شناسایی پیوندهای بین بخشی فعالیت های اقتصاد ایران با تاکید بر فعالیت های بخش کشاورزی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،بازاریابی دانشگاه آزاد قزوین

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی/دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مانیتوبای کانادا

چکیده

فعالیت‎های کلیدی در هر اقتصاد، شامل فعالیت‎هایی می‎باشند که بیشترین ارتباطات بین بخشی را با سایر فعالیت‎های اقتصادی داشته باشند. با اولویت قرار دادن رشد و توسعه ی این فعالیت‎ها، زمینه ی رشد و توسعه ی سایر فعالیت‎ها نیز فراهم می‎شود. مطالعه ی حاضر با استفاده از جدول داده- ستانده ی سال 1380 به شناسایی فعالیت‎های کلیدی اقتصاد ایران با تاکید بر فعالیت های بخش کشاورزی، از طریق محاسبه ی پیوندهای بین بخشی می‎پردازد. نتایج نشان می‎دهد در بخش کشاورزی، فعالیت‎های دامپروری و فعالیت‎های صنایع غذایی به عنوان فعالیت‎های کلیدی سال 1380 مطرح بوده‎اند. بر این اساس، رشد و توسعه ی بخش کشاورزی می بایست از طریق توسعه و سرمایه گذاری در دو فعالیت مذکور صورت گیرد. از طرفی در اولویت قراردادن رشد و توسعه ی فعالیت های دامپروری و صنایع غذایی، باتوجه به ارتباطات بین بخشی قوی آنها با سایر فعالیت های اقتصادی، موجبات رشد و توسعه ی کل اقتصاد را نیز فراهم خواهد نمود. همچنین یافته ها نشان از ارتباطات پیشین قوی فعالیت های کشاورزی با سایر فعالیت های اقتصادی دارد. ارتباطات پیشین قوی، به معنای خودکفایی اندک و تأثیر-پذیری از تولیدات سایر فعالیت هاست. در این حالت، فعالیت های بخش کشاورزی از سیاست گذاری در سایر بخش ها و فعالیت ها متاثر خواهند بود. لذا ریسک سیاستی در بخش کشاورزی افزایش یافته و پوشش مناسب ریسک در محصولات کشاورزی با توسعه ی بیمه ی مناسب کشاورزی کاملاً ضروری است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linkages among Various Sectors in Iranian Economy with Emphasis on Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • S. H. Sadatbarikani 1
  • B. Irannejad 2
  • M. Aghvami 3
چکیده [English]

This paper aims to determine linkages among various sectors of Iranian economy and particularly the key activities of the agricultural sector by using 1997 input-output table. The results showed that livestock was the key activity in the agricultural sector. Also, food processing with forward and backward indices of bigger than one was another key activity. On this basis, in the process of development of agricultural sector, emphasis should be made on these two mentioned subsectors. Strong forward linkage of agricultural sector indicated that development of agricultural sector had positive effect on development of other sectors. On the other hand, macroeconomic policies would affect agricultural sector and therefore, risk in the agricultural sector would increase and a proper coverage through development of effective agricultural insurance program was recommended
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • forward and backward linkages
  • Input-Output Table
  • Iran
1. Amirian, S. 2004. Analysis of the Rail Transport Industry InterSectoral
linkages with other Economic Sectors: Using Input -
Output Table. Iranian Economic Research. 13: 11-27. (in Persian)
2. Augustinovics, M. 1970. Methods of International and
Intertemporal Comparisons of Structure in Carter: Contributions
to Input-Output Analysis. North Holland Publications.
Amesterdam.
3. Banouyi, A.A., Yousefi, M.GH. and Varmarziar, H. 1999.
Evaluation the methodology of Backward and Forward Linkages
and Content of Iran's Imports of the Economy. The Journal of
Planning and Budgeting. 33: 63-93. (in Persian)
4. Banouei, A.A., Jeloudari Mamaghani, M. and Mohagheghi, M.
2007. Identifying Key Sectors Based on Demand and Supply
Approach. The Economic research. 7(1): 1-26. (in Persian)
5. Betarelli Junior, A.A., Quinet de Andrade Bastos, S. and
Salgueiro Perobelli, F. 2010. Interdependência e Encadeamentos
das Exportações Eetoriais e os Modais de Transporte: um
Enfoque de Insumo-Produto. Working Paper No 380.
Universidade Federal de Minas Gerais. Brazil.
6. Bidabad, B. 2004. Inter-Industry Linkages and Employment
Targeting Policy for Iran. Journal of Agricultural Economic and
Development. 46:107-136. (in Persian)
7. Bryce, M.D. 1960. Industrial Development: a Guide for
Accelerating Economic Growth. McGraw-Hill Book Company.
New York/Toronto/London.
8. Cella, G. 1984. The Input-Output Measurement of Interindustry
Linkages. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 46 (1):
73-84.
9. Chenery, H.B. and Watanabe, T. 1958. International Comparisons
of the Structure of Production. Econometrica. 26 (4): 487-521.
10. Chenery, H.B. and Clark. P.G. 1965. Interindustry Economics.
John Wiley and Sons. New York.
11. Clements, B.J. 1990. On the Decomposition and Normalization of
Interindustry Linkages. Economic Letters. 33 (4): 337-340.
12. Dhawan, S. and Sxena, K.S. 1992. Sectoral Linkages and Key
Sectoral of the Indian Economy. Indian Economic Review. 17
(2): 195-210.
13. Dietzenbacher, E. and Vander Linden, J. 1997. Sectoral and
Spatial Linkages in the EC Production Structure. Journal of
Regional Science. 37 (2): 235-257.
14. Gosh, A. 1958. Input-Output Approach to an Allocative System.
Economica. 25 (1): 58-64.
15. Hazari. B.R. 1970. Empirical Identification of Key Sector in
Indian Economy. Review of Economics and Statistics. 52 (4):
301-305.
16. Heilmer, A. 1991. Linkage and Vertical Integration in the
Chinese Economy. Review of Economics and Statistical. 73 (2):
261-267.
17. Hirschman. A.O. 1956. Interdependence and Industrialization in
the Strategy of Economic Development. Yale University Press.
New Haven.
18. Jones. L.P. 1976. The Measurement of Hirschmanian Linkages.
Quarterly Journal of Economics. 90 (2): 323-333.
19. Laumas, P.S. 1976. Key Sectors in Some Underdevelopment
Countries: A Reply. Kyklos. 2 (4): 767-769.
20. Laumas, P.S. 1976. The Weighting Problem in Testing Linkage
Hypothesis. The Quarterly Journal of Economics. 91 (2): 308-
322.
21. Leontief, W. 1936. Quantitative Input-Output Relations in the
Economic System of the United States. Review of Economics and
Statistics. 19 (3): 355-363.
22. Mahmoudi, A., Keshavarz Hadad, GH.R. and Joubari, M. 2005.
The Importance of Transporance of Transportation Sector in
Iranian Economy. Iranian Journal of trade studies. 34: 87-116. (in
Persian)
23. McGilvary, J.W. 1978. Linkages, Key Sectors and Development
Strategy. Cambridge University Press. Cambridge. New York.
Melbourne.
24. Rasmussen, P.N. 1956. Studies in Inter Sectoral Relations. North
Holland Publications. Amesterdam.
25. Reise, H. and Rua, A. 2006. An Input-Output Analysis: Linkages
VS Leakages. Working Paper No 17/2006. Economic Research
Department. Banco de Portugal. Lisbon. Portugal.
26. Sadatbarikani, S. 2009. Study of Agricultural Sector in the Iranian
Economy: Revisiting the Role of Agriculture as a Leading Sector. 
M. Sc. Thesis. University College of Agriculture and Natural
Resource, University of Tehran.
27. Salami, H., Sadatbarikani, S. and Noori Naeini, M.S. 2010. Does
“Agriculture for Development” Have any Implication for Oil
Exporting Countries? The case of Iran. Asian Journal of
Agriculture and Development. 7(3): 154-155.
28. Salami, H., Sadatbarikani, S. and Noori Naeini, M.S. 2012. Can
Agricultural be Considered a Key Sector for Economics
Development in an Oil Producing Country? The Case of iran.
Journal of Agricultural Science and Technology. 14(1): 1-10.
29. Schultz, S. 1976. Approaches of Identifying Key Sectors
Empirical by Means of Input-Output Analysis. Journal of
Development Studies. 12 (1): 77-96.
30. Seyf, Y. 1999. Identifying Key Sectors Based on Input-Output
Approach. M.A Thesis. Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres
University.
31. Sonis, M., Guilhoto, J.M., Hewings, G.J.D. and Martins, E.B.
1995. Linkages, Key Sectors and Structural Change: Some New
Perspectives. The Development Economics. 33 (3): 243-246.
32. Statistical Center of Iran. 2001 Input-output Tables. Tehran. Iran
33. Sudaryanto, A. 2003. A Fuzzy Multi-Attribute Decision Making
Approach for the Identification of the Key Sectors of an
Economy: the Case of Indonesia. PhD Thises. Faculty of
Economy, Aachen University of Technology.
34. Surabhi, M. 2007. Strengthening Backward and Forward
Linkages in Horticulture: Some Successful Initiatives.
Agricultural Economics Research Review. 20: 457-469.
35. Toderoiu, F. 2003. The Agrifood Sector-Linkages and Driving
Effects in the National Economy. Journal of Economic
Forecasting. 3: 72-97.
36. Yotopoulos, P.A. and Nugent, J.B. 1976. In Defense of a Test of
the Linkage Hypothesis. The Quartely Journal of Economics. 91
(2): 334-343.