اثر سیاست تعرفه ای بر قیمت داخلی گوشت مرغ و گوساله در ایران

نویسندگان

پژوهشگر و عضو هیئت علمی موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده

در این مقاله نقش افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله بر قیمت داخلی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از مدل انتقال و در قالب پانل دیتا، برای گوشت گوساله دوره ی زمانی 87-1369 و برای گوشت مرغ دوره ی زمانی 85-1371 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله از 4 به 90 درصد، قیمت مصرف‌کننده ی این کالاها به ترتیب 39/11 و 37/27 درصد افزایش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Tariff Policy on Domestic Prices of Poultry and Veal in Iran

نویسندگان [English]

  • L. Yazdanshenas
  • Z. Parmeh
  • Z. Aghajani
چکیده [English]

The present paper investigates the link between tariff rates and consumer prices for poultry and veal using pass-through panel data model. For that purpose we use consumer price, world price, and domestic producer price tariff trade costs data for 12 provinces of 15 data points 1371-85 for poultry and for 10 provinces of 19 data points 1369-87 for veal. The pass-through panel data model estimation results show that increasing the poultry tariff rate from 4% to 90%, consumption price of this product with increase 11.39% and with increasing the beef tariff rate from 4% to 90%, consumption price of this product with increase 27.37%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tariff
  • Poultry
  • Veal
  • Transaction Model
  • panel data
1. حسینی، م .ع. حیدری، غ .ر. 1388. برآورد تعرفه فصلی واردات منتخبی از محصولات کشاورزی ایران.
.155-121:(50)13 ;بازرگانی پژوهشنامه
2. فریادرس، و. مقدسی، ر. 1383. بررسی نظام تعرفه بخش کشاورزی ایران طی دوره ی
1382 - 1361.فصلنامه ی اقتصاد کشاورزی و توسعه; 23-1:(48)12.
3. مقررات واردات و صادرات سال 1388، سازمان توسعه ی تجارت ایران.
4. Deaton, A., 1985. Panel data from time series of cross-sections. Journal of
Econometrics 30, 109-126.
5. Gilanpour O.,2006. Challenges of Iran's Agriculture Sector in Accession
Process to the WTO. Eighth European Trade Study Meeting, Vienna
6. Goldberg, P., Knetter. M., 1997. Good Prices and exchange Rates: What
have we learned? Journal of Economic Literature 35, 1243-1272.
7. Goldberg, p., Pavcnik, N., 2004. The response of the informal sector to trade
liberalization. Journal of Development Economics 74, 331-366.
8. Nicita, A., 2009. The price effect of tariff liberalization: Measuring the
impact on household welfare. Journal of Development Economics. 89
9. Porto, G., 2006. Using survey data to assess the distributional effects of
trade policy. Journal of International Economics 70(1), 140-160.
10. WTO-IDB and UNCTAD, 2004. World Trade Report, PP: 204-208