بررسی تاثیر تجارت خارجی بر شاخص های فقر در ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سینا همدان بوعلی

چکیده

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. در مورد اثر گسترش تجارت خارجی بر فقر، در کشورهای در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. این مطالعه، به بررسی تجربی این مسئله در ایران با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون- جولیوس و آزمون تصحیح خطای برداری می پردازد. در انجام محاسبات از نرم افزارEviews بهره گرفته شده است. داده های مورد نیاز این مطالعه به صورت سری زمانی و از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، اداره ی گمرک، مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. داده ها مربوط به دوره ی زمانی 1386-1363 می باشند. نتیجه ی برآورد مدل نشان می دهد که بین تجارت و فقر رابطه ای مثبت وجود دارد، بنابراین، با افزایش تجارت در دوره ی مورد مطالعه فقر افزایش یافته است. هم چنین، با بررسی اثر رابطه ی هزینه ی تولید محصولات کشاورزی با فقر نتیجه گرفته شد که تاثیر آن بر فقر تقریبا چهار برابر بیش تر از تجارت است. بر این اساس بر کاهش هزینه ی تولید محصولات کشاورزی و کنترل نرخ تورم به عنوان عامل های موثر بر کاهش فقر تاکید شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Foreign Trade on Poverty Indicators in Iran

نویسندگان [English]

  • L. Pirhayati 1
  • H. Raghfar 2
  • M.H. Fetros 3
چکیده [English]

Foreign trade is an important topic in the economy of each country. There are many discussions whether the poor in developing countries take advantages of trade benefits as one of the openness dimensions. This empirical study examines this issue in Iran using Johansen Co integration test and vector error correction (VECM) test. Computing was made using Eviews software. Data required for this study were collected in the form of time series and from the central bank, Statistical Center of Iran Customs Administration, Institute of Agricultural Economics and other related organizations. The data are related to the period 1386-1363. Results of econometrics model estimate for Iran economic data show that there is a positive relationship between trade and poverty. Thus, increased trade during this period increased poverty. In other words, trade has worsened poor's living condition. Also, the review of other economic sectors, effect on poverty led to this result that the impact of agriculture on poverty is more than the other sectors. Also, the impact of this sector on poverty is almost four times in comparison to trade sector. Therefore, the results imply the importance of trade reforms combination with agricultural reforms along with sound social support policies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign
  • Poverty
  • Gross Domestic Product
  • Agricultural Production Costs
1. تشکر، ز. 1382. جهانی شدن فقر، نابرابری، تردید در شاخص های اندازه گیری، مجله مجلس و پژوهش.
شماره ی 42. ص12.
2. فوز مسلمیان، م. 1384. جهانی شدن و اثر آن بر فقر در کشورهای در حال توسعه با تأکید مخصوص بر
ایران. پایان نامه ی توسعه ی اقتصادی. علامه طباطبایی.
3. موسوی، س.ن. بخشوده، م. 1385. آثار جهانی شدن بر شاخص های فقر، فصلنامه ی علمی مطالعه رفاه
اجتماعی. سال ششم. شماره ی 24.
4. نوفرستی،م .1378 ، ریشه واحد همجمعی در اقتصاد سنجی،انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
5. Aghion P. Caroli E. Garcia-Penalosa C. 1999. Inequality and Economic
Growth: the Perspective of the New Growth Theories. Jornal of Economic
Literature, 37, 4:1615-60.
6. Datt G. 1998. Computational Tools for Poverty Measurement and Analysis,
FCND Discussion. Paper, No. 50.
7. Dollar, D. Kraay. A. 2001a .Growth is Good for the poor. reprinted in A.
Shorrocks and R. van der Hoeven (eds). 2004. growth, inequality, and Poverty,
Oxford: Oxford university Press for UNU-WIDER.
8. Dollar D. Kraay. A. 2001b. Trade, Growth and poverty.World Bank Policy
Reserch working paper 2615, Washington, DC: World Bank.
9. Foster, Greere, Thorbeke .1984. A class of decomposable poverty
measures.Econometrica, Vol. 52, No. 3 pp 761-766.
10. Kaldor N. 1956. Alternative Theories of Distribution. Review of Economic
Studies, 23, 2:83-100.
11. Nissanke M. Thorbecke E. 2006. A Quest for Pro-poor Globalization. In
Bardhan.
12. Nissanke M. Thorbecke E. 2006. Channels & Policy Debate in the
Globalization-inequality- poverty Nexus .World Development.
13. Prasad E. Rogoff K. Wei J. Kose A. 2004. Financial Globalization, Growth
and Volatility in Developing Countries .NBER Working Paper 10942,
Cambridg, Ma: National Bureau of Economic Research.
14. Ravalion M. 2004a .Looking beyond Averages in the Trade and Poverty
Debate.
15. Ravalion M. 2004b .Competing Concepts of Inequality in the Globalization
Debate. World Bank Policy Research Working Paper 3243, Washington, DC:
World Bank.
16. Ravallion M. & Chen S. 2006 .Chinas (Uneven) Progress Against Poverty.
Policy Research Working Paper 3408, World Bank, Washington D.C.
17. Sen A. 1976. Poverty: An ordinal approach to measurement, Econometrica,
Vol. 44, pp219-231