بررسی عوامل موثر بر فرهنگ تعاونی بخش کشاورزی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

2 دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی و مدرس دانشگاه پیام نور تهران.

چکیده

بخش تعاون بستر مناسبی برای بروز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بوده و در عین حال زمینه­ای مناسب برای کاهش تصدی­گری دولت فراهم می­کند. در راستای توجه و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگ تعاون و توسعه­ی آن در کشور، تحقیق حاضر در سال 1392 به­منظور پاسخگویی به  مساله­ی نامشخص بودن مدل بومی فرهنگ تعاونی­ها در کشور و با هدف شناسایی و تبیین عوامل سوق­دهنده و بازدارنده­ی فرهنگ تعاونی در بخش کشاورزی استان گیلان پرداخته شد. در این تحقیق 55 نمونه از جامعه­ی آماری مورد مطالعه، به­طور کاملا تصادفی از کارشناسان بخش مذکور تهیه و سپس با روش­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که میزان وضعیت عوامل سوق­دهنده بر فرهنگ تعاونی­های کشاورزی گیلان به مقدار کم و خیلی کم بوده و همچنین میزان وضعیت عوامل بازدارنده بر فرهنگ تعاونی­ به مقدار زیاد و خیلی زیاد     می­باشد. با توجه به آزمون t مقایسه­ای بین عوامل سوق­دهنده و بازدارنده مشخص شده است که بازدارنده­ها شدت بیشتری نسبت به سوق­دهنده­ها بر فرهنگ تعاونی در استان گیلان دارند.     رتبه­بندی حاصل از آزمون فریدمن نشان داده است که رتبه­های عوامل سوق­دهنده به­ترتیب فردی و محیطی بوده و رتبه­های عوامل بازدارنده به­ترتیب فردی، گروهی، سازمانی و محیطی می­باشند.
طبقه ­بندیJEL: L11, G1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting Agricultural cooperative culture in Gilan Province

نویسندگان [English]

  • j. a 1
  • h. m 2
چکیده [English]

The cooperative department is an appropriate field for creativity, innovation and entrepreneurship which provides the background necessary to reduce the government's intervention. The present study was carried out in order to pay attention and to give importance to the cooperative culture in 2013. The aim of research was to respond to uncertainty role of native model in cooperatives culture in the country as well as explain the driving and inhibiting factors in agriculture department of Gilan province. A random sample of fifty five expers were selected and and interviewed. Results of study showed thatihibiting factors had high and very high and driving factors had littel effect on agriculture cooperative culture. Results of t-test comparison between driving and inhibitor factors indicated that the inhibitor factors had greater impact than driving factors on cooperative culture. Results of Friedman rank test showed that, ranks of driving factors were individual and environmental and ranks of the inhibitor factors were individual, group, organizational and environmental, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • inhibiting factors
  • cooperative culture
  • Gilan