تعیین کارایی تولید کنندگان بادام استان کرمان ( مطالعه موردی شهرستان سیرجان)

نویسنده

نویسنده

چکیده

بادام یکی از محصولات مهم باغی در استان کرمان می باشد. شهرستان سیرجان یک از قطب‌های تولید این محصول در استان می باشد. بنابراین جهت تعیین موفقیت بادام کاران استان و موقعیت آنها در استفاده بهینه از منابع و امکان افزایش تولید محصول اقدام به تعیین کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران گردید. برای تعیین تعداد نمونه از جامعه آماری تحت مطالعه در سال زراعی 88-1387 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 41 بهره بردار انتخاب و ضمن مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه آمار و اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید. سپس با استفاده از برنامه های SPSS و Front.4 نسبت به تخمین تابع تولید مناسب و سپس تخمین سیستمی تابع مرزی تصادفی اقدام گردید و با استفاده از قضیه دو گانگی، تابع هزینه مرزی از تابع تولید مرزی استخراج و میزان کارایی اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران به ترتیب69، 64 و 44 درصد می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل عدم توفیق بهره برداران در تخصیص منابع موجب گردیده که کارایی اقتصادی در سطح پائین تری از کارایی فنی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Efficiency of Almond producers in Kerman province:A Case Study of Sirjan

نویسنده [English]

  • H. Moradi
چکیده [English]

Almond is one of the important horticultural products in Kerman province. The technical, allocative and economic efficiency of almond farmers in Sirjan region were studied to analyze the degree of farmer's success in the optimum allocation of their resources and also in order to study the possibility of increasing production based on the available resources and factors of production. Data were collected from a random sample of 41 farmers in 1387-88 cropping year. For the purpose of study, stochastic frontier production and cost function methods were used.The result showed that the average technical, allocative and economic efficiency in Kerman province was 69%, 64% and 44% respectively. The improper allocation of resources by farmers was thought to be the cause of lower economic efficiency compare to technical efficiency
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocative efficiency
  • Almond
  • economical efficiency
  • Production Function
  • Technical efficiency
1. Agricultural statistics and information organization .1386.Agricultural statistics , ministry of jihad-e-Agriculture.
2. Akbari, H. and Mehrabiboshrabadi, H .1388.Investigatingpistachio producer efficiency with area expansionin Kerman
province. Development and investing journal,N(4):9-20
3. Bettese,G.A.1992. Estimation of Stochastic Frontier ProductionFunction With Time Varying Parameters and technical
efficiencies using panel data from indian Villages .J.Agr.econ.Q:313-333.
4. Dehghanian, S.1382.Estimating allocative efficiency fig producerin Fars province.Agricultural economic research
journal.N(30):171-198
5. Farrel, M.J .1957.measurement of productive efficiency.Journalof the Royal Statistical Society,120:252-90
6. Green, W.H.1993.Frontier production function .Stern school ofbusiness. New York university.
7. Handerson, J.M. and Quant, R.A .1987.Microeconomic theory8. Hassanpour, B. and torkemany, J.(2000). Determination of thetechnical efficiency of fig producerin Fars province EqtesAP-Ekeshavarzi va towsE,E: 30(8):171-19
9. Kazemi farkhani, M .1388.Determination of relative efficiency inwheat producers in Khorasan Razavy province.Agriculturaleconomic journal,vol(23);N(2):88-100
10. Kumbhakar, S.C. 1994. “ Production frontiers. Panel data andtime varying technical effocoemcu.”J.Econometrics. 46(2): 201-211.
11. Mehrabi, M. and Pakravan, M.V .1388.Determine of efficiencyand return to scale oil seed producer in Khoy city. Economicresearch journal.N(23):52-69
12. Najafi,B. and Zibaee,M.1994. Determination efficiency of farmwheatear growers, Agr.Econ(7):71-8 and Pakravan, M.V. andMehrabi, H