ارزیابی عوامل اثرگذار بر مصرف انواع گیاهان دارویی در خانوار‌های شهری (مورد مطالعه: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف انواع گیاهان دارویی را مدنظر قرار داد. اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی از 200 خانوار شهری در رشت بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودساخته محقق است که روایی صوری آن به تایید کارشناسان رسید و پایایی آن نیز ارزیابی شد (ضریب آلفای کرونباخ معادل 0.806). پس از تجزیه‌ و‌ تحلیل همبستگی و شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفی گیاهان دارویی، به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای توضیحی الگوی پروبیت مورد استفاده قرار گرفت. در خانوارهای مورد مطالعه، بیشترین فراوانی درمان بیماری با گیاهان دارویی مربوط به طبقه سنی 24-18 سال است و بیشترین فراوانی گیاهان دارویی مصرفی شامل پونه (6.5 درصد)، آویشن (4.5 درصد) و نعناع (4 درصد) می‌باشد. نتایج حاصل از الگوی پروبیت نشان داد که اعتقاد به اثربخشی گیاهان دارویی، سابقه درمان با طب سنتی در خانوار و اطلاع از محل عرضه معتبر گیاهان دارویی اثر مثبت و معناداری بر مصرف گیاهان دارویی در خانوارهای شهری رشت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effective Factors on the Consumption of Medicine Plants in Urban Households (Case study: Rasht city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kavoosi Kalashami 1
  • Kheyzaran Hassanpour 2
1 Assistant Professor, Department of Agriculutral Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The present study considers the factors affecting the use of medicinal plants. Requested data sets were obtained from 200 urban households in Rasht city. The research tool was a researcher-made questionnaire that its face validity was confirmed by experts and its reliability was also evaluated (Cronbach's alpha coefficient is 0.806). After analyzing the correlation of factors affecting the consumption behavior of medicinal plants, in order to examine the simultaneous effect of explanatory variables on the consumption behavior of medicinal plants, the probit model was used. The most frequent treatment of the disease with medicine plants occurred in the age group of 18-24 years old and the most frequent used medicine plants are Pennyroyal (6.5%), Thyme (4.5%) and Mint (4%). The results of the probit model showed that the belief in the effectiveness of medicine plants, the history of treatment with medicine plants in the household and knowing the valid supply center location of medicine plants have significant effects on the consumption of medical plants in the urban household of Rasht.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption behavior
  • Correlation Analysis
  • Binary Model
  • Marginal Effect
  • Medicine Plants