مدلسازی پس‌انداز خانوار روستایی و بررسی تاثیر سناریوهای مختلف سیاستی بر آن(با بهره‌گیری از رویکرد پویایی سیستم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا.

چکیده

توسعه در مناطق روستایی دارای ابعاد متعددی است که توسعه­ی اقتصادی یکی از مهم­ترین آن ابعاد و تجمیع سرمایه هسته­ی مرکزی آن می­باشد. بر اساس تئوری­های اقتصادی پس­انداز در یک جامعه اعم از جوامع روستایی می­تواند مقدمه­ای برای تشکیل سرمایه و ارتقاء شاخص­های اقتصادی توسعه باشد. در این میان پس­انداز بخش خصوصی شامل پس­انداز خانوارها و بنگاه­های اقتصادی خصوصی یکی از اجزای اصلی تشکیل­دهنده­ی سرمایه در جوامع روستایی محسوب می­گردد. در این مطالعه به­منظور مدلسازی تابع پس­انداز خانوار روستایی و بررسی تاثیر سناریوهای مختلف سیاستی از رهیافت مدلسازی ریاضی استفاده گردیده و اطلاعات و داده­های مورد نیاز از 184 خانوار گندمکار دیم شهرستان رزن که بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده بود، در سال زراعی 92-1391 از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، خانوارهای با ابعاد خانوار 5-7 نفره و سطح زیرکشت بیش از 40  هکتار، دارای بیشترین سطح پس­انداز می­باشند. این رقم در خانوارهای بیش از 7 نفر و با سطح زیرکشت زیر 5 هکتار در   پایین­ترین حد قرار دارد. همچنین یافته­های تحقیق نشان می­دهند که اجرای سناریوی سیاستی مبنی بر افزایش50 درصدی یارانه، 20 درصدی درآمد و 20 درصد مخارج خانوار بیشترین تاثیر بر وضعیت پس انداز خانوار را به همراه دارد.
 
طبقه­ بندیJEL : D14,O23,Q01

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Rural Househols, Saving and Effects of Different Policies

نویسندگان [English]

  • h. b 1
  • h. v 2
چکیده [English]

Savings in a society including rural communities could be a prelude to the formation of capital and promotion of economic development.  This paper aims to modeling the rural household savings and the effect of different policy scenarios on it. For this purpose, mathematical modeling approaches have been used. Needed data collected through interviews and filling up questionnaires from sample of 184 rain-fed wheat grower households in Razan County, in 92-1391 crop year. Results of the the study revealed that households with 5-7 members and more than 40 hectare of land had the highest level of savings , and households with more than 7 members and less than 5 hectares of land had the the lowest level of savings. Also findings of the study suggest that the implementation of a policy scenario based on a 50 percent increase in subsidy, and 20 percent increase in households, income would have the greatest impact on the situation of household savings. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical modeling
  • savings function
  • policy scenarios. Razan Township