ارزیابی سودآوری و کارایی واحدهای پرورش میگو:مطالعه موردی منطقه ی گواتر شهرستان چابهار

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد تعاونی ها و واحدهای غیرتعاونی فعال پرورش میگو در منطقه گواتر شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان می باشد. عملکرد این واحدها با استفاده از دو شاخص سودآوری و کارایی فنی بررسی شده است. سودآوری با استفاده از معیار درآمد ناخالص و کارایی فنی واحدها با استفاده از مدل های غیرپارامتریک BCC و سوپرکارایی به‌دست آمد. همچنین نوع بازده به مقیاس هر یک از بنگاه‌ها برآورد شد. داده‌ها از کل جامعه مورد بررسی (25واحد در سال88) جمع آوری گردید. نتایج مدل های کارایی نشان داد میانگین کارایی فنی با استفاده از مدلBCC 85% است، در حالی که تنها 25% از بنگاه های مورد بررسی کاملا کارا بودند. رتبه بندی حاصل از مدل سوپرکارایی نشان داد که تفاوت معنی داری بین کارایی واحدها وجود دارد. نتایج بررسی نشان داد که ناکارایی بنگاه ها ناشی از پایین بودن سطح مهارت های مدیریتی می باشد. به منظور افزایش کارایی انجام آموزش های ترویجی پیشنهاد گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Profitability and Efficiency of Shrimp Farms at Guar District in Chabahr Region

نویسندگان [English]

  • J. Shahraki 1
  • A.R. Karbasi 2
  • M. Yaghoubi 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to assess the performance of shrimp cooperatives and non-cooperatives in Guatr district in Chabahar city of Sistan and Baluchistan province. To achieve the objective of study, profitability and efficiency indices were used. Data were collected from 25 shrimp farms. Technical efficiency was estimated by BCC and super efficiency models. The results of study revealed that all farms made profit. Moreover, the ranking of super efficiency models showed significant differences among efficiency levels of farms. Low level of efficiency was mainly related to poor management and rate of inputs utilization. Therefore, providing intensive extension services was recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp farms
  • profitability
  • Efficiency
  • Chabahar
1. Aghamohamadi M. 1999. Factors Affecting the Production Rate
Per Unit Area in the Shrimp Farms in Khuzestan in 1998. M.S.
thesis, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid
Chamran University, Iran.
2. Aigner D, Lovell C.A.K, Schmidt P.1977. Formulation and
Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models.
Journal of Econometrics, 6, pp21-37.
3. Alam M.F, Murshed J.K. 2008. Resource allocation efficiency of
prawn-carp farmers of Bangladesh. Aquaculture Economics &
Management, Volume 12, Issue 3, 188 – 206.
4. Andersen P, Petersen N.C. 1993. A procedure for Ranking
Efficient Units in Data Envelopment Analysis, Management
Science, 39, 1261-1264.
5. Ansari V, Salami H.A. 2007. Economies of Scale Shrimp
Farming Industry in Iran. Journal of Agricultural Economics,
Special issue on Sixth Conference of Iran's agricultural economy.
35-51.
6. Bagherzadeh A. 2007. The economic efficiency theory and its
applications. Institute of Arad's book publishing. First Printing.
7. Banker R.D, Charnes A, Cooper W.W. 1984. Some Models for
Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data
Envelopment Analysis, Management Science, 30(9), 1078-1092.
8. Charnes A, Cooper W.W, Rhodes E. 1978. Measuring the
Efficiency of Decision Making Units, European Journal of
Operational Research, 2, 429-444.
9. Daneshvarameri Zh, Salami H. 2005. Productivity of Shrimp
Farms, Case Study: Bushehr. Journal of Agricultural Sciences .11
(2):3-13.
10. Den D.T, Ancev T, Harris M. 2007. Technical Efficiency of
Prawn Farms in the Mekong Delta, Vietnam. Australian
Agricultural and Resource Economics Society - Conference
(51st), February 13-16, Queenstown, New Zealand.
11. Emamimeybodi A. 2000. Principles of Efficiency and
Productivity Measures (Scientific - Practical), Institute of
Business Research. First Printing.
12. Farrel M.J. 1957.The Measurement of Productive Efficiency.
Journal of the royal statistical society 120, 253-290.
13. Fishery Organization of Sistan and Baluchestan Province. 2009.
Aquatic husbandry office.
14. Hajiani P, Khalilian S, Abrishami H, Peykani Gh.R. 2005.
Technical efficiency of shrimp fishing fleet in the Persian Gulf,
Bushehr case. Journal of Agricultural and Development
Economics. 13: 201-225.
15. Huy D. 2009. Technical Efficiency Analysis for Commercial
Black Tiger Prawn (Penaeus monodon) Aquaculture Farms in
Nha Trang City, Vietnam. M.S Thesis, Faculty of Fisheries and
Aquaculture, Management and Economics, Norway & Nha Trang
University, Vietnam.
16. Lopes R.J, Rosa A.S, Coelho L.A, Oliveira M, Gaspar M.B.
2008. Efficiency Analysis of the Portuguese Beam Trawl Fleet
That Targets the Common Prawn Palaemon Serratus (Pennant).
CEFAGE-UE, Working Paper.
17. Lovell C.A.K, Rouse P.B. 2003. Equivalent Standard DEA Model
to Provide Super Efficiency Scores. Journal of the Operation of
Research Society, 54, 101-108.
18. Mahuni R. 2008. The Efficiency of a Fiscally Decentralized
Government in the Prevision of Social Services: The case of the
Eastern Cape Provincial Government in South. M.S. Thesis,
Faculty of management and commerce, University of Fort Hare
South Africa.
19. Meeuen W.J, Broeck V.D. 1977. Efficiency Estimation from
Cobb-Douglas Production Function with Composed Error,
International Economic Review, 18, 435-444.
20. Salehi H. 2007. Economic Analysis of Indian White Shrimp in
the Southern Provinces of Iran. Iranian Journal of Fisheries. 16
(2):103-116.
21. So S.H, Kim J.K, Cho G, Kim D.K. 2007. Efficiency Analysis
and Ranking of Major Container Ports in Northeast Asia: An
Application of Data Envelopment Analysis. International Review
of Business Research Papers. Vol.3 No.2, Pp. 486-503.
22. Taheri Sh. 2008. Productivity and Efficiency Analysis of the Data
(A Comprehensive Productivity Management). Hestan
publication. Eighth printing.
23. Tung P .2010. Technical efficiency of improved extensive shrimp
farming in Ca Mau province, Vietnam. M.S. Thesis in Fisheries 
and Aquaculture Management and Economics, University of
Tromsø.
24. Volker M. 2002. Optimization of scale models. Ph.D. thesis,
University of Wisconsin-Madison.
25. Zanganeh Soroush M. 2004. Comparative advantage of producing
shrimp province (city of Chabahar). M.S. thesis, Faculty of
Agricultural Economics, Islamic Azad University.