جایگاه بخش آب در اقتصاد استان کرمان

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

در این تحقیق‌ اهمیت‌ بخش‌ ‌آب در فرآیند توسعه‌ ی استان با توجه‌ به‌ دیدگاه های‌ مختلف‌ اقتصادی ‌مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. برای این منظور تکنیک ‌داده‌- ستانده‌ ‌مورد استفاده‌ قرار گرفته و جنبه های مختلف موضوع از دید منطقه ای و کلان روشن گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی منطقه می باشد که به عنوان موتور رشد در اقتصاد منطقه عمل می کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن می گردد؛ به طوری که هر واحد سرمایه گذاری(یک میلیون ریال بر اساس سال پایه 1378 ) در بخش آب منطقه، باعث اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 043/0 نفر می شود. همچنین محاسبه ی پیوندهای پسین و پیشین نشان داد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه ی چهارم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه ی پنجم می باشد و گویای این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد استان است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. بررسی نسبت مصرف آب به ارزش افزوده و ارزش ستانده ی بخش کشاورزی نشان داد که به ازای مصرف هر واحد(میلیون ریال) آب، به ترتیب 4/170 و 1/242 واحد ارزش افزوده و ارزش ستانده در بخش کشاورزی استان ایجاد شده است . اما بررسی این دو شاخص نشان داد که از لحاظ بخشی، آب به صورت بهینه بین بخش ها توزیع نشده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situation of Water Sector in Kerman Province

نویسنده [English]

  • H. Mirzaee
چکیده [English]

The place of water sector in Kerman province development was investigated from different economic views. For this purpose, input-output technique was used and various aspects of subject were studied at regional and macro levels. The results showed that water sector acts as growth engine and would cause other sectors especially agricultural sector to develop. One unit of investment (one million Rials) would cause employment to increase by 0.043 units. Also estimation of linkages showed that water sector stands in fourth and fifth place in backward and forward linkages, respectively. Ratio of water consumption to added and output values in agricultural sector showed that one unit of water (one million Rls.) would create 170.4 and 242.1 units of added value and output value in agricultural sector, respectively. The results also showed that water distribution was not optimal among various sectors in the province
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • Investment
  • Backward and forward linkage
  • Input-output technique
  • Kerman Province
1. Aghapour Sabbaghi, M., Yazdani, S., Salami, H. and Paykani,
Gh. (2011). Model of Optimal and Sustainable use of Water
Resources in Agricultural Sector (case study of HamedanKabodarahang
Plain). Iranian Journal of Agricultural Economics
and Development Research. 42-2(3): 313-322. (In Farsi).
2. Aminian, F., Dashti, Gh. Hosseinzad, J. and Hayati, B. (2009).
Determining Economic Value of Water inWheat Production
(Case Study: Underground Water Resources in Damghan
Region). Knowledge of sustainable agriculture. 20-2(1): 121-131.
(In Farsi).
3. Babu, SC., nivas, B.T. (2001). Irrigation development and
environmental degradation in developing countries — a dynamic
model of investment decisions and policy options Journal of
Environmental Management 43(3): 233-247.
4. Banouei, A.A. (2000). Calculation and analysis of internal and
external communications, agricultural subsectors. Agriculture
Planning Economics and Rural Development Research Institute.
(In Farsi).
5. Budget and Planning Organization of Kerman province. (2008).
Economic reports - community of Kerman Province. (In Farsi).
6. Budget and Planning Organization of Kerman province. (2008).
Statistical Yearbook of Kerman Province. (In Farsi).
7. Gonzalo, S.(2000). "A Hybrid Input- Output Model of Water",
XIII International Conference on Input- Output Techniques
University of Maccrata, Italy.
8. Hosinzad, J. and Salami, H., (2004). Select a production function
for estimating the economic value of agricultural water.
Agricultural Economics and Development. ( 48, Winter). 53-71.
(In Farsi).
9. Khanjari, S. and Saboohi, M. (2009). Mashhad plain water
demand management with emphasis on pricing policies .7th
Conference of Iranian Agricultural Economist Association, Karaj,
Iran. (In Farsi).
10. Ming, L. (2000).Integrated Input-Output Accounting for Natural
Resources –Energy –Economy-Environment.Guanghua School of
Management, Peking University.
11. Ministry of Energy.(2006). Report of the Office of Water
Economic. (In Farsi).
12. Planning and Budget Deputy Governor of Kerman. (2003). 25
years efforts and reconstruction in Kerman. No. 7/3. (In Farsi).
13. Pour Asghar, F. (2001). Assessment of water resource
management challenges.
14. The Journal of Planning and Budgeting. No. 68. 85-122. (In
Farsi).
15. Statistical Center of Iran. (2007). Input-output table of Iran. (In
Farsi).
16. Tofigh, F. (1992). Analysis Input – Output in Iran and its
applications in measuring, forecasting and planning. Islamic
Education Publications. Tehran. (In Farsi).
17. Xikang, Ch. (2000), Input-Occupancy-Output Analysis and Its
Application in Chinese Economy. In The Current State of
Economic Science, edited by Shri Bhaguan Dahiya, Rohtak
(India),Spellbound Publications Pvt. Ltd., pp.501-514