شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته: کاربرد الگوی پانل توبیت و پانل توبیت فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی فردوسی مشهد

چکیده

نااطمینانی در نظریه‌های رشد اقتصادی و معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه‌های اثرگذار بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب‌ترین الگوی اقتصادسنجی جهت بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی باعث شده است تا ارائه الگوهای جدید رگرسیونی برای شناسایی دقیق‌تر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی مورد توجه محققین اقتصاد قرار گیرد. لذا این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و نوع ارتباطات فضایی 21 کشور منتخب توسعه‌یافته طی دوره 2013-2005 با استفاده از الگوهای پانل توبیت و پانل توبیت فضایی صورت گرفته است. ارزیابی میان الگوهای مورد استفاده در این تحقیق، الگوی پانل توبیت فضایی با خطای فضایی نتایج مطلوبتری را ارائه داد. نتایج نشان داد جمعیت، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و امید به زندگی اثر مثبت و معنی‌دار و آزادسازی تجاری اثر مثبت و غیرمعنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند. پیشنهاد می-شود در مطالعات آتی راجع به رشد اقتصادی کشورهای دارای مجاورت مکانی الگوهای فضایی در کنار الگوهای رقیب مورد استفاده قرار گیرد تا نتایج مطلوبتری حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify factors affecting on the economic growth of developed countries: Application of panel Tobit and spatial panel Tobit models

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghorbani 1
  • Samira Shayanmehr 2
2 Ph.D. student of FUM
چکیده [English]

The uncertainty in economic growth theory and multiple alternative measures to affecting components on economic growth and lack of specification of the most appropriate to investigate the variables affecting economic growth has led to introducing new regression models to identify more accurate factors affecting on economic growth that focused by economic researchers. Therefore, Therefore, this study aimed to identify factors affecting economic growth and type of spatial communications of 21 selected developed countries during 2005-2013 using panel Tobit and spatial panel Tobit models is taken. The evaluation among used models in this study showed that the spatial panel Tobit with spatial error gave favorable results. Results showed that population, research and development expenditure, foreign direct investment and life expectancy has significant positive effect and trade liberalization has an insignificant positive effect on economic growth. It is suggested in future studies about countries with adjacent location, spatial models used besides the competitive models to achieve better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Foreign Direct Investment
  • life expectancy
  • panel data