathi B, Khodaparast Mashhadi M, Homayounifar M, Sajadifar S. Comparative Study of Energy and Environmental Efficiency in Developing Countries: Desirable and Undesirable Output Approach. qjerp. 2017; 25 (81):85-121. http://qjerp.ir/article-1-1579-fa.html.
 9. Garratt M P D, Leather S R, Wright D J. Tritrophic effects of organic and conventional fertilisers on a cereal-aphid-parasitoid system. Entomologia Experimentalis ET Applicata, 2010; 134: 211–219. https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.2009.00957.x.
 10. Grant, C. A, Derksen, D A, McLaren D L, Irvine, R. B. Nitrogen fertilizer and urease inhibitor effects on canola seed quality in a one-pass seeding and fertilizing system. Field Crops Research, 2011, 121.2: 201-208.‏ https://doi.org/10.1016/j.fcr.2010.10.012.
 11. Hosseini, M. Gherbani, r. Nasiri Mahallati, M. and Fallahpour, F. Evaluation of the effect of nitrogen fertilizer in rapeseed on biological capabilities and rate of change of mustard aphid population, Plant Pest Research, 2014; 3 (4): 27-39. (In Persian). https://iprj.guilan.ac.ir/m/article_534.html?lang=fa.
 12. Jafarnia M, Ismaili A. Applying environmental effects in technical efficiency analysis: A case study of fattening in Shiraz. Journal of Agricultural Economics Research, 2013; 2: 101-122. http://jae.miau.ac.ir/article_249_0.html?lang=fa.
 13. Karaçuka, M. and Catik, N. A. A Spatial Approach to Measure Productivity Spillovers of Foreign Affiliated Firms in Turkish Manufacturing Industries, Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) Discussion Papers, 2011; 21. https://www.econstor.eu/handle/10419/45793.
 14. Karimi F, Pirasteh H, Zahedi Keyvan M. Determining the efficiency of wheat cultivation according to two factors of time and risk. Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development. 2008; 16(64): 139-159. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_58860.html.
 15. Khalighi L, Shoukat Fadaei M. A study on the effects of exchange rate and foreign policies on Iranians dates export, Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 2017; 16: 112–118. https://doi.org/10.1016/j.jssas.2015.03.005.
 16. Lampe H W, Hilgers D. Trajectories of efficiency measurement: A bibliometric analysis of DEA and SFA. European journal of operational research. 2015; 240(1): 1-21. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.04.041.
 17. Ma H L, Shi C L, Chou N T. China's water utilization efficiency: an analysis with environmental considerations. Sustainability. 2016; 8 (6): 516-531. https://doi.org/10.3390/su8060516.
 18. Ministry of Energy, the Regional Water. 2019; https://moe.gov.ir/.
 19. Molaei m, Sani F. Estimation of environmental efficiency of agricultural sector. Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production. 2015; 40 (2): 91-111. https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_3842.html.
 20. Molaei m, Hesari Sharma N, Javan Bakht A. Estimation of environmental-input efficiency of agricultural products (Case study: Environmental efficiency of rice production. Journal of Agricultural Economic. 2018; 11 (2): 157-172. [doi: 10.22034/iaes.]
 21. Monjazeb M r, Nosrati R. Basics of econometrics with Ivyus and Stata, Mehraban Publications. 2019; p: 123.
 22. Najafzadeh B, Mamipour S. The Analysis of Factors That Influence the Environmental Efficiency in Iranian Electric Industry: DEA Approach and Panel Data. jemr. 2017; 7 (27): 41-83. URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1404-fa.html

National Meteorology Organization. 2010- 2017; https://public.wmo.int/en.

 1. Norouzian M, Esfandiari M, Hosseini S, M, Musapour Sh. Investigation of environmental efficiency of cotton growers in the country. Journal of Natural Environment. 2019; 72 (3): 389-402. [doi: 10.22059/jne.2019.274607.1630].
 2. Rafie Darani H, Gherbani m. Labor Force Participation in the National Economy: An Analysis in the Framework of Spatial Regression. Economic Modeling Research Quarterly. 2014; 18. www. iranjournals.nlai.ir.
 3. Rafi'I H, Amirnejad H. Investigation of production factors and the effectiveness of its components in rainfed wheat. Quarterly Journal of Economics and Agriculture. 2007; 2 (2): 90-100.
 4. Rasooli S J, Nasiri Mahallati M, Naseripour Yazdi M, Gherbani R. Determining the canola yield forecasting model based on agricultural meteorological indicators and climatic parameters in Mashhad city, water and soil. 2016; 3 (4): 1322-1333. doi: 10.22067/jsw.v30i4.45336
 5. Salami H, Nemati M. Investigation of systematic performance risk and factors affecting its intensity in apple crop in Iran, application of spatial autoregressive patterns. Journal of Agricultural Economics and Development. 2013; 4. iranjournals.nlai.ir
 6. Salarie m, Mohammadinejad A, Moghaddasi, A. The Impact of Technology Advances and Efficiency Changes on Productivity Growth in Iran's Agricultural Sector: Data Envelopment Analysis. Journal of Economic Modeling. 2016; (2) 105. http://eco.iaufb.ac.ir/m/article_585186.html.
 7. Shahbazi K, Rezaei A, Hamidi Rozi d. Investigating the Economic Convergence of the Member States of the ECO: An Approach to Panel Spatial Econometrics. Quarterly Journal of Business Research. 2014; 74. http://pajooheshnameh.itsr.ir/article_13615.html.
 8. Statistics Center of Iran. 2019; amar.org.ir
 9. Sun CZ, Zhao L S, Zou W. The interprovincial water resources global environmental technology efficiency measurement in China and its spatial effect. Journal Nat. Resour. 2014; 4 (29): 553-563. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.252.
 10. Talblo R, Mohammadi T. Pierre Daye E. Analysis of the spatial distribution of changes in housing prices in the regions; Spatial econometric approach. Quarterly Journal of Economic Research. 2017; 17(66). Doi:22054/JOER.2017.8202
 11. Ulucan Measuring the Efficiency of Turkish universities using Measure-specific Data Envelopment Analysis.Sosyo Ekonomi.ocak-haziran 2011-10. on be hajf of CMEE.center for marke economics and Enterprenewship of Hacettipe University. 2011.
 12. Vega S H, Elhorst J P. On spatial econometric models, spillover effects, and W, Paper presented at the 53rd ERSA Congress, Palermo, Italy. 2013; http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa13/ERSA2013_paper_00222.pdf.
 13. Xilong Y, Wei F, Xiaoling Z, Wenxi W, Chentao Z, Shaqiu Y. Measurement and decomposition of industrial green total factor water efficiency in China. Journal of Cleaner Production. 2018; (198):144-1156. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.138.
 14. Yang W, Li L. Analysis of total factor efficiency of water resource and energy in China: A Study Based on DEA-SBM Model. Sustainability. 2017; 9, 1316-1337. https://doi.org/10.3390/su9081316.
 15. Zaranejad M, Mansouri S A. Investigating the Neighborhood Spatial Interactions on International Trade Fluctuations: A Combined Spatial Econometric Approach and Wavelet Smoothing. Economic Research. 2015; 4 (50): 835-859. http://ensani.ir/fa/article/7166.
 16. Zhao L, Sun C, Liu F. Interprovincial two-stage water resource utilization efficiency under environmental constraint and spatial spillover effects in China. Journal of Cleaner Production. 2017; 164:715-725. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.252