انتقال قیمت در بازار قزل آلای پرورشی در استان فارس

نویسندگان

1 -استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 -دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران.

چکیده

آبزیان به عنوان یک منبع مفید غذایی تأمین‌کننده ی پروتئین مصرفی مردم بوده و استان فارس از نظر توسعه ی آبزی پروری دارای اهمیت است. با توجه به اهمیت انتقال قیمت در سطوح گوناگون بازار و ارتباط میان انتقال قیمت از سطح مزرعه به خرده-فروش با کارایی نظام بازاریابی، همگرایی قیمت‌ها با روش دو مرحله‌ای انگل -گرنجر در این مطالعه بررسی شده است. نتایج نشان داد که قیمت ها در طول زمان با هم ارتباط داشته و به سمت تعادل بلندمدت می‌روند در این مطالعه با استفاده از داده‌های هفتگی سال‌های 1385 تا 1387 آزمون انتقال قیمت از سطح مزرعه به سطح خرده‌فروش با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن وان-‌کرامون انجام شد. آزمون علیت گرنجری هسیائو، رابطه ی یک‌سویه‌ای از قیمت های سر مزرعه به سمت قیمت های خرده‌فروشی را نشان داد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی انتقال قیمت، انتقال نامتقارن قیمت را در کوتاه-مدت نشان می‌دهد که با محاسبه ی کشش‌های انتقال قیمت، افزایش در قیمت سر مزرعه تاثیری بزرگتر بر تغییر قیمت خرده‌فروشی دارد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price Transmission in Salmon Market in Fars Province

نویسندگان [English]

  • S.S. Hoseini 1
  • Z. Saraieshad 2
چکیده [English]

Fishes have special situation among food products. Fars province has actual and potential talents from the viewpoint of aquatic breeding among the other provinces in Iran. Since the Price Transmission has been important in the literature of agricultural economics and how the Price Transmission in farm- retail level has been related to efficiency of marketing system and also it has affected consumer and producer welfare. In this paper has been studied the Price Transmission of trout with estimating an Error Correction Model during 1385-1387 in Fars province. Weekly data is used. The results indicate that Price Transmission is Asymmetry in short-run and Increasing in farm price has more effected on retail price changes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetry Price Transmission
  • Fars
  • error correction model
  • fish
1. حسینی ص. و دوراندیش الف. 1385. الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی. مجله علـوم
کشاورزی ایران، جلد2، شماره 37، ص 9-1.
2. حسینی، ص. و نیکوکار الف. 1385. انتقال نامتقارن قیمت و اثـر آن بـر حاشـیه بـازار در صـنعت
گوشت مرغ ایران. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد2، شماره37 ، ص 37-2.
3. حسینی، ص. و قهرمانزاده م. 1385. تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایـران.
مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 53، ص 22-1 .
4. حسینی، ص. سلامی ح. و نیکوکار الف. 1387. الگوی انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت مرغ
ایران. مجله اقتصاد کشاورزی، جلد2، شماره1، ص21 -1 .
5- Abdulai A. 2000. Spatial Price Transmission and asymmetry in the
Ghanaian Maize Market. Journal of Development Economics, 63:327-349
6- Bailey D. and Brorsen B.W. 1989. Price Asymmetry in Spatial Fed Cattle
Markets. western journal of agricultural economics, Vol 14(2):246-252.
7- Bakucs L.Z. and Ferto I. 2006. Marketing margins and price transmission on
the Hungarian beef market. Food Economics - Acta Agricultural Scandinavica
Vol. 3:151 - 160.
 8- Bakucs L.Z. and Ferto I. 2007. Price transmission in the Hungarian
vegetable sector. studies Agricultural Economics. 106: 23-40.
9- Capps j. o. and Sherwell P. 2005. Spatial Asymmetry in Farm-Retail Price
Transmission Associated with Fluid Milk Products. Selected Paper for
Presentation at the American Agricultural Economics Association Annual
Meeting, Island.
10- Chavas J.P. and Mehta A. 2004. Price Dynamics in a Vertical Sector: The
Case of Butter. American journal of Agricultural Economics, Vol 86(4):1078-
1093.
11- Cramon Taubadel V. 1998. Estimating Asymmetric Price Transmission
with the Error Correction Representation: An Application to the German Pork
Market, European Review of Agricultural Economics, Vol 25(1): 1-18.
12- Mashamaite P. and Moholwa B. 2005. Price Asymmetry in South African
Futures Markets for Agricultural Commodities, Agrekon, Vol 44(3): 423-433.