عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش و عوامل مؤثر بر آن است. برای دست یابی به این امر از داده های سری زمانی سال های 1388-1340 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده ی کشمش نیز محاسبه شده و با هم مقایسه گردیدند. برای محاسبه مزیت نسبی ایران از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده ی(RCA) و مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA) و همچنین شاخص 2 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده در طی دوره ی مورد بررسی، مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش نوسانات زیادی داشته و پس از یک سیر صعودی، وارد یک سیر نزولی شده است. همچنین از مقایسه ی شاخص مزیت نسبی صادراتی محاسبه شده برای کشورهای صادرکننده و کشورهای عمده تولیدکننده، این مطلب روشن شد که حجم تولید و صادرات بالای این محصول لزوماً بیانگر داشتن مزیت نسبی صادراتی نمی باشد. سپس به بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش از طریق برآورد مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای دوره ی 2008-1961پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر بر RCA حاکی از آن بود که متغیرهای نرخ ارز، میزان تولید داخلی، میزان تولید رقبا و قیمت جهانی صادراتی، تاثیر مثبت و قیمت صادراتی ایران و همین طور نوسانات تولید تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی کشمش ایران دارند. این نتایج لزوم حمایت از تولید داخلی جهت کاهش نوسانات تولید، افزایش میزان تولید و هموار کردن مسیر صادرات این محصول را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Comparative Advantage of Iran's Raisin Export

نویسندگان [English]

  • H. Mehrabi 1
  • A. Pour Moghaddam 2
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate Iran's comparative advantage in raisin export and the effective factors on it. Time series data from 1961 to 2009 was applied to this investigation. Besides, the comparative advantages of raisin export for the main raisin producer and raisin importer countries were calculated and the results were compared with each other. In order to determine the comparative advantage of Iran in raisin export, three indexes were calculated: Revealed Comparative Advantage (RCA), Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) and chi square measure (2). Based on the RCA index, the result indicated frequent fluctuations of the comparative advantage index for Iran which led from a rising trend to a falling trend. Also, comparing the calculated comparative advantages of raisin export for the main producer and exporter countries, it was indicated that the high volume of production and export was not necessarily due to the existence of comparative advantages in these countries. Afterward, the effective factors on the comparative advantage of raisin export were investigated through estimating a vector auto regressive (VAR) model for the period 1961-2008. The results of the estimated model indicated that the variables such as exchange rate, the amount of domestic production, the production rates of competitors and the world export price had positive effects on the comparative advantage of raisin export for Iran while fluctuations in production had a negative effect on it. These results indicate the need to protect domestic production to reduce production fluctuations, increased production and pave the path to export this product.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Advantage
  • export
  • raisin
  • vector auto regressive model
1. Anviyeh Tekyeh, L. 2007. The study of comparative advantage of
Iran's apple export in comparison to the other apple exporter
countries, Journal of Agricultural Economic and Development. 58
(In Persian)
2. Ashrafi, M. Karbasi, A. and Sadrolashrafi, S. 2007. Production
and export comparative advantage of raisins in Iran. Journal of
Agricultural Economic and Development. 58 (In Persian)
3. Central Bank, 2008. The Balance Sheet of Various Years. The
Economic Survey Office. (In Persian)
4. Do, Q. Levchenko, A. 2007. Comparative advantage, demand for
external finance, and financial development. Journal of Financial
Economics. 86:796–834
5. Statistical yearbooks of ministry of agriculture for agronomy and
horticultural products
6. FAO Statistical Databases (Food and Agriculture Organization of
the United Nations)
7. Goudarzi, M. 2009. Determining the comparative advantage of
different rice varieties in mazandaran province, Journal of
Agricultural Economics Research. 1(1) (In Persian)
8. Mehrabi Boshrabadi, H. and Neshaat, A. 2010. Investigation of
effective factors on iran's comparative advantage in pistachio
export and ranking of its target markets. Quarterly Journal of
Commerce. 55 (In Persian)
9. Navarro, A. Losada, F. Ruzo, E. and Dı´ez, j. 2010. Implications
of perceived competitive advantages, adaptation of marketing
tactics and export commitment on export performance. Journal of
World Business 45:49–58
10. Nicolini, M. 2011. On the evolution of institutional comparative.
Structural Change and Economic Dynamics. 22:162–172
11. Nouferesti, M. 1998. Unit root and cointegration in econometrics,
Tehran, printing one. (In Persian)
12. Peykani Machiyani, Gh. Rafiee, H. and Mohammadi, A. 2009.
An investigation of the comparative advantage of kiwifruit export
in Iran, Journal of Agricultural Economics Research, 1(3). (In
Persian)
13. Salami, H. and Pishbahar, A. 2001, changes in the pattern of
comparative advantage of agricultural products in Iran: An 
empirical analysis based on the revealed comparative advantage
indices, Journal of Agricultural Economic and Development. 34
(In Persian)
14. Yao, S. 1997. Comparative advantages and crop diversification: a
policy Analysis matrix for Thai agriculture. Journal of
Agricultural Economics. 48:211-222