بررسی اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی بخشهای کشاورزی و صنعت در ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

2 مدرس گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسهی اثر سیاستهای مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزودهی دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور، با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطهی علی و اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی دو بخش یاد شده ،(IRF) استفاده از توابع واکنش ضربهای مورد بررسی قرار گرفت. دادههای مورد نیاز از منابع گوناگونی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رابطهی علی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد، یعنی مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین، در کوتاهمدت مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزودهی همین بخش تأثیری مثبت و معنیدار دارند. با توجه به اینکه مخارج دولت در بلندمدت و کوتاهمدت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمرانی دولت از راه بهبود زیر ساختهای بخش کشاورزی و بویژه بهبود شبکهی حمل و نقل باعث ترغیب تولیدکنندگان به افزایش سرمای هگذاری در این بخش می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Governments Fiscal Policies on Value Added of Agriculture and Industrial Sectors

نویسندگان [English]

  • S.N. Mousavi 1
  • H. Mohammadi 2
  • S.M.R. Akbari 3
چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the impacts of government expenditure on value added of agricultural and industrial sectors. To achieve the objective, Vector Autoregressive approach, causality analysis and Impulse Response Function analysis were used. The data collected from different sources including Iranian Statistical Center and Central Bank. Results of the study showed that causality is from government expenditure to agriculture value added, indicating positive impact of government expenditure on agricultural value added in the short run. It was also found that in short run government expenditure affects value added, export and investment of the industrial sector positively and significantly. Given the positive impact of the government expenditure on investment in agriculture, in both short and long-run, it is concluded that government expenditure in infrastructures results in improved transportation system which in turn, encourage more investment in agricultural sector.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Sector
  • Industrial Sector
  • error correction model
  • Fiscal Policy
1- Akbari, N. A., Sameti, M. and Hadian, A. 2003. The effect of government
expenditures on agricultural value added. Journal of Agricultural Economics
and Development. 41, 42 (1 & 2):166-137.
2- Arab, V. A. 2007. Ability of monetary and fiscal policies under the structural
bottlenecks exist in Iran: 70-1340. M.A. thesis. Economics Department, Shiraz
University. 
3- Bronson, and. A. 1999. Macroeconomic theory and policy. A. Shakeri
translation. Ney publishing.
4- Jafarzadeh Ghadimi, M. R. 1991. Effects of monetary and fiscal policies on
economic growth within the St. Louis model. MA thesis. Economics
Department, Shahid Beheshti University. Tehran.
5- Ramezani, H. 1999. The effect of government spending on economic growth:
case of Iran, 75-1350. MA thesis. Economics Department, Shiraz University.
Shiraz.
6- Bruneau, C. and Brandt, O. D. 2003. Monetary and fiscal policy in the
transition to EMU: What do SVAR models tell us? Economic Modeling.
20:959-985.
7- Fetres, M. H. 1996. Monetary and fiscal policies of the government's major
agricultural variables in the period 70-1350. Journal of Agricultural Economics
and Development, 4 (3): 89-71.
8- Lewis, K. K. 1993. Are foreign exchange intervention and monetary policy
related and does it really matter? NBER Working Paper. 4377.
9- Majdzade Tabatabaie, Sh. 1997. Economic stabilization policies, effects on
real macroeconomic variables: A Case Study of Iran's economy. M.A. thesis.
Economics Department, Shiraz University. Shiraz.
10- Noferesty, M. 1999. Unit Root and Co integration in econometrics. Rasa
Press. Tehran.
11- Yousefi, M. and Jamalizade, H. 1999. Modeling value added and
investment in Iran. Selected statistical material. Iran.
12- Roy, S.D. and Darbha, G. 2000. Dynamics of money, output and price
interaction – someIndianevidence.Economics Modeling. 17: 559-588.
13- Samadi, A. H. and Tabande, F. 2000. Labor productivity, exports and
regressive vector model (VAR) empirical evidence of Iran's economy (1374-
1338). Proceedings of the sixth conference developed country exports. Chamber
of Commerce and Industry of Tabriz. 253-242.
14- Seddighi, H.R., Lawler, K.A. and Katos, A.V. 2000. Econometrics: A
practical approach. Routledge. London.
15- Shuji, Y. 1996. Sectoral cointegration, structural break and agriculture’s
role in the Chinese economy in 1952-92: A VAR approach. Applied Economics.
10(28):269-279.