بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

امروزه بخش تجارت خارجی به­عنوان یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می­آید. نرخ ارز به­عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی­باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده­های سری زمانی    1386-1352 و با بهره­گیری از روش گارچ برای اندازه­گیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و یوهانسون نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی با یک وقفه در بلندمدت تاثیر منفی بر صادرات محصولات بخش کشاورزی دارد. بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر رشد واردات محصولات بخش کشاورزی نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در کوتاه­مدت اثر منفی بر واردات محصولات بخش کشاورزی می­گذارد. بنابر این سیاست­گذاران بایستی از سیاست­هایی که به ثبات نرخ ارز کمک می­کنند، بهره ببرند.
 
طبقه­بندیJEL:E32,M21,Q17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Exchange Rate Volatility on Agricultural Trade in Iran

نویسندگان [English]

  • F. Z 1
  • H. M 2
چکیده [English]

Exchange rate is one of the important variables that affect trade.  In this paper by using GARCH   method, effects of real exchange volatility on agricultural trade in Iran have been determined for period of 1973- 2007. Results of the research showed that real exchange rate volatility with one lag had negative effect on export of agricultural products in the long run. Results also showed that the effect of   real exchange rate volatility on agriculture import was positive in the long run and negative in the short run. Finally, some recommendations are made to reduce exchange rate volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trade
  • Exchange Rate Volatility
  • GARCH
  • Agriculture