بررسی عوامل موثر بر کارایی مرغداران استان خراسان جنوبی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس

چکیده

در این مطالعه کارایی فنی مرغداران استان خراسان جنوبی با استفاده از رویکرد تحلیل فراگیر دادهها اندازهگیری شد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، با توجه به حجم جامعهی آماری که کل مرغداران استان خراسان جنوبی را شامل میشدند، اقدام به نمونهگیری دو مرحلهای شد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 186 مرغدار برآورد شد. دادههای مورد نیاز این پژوهش از راه تکمیل پرسشنامه در سال 1388 جمعآوری شد و با استفاده از نرمافزارهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجهی این مطالعه نشان داد EVIEWS و SPSS, DEAP که میانگین کارایی مرغداران استان خراسان جنوبی با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، 0 میباشد. همچنین، تاثیر عوامل گوناگون همچون سن و تجربه با / 0و 93 / به ترتیب برابر 90 استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نوع مدیریت، شرکت در دورههای آموزشی، عضویت در و سطح تحصیلات و نوع تاسیسات با t شرکت تعاونی، استفاده از بیمه و وام با استفاده از آزمون استفاده از تجزیه واریانس به صورت جداگانه بررسی شدند. سپس با استفاده از تخمین یک مدل تاثیر همزمان متغیرها بر کارایی بررسی شدند. نتایج این مطالعه OLS رگرسیونی خطی با روش نشان داد که هر کدام از متغیرهای تجربه، تحصیلات، وضعیت تاسیسات، عضویت در شرکت تعاونی و همچنین، استفاده از تسهیلات بانکی به صورت مستقل رابطهای معنی دار با کارایی دارند. در بررسی اثر توام متغیرها با استفاده از مدل رگرسیونی، متغیرهای تجربه، تحصیلات، عضویت در شرکت تعاونی و تسهیلات بانکی رابطهای مثبت و معنیدار بر کارایی داشتند. با استفاده از نتایج این مطالعه میتوان توصیه کرد که ارایهی تسهیلات بانکی در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری و همچنین، ترغیب مرغداران به عضویت در شرکت تعاونی، گامی موثر در جهت افزایش کارایی مرغداران استان خراسان جنوبی خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting on Efficiency of Broiler Producers in Southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • J. Esfahani
  • J. Khazaee
چکیده [English]

In this study technical efficiency of broiler producers was measured in Southern Khorasan using data evolvement analysis. To do so, two stage sampling method was used. The sample size was 186. The data was collected through filling up questionnaires and then analyzed by DEAP,SPSS and e-views. The results showed that assuming the constant and variable returns to scale the average of efficiencies were 0.9 and 0.93 respectively. The results indicated that experience, educational level, membership in cooperative and credit had positive effects on efficiency. Finally some recommendations are made to improve the situation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Broilers
  • Khorasan Jonoobi
1- Anonymous. 2009. Crop Production Costs of Iran. Center for Statistics and
Technical Information, Ministry of Jahad- e- Keshavarza.
2- Alrwis, K. N. and Francis, E. 2003 .Technical efficiency of broiler farms in
the central region of Saudi Arabia, Res.Bult., No.116:5-34.
3- Anderson, P. and Petersen, N. C. 1993. A procedure for ranking efficient
units in DEA, Management Science ,Vol.39:1261-1264.
4- Avkiran Necimi, K. 2001. Investigating technical and scale efficiencies of
Australian universities through data envelopment analysis, socio-economic
planning sciences, Volume 35, issue 1:57-80.
5- Charnes, A. W., Copper, W. and Rhodes, E. 1984. Measuring the efficiency
of decision marking units, European Journal of Operational Researches.
6- Emami meibodi, A. 2000. Efficiency and productivity measurement (in
theory and practice), Institute for Ttrade studies and research, 1.th edition,
Tehran.
7- FAO yearbook. 2009.
8- Fazli, S. 2003. Designing Mathematical model to evaluate the performance
of managers of governmental organizations - Data Envelopment analyze
Approach, PHD Thesis Tarbiat Modares University, Tehran.
9- Fortuna, T. 2000. A DEA model for the efficiency evaluation of
nondominated paths, Journal of Operational Research, 121: 549-554.
10- Fotros, M. H. and Solgi, M. 2002. Mesurement of efficiency and return to
scale of broiler production units: A case study of HAMADAN province,
Journal of Agricultural Economics and Development, vol.38.
11- Fotros, M. H. Solgi, M. 2006. Analysis of efficiency and profitability of
broiler production units in Hamedan province, Pajouhesh va Sazandegi, Vol.70.
12- Gujarati, D.N. 2008. Basic Econometrics, teranslated by Abrishami H.
University of Tehran, 5.th edition, vol.2.
13- Janjan, A. 2001. Determining metabolically energy and comparing the
effects of tropical and cold crops (wheat and barley) on growth, viscosity and
hens producing eggs, Islamic Azad University, Karaj.
14- Karimi tokanloo, Z. 2002. Measurement the technical efficiency and
investigated effective factor in East Azarbaijan Province during 1992-97, Ms
Thesis, Buali Sina University, Hamedan. 
 15- Moazeni, S. and Karbasi, A. 2008. Measuring different efficiencies with
data envelopment analysis :Case study of Pistachio producers in Zarand,
Journal of Agricultural Economics and Development, 61.
16- Mohammadi, A. 2008. Efficiency measurement of the broilers producers by
the use of data envelopment analysis, Journal of Agricultural Economics and
Development, 63: 125-171.
17- Pakravan, M., Mehrabi Boshrabadi, H. and Shakibaiee, A. 2010.
Determining kinds of Efficiency for Canola Producers in Sari Province, journal
of Agricultural Economics Researches, Vol 1(4).
18- Rezitis, A.N. and Tsidoukas, K. 2003. Investigation of factors influencing
the technical efficiency of agricultural producers participating in farm credit
programs, Agricultural and Applied Economics, 35(3):85-103.
19- Torkamani, J. and Mohammadi, H. 2003. Estimation of technical efficiency
and optimum ration of feedlot operators: Application of modeling to generate
alternatives method. Journal of rural & Development, vol.6, no3.
20- Yusef, S.A. and Malomo, O. 2007. Technical efficiency of poultry egg
production in Ogun state: a DEA approach, Journal of Poultry Science,
6(9):622-629.