بررسی اقتصادی ارتباط بین قیمت و کیفیت در بازار داخلی پسته ایران: مطالعه موردی استان کرمان

نویسنده

عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده

پسته از جمله کالاهایی می باشد که به علت داشتن کیفیت های متفاوت و گسترده، دستیابی به اطلاعات در زمینه رابطه بین قیمت و کیفیت آن مورد نیاز است. در این مطالعه با استفاده از نمونه 110تایی از کشاورزان پسته کار و 119 تایی از تجار پسته، نقش کیفیت در قیمت گذاری پسته در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. برای تخمین تابع قیمت از الگوی قیمت گذاری هدانیک پسته استفاده گردید. نتایج نشان داد که پسته رقم اوحدی خندان با اونس 30-32 می تواند به عنوان نمونه پایه در قیمت گذاری ها استفاده شود. همچنین برآورد مدل هدانیک نشان داد که از بین 12 متغیر کیفی مورد نظر، تنها دو متغیر تعداد دانه در اونس و درصد خندانی معنی دار شدند. متغیرهای کیفی معنی دار نشده به سه گروه تقسیم شدند. 1- فاکتورهایی که اندازه گیری آنها هزینه بر و مشکل است. 2- فاکتورهایی مانند عیار مغز در پسته های خندان که به آسانی و با هزینه کم قابل اندازه گیری بوده، ولی هنوز اهمیت آن در بازار پسته مشخص نشده است. 3- معیارهای کیفی که قابل اندازه گیری واقعی نبوده و مشاهده ای ارزیابی می شوند. در پایان پیشنهاد شد که دستگاه مخصوصی ساخته شود که نمونه پسته را به طور خودکار بررسی نموده و کیفیت های مختلف آن را اندازه گیری نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price and Quality Relationships in Pistachio Market in Kerman

نویسنده [English]

  • M. Abdollahi Ezatabadi
چکیده [English]

Pistachio is a product with wide range of quality. Therefore, it is necessary to investigate the relationship between price and quality. In this study, using a sample of 110 farmers and 119 pistachio traders, the relation between pistachio quality and pricing was investigated in Kerman province. Data were collected from a sample of 110 farmers and 119 traders using stratified random sampling method. Hedonic pricing method was used for estimating price model. Also, to measure the effects of socio economic factors on difference between simulated and real selling prices, Pearson correlation and variance analysis methods were used. The results showed that splitted oohadi variety with 30-32 pieces per ounce was the best choice as basic sample for pistachio pricing. Also, Hedonic model showed that among 12 quality factors, only two (percent of splitting and ounce) were significant. Insignificant factors could be divided into three groups. The first group was measurable with high costs. The second was easily measurable but not perfectly recognized by the market. The third group could be measured visually. The results of study showed that selling price received by pistachio producers was relatively low due to weak relationship between price and quality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio market
  • price
  • quality
  • Hedonic pricing
1. Abdolahi-Ezzatabadi, M. 2008. Investigation of the role ofaflatoxin in the istability of pistachio market in Iran. Final Reportof Project. Iran's Pistachio Research Institute. 2-014-150000-04-0000-85027.
2. Abdolahi-Ezzatabadi, M. and Najafi, B. 2007. An assessment ofthe possibility of farmers and traders participation in the futuresand options markets in Iran: A case study of pistachio.Agricultural Economics and Development. 57: 105-130.
3. Abdolahi-Ezzatabadi, M. Noori, K., Rahimi, H., Mansoorian, N.and Salem, J. 2009. Investigation of the market power structure inthe pistachio domestic market in Iran and its effect on differentgroups (especially producers). Final Report of Project. Iran'sPistachio Research Institute. 3-100-150300-00-0000-85056.
4. Brorsen, B. W., Grant, W. R. and Rister M. E. 1988. Some effectsof rice quality on rough rice prices. Southern Journal ofAgricultural Economics. July: 131- 140.
5. Faulds, D. J. and Lonial S. C. 2001. Price-quality of nondurableconsumer products: a European and United States perspective.Journal of Economic and Social Research. 3: 59-76.
6. Hazarika, C. 2005. Principles and methods of pricing agriculturaland allied products.
http://assamagribusiness.nic.in/agriclinics/Principles%20&%20methods.pdf.
7. Iran's Agricultural Comodity Exchange. Daily Reports.
8. Jung, S. 2007. Price-quality incentives in U.S. cotton. A Ph.D.Dissertation in Agricultural and Applied Economics, GraduateFaculty of Texas Tech University, U.S.A, 112 pages.
9. Mehrabi Boshrabadi, H. 2002. Review of factors influencingIran's share in the world pistachio market. AgriculturalEconomics and Development. 39: 85-102.
10. Murphy, R. D. 2002. Price and quality relationships in localservice industries. http://www.ftc.gov/be/workpapers/wp249.pdf.
11. Tronstad, R., Huthoefer, L. S. and Monke, E. 1992. Marketwindows and hedonic price analyses: an application to the appleindustry. Journal of Agricultural and Resource Economics, 17:314- 322.