دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 1-190 (پیایی 14) 
5. جهانی شدن و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران

صفحه 83-97

محمد رضایی پور؛ مجید آقایی خوندابی؛ ابوالفضل نجارزاده نوش آبادی