تعیین کارایی برای تولیدکنندگان کلزا در شهرستان ساری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار بخش اقتصاد بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 - دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیر گذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها، بدون نیاز به هزینه‌ی اضافی می‌باشد. در این مطالعه، انواع کارایی فنی، اقتصادی، تخصیصی و مقیاس برای تولید‌کنندگان کلزای شهرستان ساری محاسبه شد. همچنین میزان بهینه ی نهاده‌ها برای دست‌یابی به بیشینه ی کارایی در تولید این محصول بررسی گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده‌ها بوده و آمار و داده ها از راه تکمیل 161 پرسشنامه در سال زارعی 88-1387جمع‌آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین کارایی‌های فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس بهره‌برداران کلزا در منطقه به ترتیب 7/80، 58، 5/46 و 77/13 درصد است. همچنین، بیش ترین میزان استفاده ی نابهینه از نهاده‌ها مربوط به سموم با 39/49 درصد ناکارایی در استفاده از این نهاده می-باشد. کم ترین میزان ناکارایی در تخصیص منابع برای تولید کلزا نیز مربوط به نهاده‌های بذر و ماشین‌آلات می‌باشد، لذا بر حسب نتایج بدست آمده، با اجرای برنامه‌های افزایش کارایی تخصیصی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس‌های ترویجی و آموزش‌های لازم در راستای استفاده ی درست از نهاده‌ها می توان تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine of kind of Efficiency for Canola Producers in Sari Province

نویسندگان [English]

  • M. Pakravan 1
  • H. Mehrabi boshrabadi 2
  • A. Shakibaiee 3
  • A. Esmaeili 4
چکیده [English]

Efficiency survey of agricultural productivity is important and effective factor for increasing producer’s production and yield without extra costs. In this paper, technical, economic, allocative and scale efficiencies is estimated for Canola producer in Sari. It also has been estimated optimal amount of inputs for achieve to maximum efficiency. This article was on the base of Data Envelopment Analysis method and data for these analyses is collected by 161 questioners in 1387-88. The results indicated that mean of technical, allocative, economic and scale efficiency was 80/7, 58, 46/5, and 13/77 respectively. Maximum of undesirable use of inputs is related to pesticides with inefficiency 49/39 percent. Minimum of it are related to seed and machinery. According to the results, by using programs that increase agricultural allocative efficiency such as expending terms to learn how must be used these inputs and government support can be increased production and decreased costs without changing technology level and amount of inputs usage.
 

- امامی میبدی، ع. 1379. اصول اندازهگیـری کـارایی و بهـرهوری (علمـی کـاربردی). موسـسه مطالعـات و
پژوهشهای بازرگانی تهران
- سادات موذنی، س. کرباسی، ع. 1387. اندازه گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهها
(مطالعه موردی پستهکاران شهرستان زرند). اقتصاد کشاورزی و توسعه. 16-1 :(61)16
- سیدان، س. م. 1383. بررسی عوامل موثر بر عدم کارایی فنی بهرهبرداران سیر کار: مطالعه موردی در
استان همدان. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 79 -74 :(3)17
- شفیعی ل، جواهری م ع، پورجوپاری ز، 1385. تعیین کـارایی فنـی، تخصیـصی و اقتـصادی چغنـدرکاران
شهرستان بردسیر. مجله چغندرقند. 121-109 :(2)22
- فریادرس، و. چیذری، ا. م. مرادی، ا. 1381. اندازهگیری و مقایسه کارایی پنبهکاران ایران. اقتصاد کشاورزی
 102-89 :(40)10 .توسعه و
- عمیدی، ع. 1378. نظریه ی نمونهگیری و کاربردهای آن، مرکز نشر دانشگاهی، جلد اول.
- وزارت جهادکشاورزی، 1387. آمارنامه کشاورزی ایران 1386 -87. انتشارات اداره کل آمار و اطلاعات
وزارت جهادکشاورزی ایران، تهران
- مرادیشهربابک، ح. یزدانی، س. 1384. تعیین کارایی اقتصادی و عوامل موثر بر تولید سیبزمینی در
استان کرمان (مطالعه موردی شهرستان بردسیر). پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی. 7-9
شهریور، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
Farrell M J. 1957. The measurement of productive efficiency, Journal of the
Royal Statistical Society, 120: 252-90.
Greene W H. 1993. Frontier Production Function, EC-93-20. Stern school of
business. New York University. 
Wilson P. Hadley D. Asby C. 2002. The influence of management
characteristics on the technical efficiency of wheat farmers in eastern
England, Agricultural economics, 24(3): 329 –338
Banker R D. Charnes A. Cooper W W. 1984. Some models for estimating
technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis,
management science, 30(9), September 1984.
Färe R. Grosskopf S. Lovell C A. 1994. Production frontiers. Edition by
illustrated, Published by Cambridge University Press, 1994
Ali M. Chaudhry M A. 1990. Inter– regional farm efficiency in Pakistan’s
Punjab:A frontier production function study.Journal of Agricultural
Economics. 41 (1): 24-62
Seiford L M. 1996. data envelopment analysis: The evolution of the state of the
art (1978-1995), Joutnal of productivity Analysis, 7(2-3): 99-137