اندازه ‏گیری کارایی مزارع صنعتی پرورش گاو شیری با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‏ها: مطالعه موردی جنوب استان تهران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری

2 استادیار دانشکده علوم دامی

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی و علوم طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری‏های شیری در شهرستان‌های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه‏گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری‏ شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‏ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع‏آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش‌های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل‏سازی استفاده از نهاده‌ها نشان داد که نیمی از دامداری‏ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری‏ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری‏های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری‏ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری‏ها به‌ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد‌ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می‌کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده‏ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده‏های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه‏های درمانی صرفه‏جویی به عمل آورند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the efficiency of industrial dairy cattle breeding farms using data envelopment analysis: A Case study in southern Tehran province, Iran

نویسندگان [English]

  • S. H. Amini 1
  • A. R. Yazdani 2
  • A. H. Chizari 3
  • P. A. Borujeni 4
چکیده [English]

Recognition and measurements of technical and economic indicators is in the initial steps for rational decision-making and planning for the firms producing. Therefore according to the role of milk production and dairy cattle breeding industry in food security and also the role of Tehran province in animal husbandry sector, technical, allocative, economic and scale efficiency of dairy cattle farms in Pakdasht and Rey counties in southern of Tehran province has been investigated. For this purpose, efficiency of industrial dairy cattle breeding farms was evaluated using Data Envelopment Analysis (DEA). Data and information for this research were collected by studying documents, observation and interview procedures. Results calculated efficiency, assumption variable returns to scale and based on input minimization, showed that half of the producers were technically efficient. Although about 51 percent of producers are technically full efficient but allocative and economic efficiency levels, they are not in appropriate status. Although the average level of technical efficiency was 0.93, but the average levels of allocative and economic efficiency were 0.45 and 0.42 respectively. Results showed that, about 40 percent of producers are scale full efficient. Assessing returns to scale results showed that 37 producers had increasing, 2 producers had decreasing and 26 producers had constant returns to scale. Inefficient producers have to decrease consumption of alfalfa, corn silage, concentrate, medicine and health care costs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • dairy cattle farms
  • Technical efficiency
  • economic efficiency
  • Data Envelopment Analysis
1. 1. Ceyhan, V. and Hazneci. K. 2010. Economic efficiency of
cattle-fattening farms in Amasya province, Turkey. Journal of
Animal and veterinary advances, 9(1): 60-69.
2. 2. Dagistan, E., Koc, B., Gul, M., Parlakay, O. and Goksel, A.
2009. Identifying technical efficiency of dairy cattle management
in rural areas through a non-parametric method: A case study for
the east Mediterranean in turkey. Journal of Animal & Veterinary
advances, 8 (5): 863-867.
3. 3. Dashti, Gh. 2008. Evaluating increasing productivity
production factors of industrial cow breeding farms in Iran.
Proceeding of the Third Iranian congress on animal science. 16-
17 October 2008: Ferdowsi university of Mashhad, pp 4377-
4379. (in persian)
4. 4. Emami Meibodi, A. 2005. Efficiency and productivity
measurement (in theory and practice). (2nd ed.).Institute for trade
studies and research. (in persian)
5. 5. Farrell, M. J. 1957. The measurement of productive efficiency,
Journal of the Royal Statistical Society. Series A, CXX, Part 3,
120 (3): 253-281.
6. 6. Food and Agriculture Organization. 2010. FAO statistical
yearbook 2010/ agricultural production/ Production of milk and
eggs. Retrieved 5 April 2011. www. Fao. Org.
7. 7. Hemati, M; Yousefi, R. and Ghorbani. A. 2008. Research
optimal level Fixed and Variable capital in dairy cattle breeding
farms. The first national conference on livestock & poultry
industrial of Golestan province. 23- 25 december 2008. Gorgan
university agricultural sciences & natural resources. 1139- 1144.
(in persian)
8. 8. Kompas, T. and Che, T. N. 2004. Production and technical
efficiency on australian dairy farms. International and
Development Economics, 4 (1): 57-77.
9. 9. Mehregan, M. 2007. Quantitative models for evaluating
organizations- data envelopment analysis (DEA). Institute
publication university of Tehran. (in persian)
10. 10. Ministry of jihad–e-agriculture. 2008- 2009. Latter statistic
agriculture 2008- 2009. Retrieved march, 2011, from
http://www.maj.ir. (in persian)
11. 11. Munir, A. and Boris, E.U. 1995. An econometric
decomposition of dairy output growth. Journal Agricultural
Economics. 77: 914-921.
12. 12. Reinhard, S., Lovell, C. A. K. and Thijssen, G. 1999.
Econometric estimation of technical and environmental
efficiency: An application to dutch farms, Amer. Journal
Agricultural Economics, 81: 44-60.
13. 13. Stokes, J. R., Tozer, P.R. and Hyde, J. 2007. Identifying
efficient dairy producers using data envelopment analysis. Journal
of Dairy Science, 90 (5): 2555-2562.
14. 14. Uzmay, A., Koyubenbe, N. and Armagan, G. 2009.
Measurement of efficiency using data envelopment analysis
(DEA) and social factors affecting the technical efficiency in
dairy cattle farms within the province of Izmir, Turkey. Journal of
Animal & Veterinary Advances, 8 (6): 1110-1115.
15. 15. Zibaei, M. and Jafarisani. M. 2008. Estimate technical
efficiency and technology gap ratio (TGR) in industrial dairy
cattle breeding farms in Iran. Journal of Science and Technology
of Agriculture and Natural Resources.43 (4): 315- 324. (in
persian).