بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات خرما‌ی ایران کاربرد روش خودتوضیح با وقفه گسترده(ARDL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 دانشیار بخش اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 کارشناسارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مربی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تغییرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما‌ی ایران طی دوره زمانی1390-1359 می‌پردازد. بدین منظور ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ‌ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)، استفاده شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و حجم صادراتی خرما‌ الگوی خود‌توضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL) به­کار گرفته شد. بر اساس نتایج این پژوهش نااطمینانی نرخ‌ارز اثر منفی و معنی‌داری بر حجم صادراتی خرما در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. همچنین مطابق انتظار، درآمد کشورهای وارد‌کننده و تولید داخلی خرما اثرات مثبت و معنی‌داری بر صادرات خرما دارد. اما قیمت صادراتی خرما تاثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. بنابراین ایجاد اطمینان در بازارهای ارز می‌تواند باعث توسعه صادرات این محصول مهم کشاورزی شود. این اطمینان می­تواند با    شکل­گیری سیستم شناور مدیریت شده که همراه با تورم قابل تعدیل باشد به وجود آید.
 
طبقه­بندیJEL :Q17, F31, C22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Exchange Rate Uncertainty on Export of Iranian Date

نویسندگان [English]

 • A. K 1
 • S.A J 2
 • S. K 3
چکیده [English]

This paper aims to determine the short and long-term changes in exchange rate uncertainty on exports of Iranian date during the period of 1980-2011. To calculate the exchange rate uncertainty generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) was used. Then, to examine the relationship between exchange rate uncertainty and date export, the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) was applied. The results of this study indicate that; exchange rate uncertainty has significant negative effect on date exports in the short and long-term. Also, income of importing countries and domestic production has positive effects on exports of date. But export price of date has negative impact on the exports of date. Thus, pursuing policies to stabilize foreign exchange market could cause to increase date export.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange Rate
 • uncertainty
 • Date
 • GARCH
 • Auto Regressive Distributed Lag
 1. بی‌ریا س. جبل‌عاملی ف. 1385.  عوامل موثر بر صادرات پسته، زعفران، خرما، در سبد کالاهای صادرات غیر‌نفتی ایران (1380-1370) . فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 54: 101-86.
 2. ترکمانی ج. طرازکار م.1384. اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته: کاربرد روش خود‌توضیح با وقفه گسترده. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 49:96-83.
 3. تشکینی ا. 1384. اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit4. موسسه فرهنگی هنری دیباگران. تهران.
 4. کازرونی ع. دولتی م. 1386. اثر نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. 45: 306-283
 5. کرباسی ع. احمدی ح. 1389. بررسی آثار نوسانات نرخ ارز برحجم و قیمت صادراتی کشمش ایران، مجله دانش و توسعه، 32: 163-137.
 6. مرتضوی س ا. زمانی ا. نوری م. نادر ه. 1390. بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران. نشریه اقتصاد وتوسعه کشاورزی. 3: 354-347
 7. مهرابی بشرآبادی ح. جاودان. ج. 1390. تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 3:46-27.
 8. نوفرستی م. 1387. ریشه واحد وهمجمعی در اقتصاد سنجی. موسسه خدماتی فرهنگی رسا.
 9. نبیونی ا. چنگی آشتیانی ع. ویردی‌زاده س. 1387. بررسی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در توسعه صادرات غیر نفتی ایران. اولین همایش ملی توسعه فعالیت های اقتصادی ایران، دانشگاه پیام نور.
 10. Alam S H, Ahmed Q.M. 2010. Exchange Rate Volatility and Pakistan’s Import Demand: An Application of Autoregressive Distributed Lag Model. International Research Journal of Finance and Economics. 14:50-2887.
 11. Azeez. B A. 2012. Effect of Exchenge Rate Volayility on Macroeconomic Peeformance in Nigeria. Interdiaciplinary. Journal of Contemporary Research In Business. 4:140-155.
 12. Ronald , Ruppel F. A, Bessle D.A. 1995. U.S. corn exports: The Role of Exchange Rate. Agricultural Economics. 13: 75-88.
 13. Barghandan A, Barghandan K. S, Golestaneh. H Mirlashari. 2011. Investigating the Effect of Real Effective Exchange Rate on the Iranian Pistachio Export. International Journal of Nuts and Related Sciences. 2: 9900-9937
 14. Bolkesjø, T.F. Buongiorno, J. 2006. Short- and long-run exchange rate effects on forest product trade: Evidence from panel data.  Journal of Forest Economics. 11: 205-221.
 15. Fidan, H. 2006. Impact of the Real Effective Exchange Rate (Reer) on Turkish Agricultural Trade. International Journal of Human and Social Sciences. 1: 70-80.
 16. Hashemi-Tabar M, Akbari A. 2009. Agricultural Export and Exchange Rate Volatility in Irans Economy..International Conference on Applied Economics: 219-223.
 17. Lotfalipur M, Dehghanian S, Azarinfar Y, 2007. Evaluating the relation between agricultural productivity, production and export and the effects of it sinstability on growth of agriculture sector. Agricultural Economics and Development (agricultural science and industry). 21:37-45 (in Persian).
 18. Serenis D, Serenis P. 2008. The Impact Of Exchange Rate Volatility On Exports: Evidance Four European Countries. International Conference on Applied Economics: 835-837.
 19. 19- Serenis D, Niicholas T, Serenis P. 2011. Exchnge  Rate Volatility , and Sectoral Exports Is There a Relationship New Evidence From The E.U. International Conference On Applied Economics: 579-587.