دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1388 
1. بررسی تاثیر تجارت خارجی بر شاخص های فقر در ایران

صفحه 1-12

لیلا پیر حیاتی؛ حسین راغفر؛ محمد حسن فطرس


4. رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران

صفحه 45-60

حامد رفیعی؛ مرتضی زنگنه؛ غلامرضا پیکانی


6. تعیین کارایی برای تولیدکنندگان کلزا در شهرستان ساری

صفحه 77-92

محمد رضا پاکروان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علیرضا شکیبایی؛ عبدالکریم اسماعیلی