رتبه بندی توسعه یافتگی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به روش فازی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده

در این مطالعه با استفاده از منطق فازی، درجه‌ی توسعه‌یافتگی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1384 تعیین گردیده است. مقادیر فازی هر یک از شاخص‌ها برای مناطق روستایی نشان داد که حد بحرانی برای شاخص توسعه‌یافتگی 57 درصد بوده و تمامی شهرستانها زیر این مقدار قرار دارند. مناطق روستایی شهرستان دنا بیشترین فاصله را با مقدار بحرانی داشته و از نظر توسعه یافتگی، در رتبه آخر قرار دارد. کمترین فاصله شاخص توسعه یافتگی در میان مناطق روستایی، به شهرستان گچساران تعلق داشته و مناطق روستایی شهرستان کهگیلویه و بویراحمد رتبه های دوم و سوم را کسب نمودند. لذا پیشنهاد می شود به منظور کاهش فاصله شاخص توسعه بین شهرستان‌های استان، در توزیع بودجه عمرانی و ایجاد امکانات زیربنایی دقت بیشتری شده و تخصیص منابع به گونه‌ای باشد که زمینه اشتغال را در سطح استان فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Townships in Kohgiloyeh and Boyerahmad Province in terms of Development using Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • A. Karami 1
  • A. Abdshahi 2
چکیده [English]

In this study, degree of development of townships in Kohgiloyeh and Boyerahmad province was determined using fuzzy method. Based on Fuzzy value indices, critical value for development was 57% and all the townships were below that level. Rural areas of Dena township had maximum distance from the critical value and therefore was in worst condition. Rural areas of Gachsaran township had least distance from critical value and Kohgiloyeh and Boyerahmad townships were in third and second place respectively. Based on the results of the study, it was recommended to reduce the development gap among townships through more appropriate distribution of state budget.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development ranking
  • Fuzzy method
  • Kohgiloyeh and Boyerahmad
1. Bakhteyari, S. 2001. A comparative analysis of industrialdevelopment in provinces of Iran. The Institute of Trade
Researces.
2. Berenger, V., & Verdier-Chouchane, A. 2007. Multidimensionalmeasures of well-being: Standard of living quality of life acrosscountries, World Development Article in Press.
3. Borzooyan, S. 1995. Determining the development ranking of thetowns of Mazandaran province. Thesis of M.SC., Economiccollage. Tehran University of Shahid Beheshti.
4. Cerioli, A., and Zani, S. 1990. A fuzzy approach to themeasurement of poverty. In C. Dagum, & M. Zenga (Eds.),
Income and wealth distribution, inequality and poverty (pp. 272–284). Berlin: Springer-Verlag.
5. Chiappero Martinetti, E. 1996. Standard of living evaluationbased on Sen’s Approach: Some methodological suggestions.Notizie di Politeia, 12(43/44), 37–53.
6. Datt, G. 1998. Computational tools for poverty measurement andanalysis, FCND Discussion Paper, No. 50, http://www.ifpri.org.
7. Eslami, S. 1993. Determining the development ranking of ruralareas of Iran. Thesis of M.SC., Economic Collage. TehranUniversity of shahid Beheshti. Tehran.
8. Jerald, M. 1999. Basic discussion in economic development.Translated by:Azad, Gh. Nie publications, Tehran.
9. Khezri, M. 1997. Evaluating and determining the developmentranking of the towns of Kordestan province. Thesis of M.SC.,Economic Collage. Esfahan University. Esfahan.
10. Lotfizadeh, A. 1965. Fuzzy sets. Information and Control, 8(3),
–343.
11. Gilis,M., Radelt, S.C., Snodqrass, D.R., Romer, M., Perkins,D.H., Radelt, S. and Snodqrass, D. (2006) ‘Economic
Development” Translated by:Azad, Gh. Nie publications, Tehran.
12. Mansori Sales, H. 1996. Calculating the degrre ofunderdevelopment of the towns of Tehran provinces” Economic
collage. The University of Shahid Beheshti. Tehran.
13. Minot, N. and Goletti, F. 2001. Rice market liberalization andpoverty in Viet Nam, IFPRI Research Report.
14. Norbakhsh, F. 2003. Human development and regionaldifferences in Iran. Journal of Economic Researches and Policies.28:26-51
15. Saadatmehr, M. 2005. A comparative analysis of agriculturalrelative level in the towns of Lorestan province. Journal ofEconomic investigations,4: 18-32.
16. Srivasan, T. N. 2000. Poverty and under nutrition in South Asia,Food Policy, 25: 269-282.
17. Todaroo, M. 2004. Economic development in developingcountries. Translated by: Farjadi, Gh., Researchs High Institute inand Development. Tehran