برآورد نسبت شکاف فناوری ارقام مختلف برنج در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشکده علوم کشاورزی‬، دانشگاه گیلان.

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی کارایی و نسبت شکاف فناوری ارقام مختلف برنج در استان گیلان می‏باشد. به این منظور جهت تعیین نسبت شکاف فناوری(TGR) از روش فرامرزی(Metafrontier) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل برنجکاران استان گیلان در سال 1396 می‌باشد. در تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد طیف میانگین کارایی فنی گروهی ارقام مختلف برنج بین 76% تا 93% است. در واقع در صورت پرشدن شکاف تکنیکی بین کشاورزان مورد بررسی، می‌توان به طور متوسط مقدار تولید ارقام هاشمی، دم‌سیاه، علی‌کاظمی، جمشیدجو، شیرودی و خزر را به ترتیب 47، 7، 23، 12، 8 و 15 درصد افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد که بالاترین و پایین‌ترین نسبت شکاف فناوری ارقام مورد مطالعه به ترتیب مربوط به رقم هاشمی (96/0) و رقم خزر (45/0) می‌باشد. بر اساس نتایج متغیرهای درآمد، شاخص مکانیزاسیون، شغل اصلی کشاورز، مالکیت، تجربه و اندازه زمین اثر مثبت و معنی‌دار بر کارایی فنی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the technological gap ratio of different rice varieties in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Sodabeh Hashemi Chafchiri 2
  • Mohamad Hosein Menhaj 3
1 Assistant professor of agricultural economics, Guilan University
2 Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan.
3 Assistant Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to evaluate the efficiency and technological gap ratio (TGR) of different rice cultivars in Guilan province For this purpose, metafrontier method was used to determine the TGR. The statistical population of the study was all rice farmers in Guilan province in 2017. Sample size was selected by stratified sampling method. The results showed that the mean technical efficiency range of different rice varieties was between 76% and 93%. In fact, if the gap between the farmers in the study is filled. In fact, the average yield of the Hashemi, Domsiah, Ali Kazemi, Jamshidjo, Shiroudi and Khazar could be 47, 7, 23, 12, 8 and 15 present increases respectively. The results also showed that the highest technological gap ratio for the studied varieties was related to Hashemi (0.96) and the lowest technology gap ratio was related to Khazar (0.45). Based on the results income, mechanization index, farmer's main occupation, ownership, experience and land size have a positive and significant effect on farmers' technical efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical efficiency
  • Technological Gap Ratio
  • Rice
  • Guilan