آثار جهانی شدن بر صادرات محصولات کشاورزی: مطالعه ی موردی زعفران

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحدمرودشت

2 دانشیارگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر جهانی شدن بر روی صادرات زعفـران صـورت گرفـت . بـا
توجه به ارتباط میان واردات با عرضه و تقاضای داخلی ، الگویی مشتمل بر توابع سـطح زیرکـشت ،
عملکرد ، تقاضای داخلی و صادرات زعفران بـا اسـتفاده از داده هـای دوره ی 1359-1383 جهـت
دستیابی به هدف بالا انتخاب و برآورد شد . اثر جهانی شدن نیز با استفاده از شاخص ادغام تجاری
مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده از آزمون همزمانی حاکی از وجـود رابطـه ی همزمـانی
میان معادله ها بود.
با توجه به سهم بالای ایران در بازار جهانی درون زایی متغیر قیمت جهانی مورد آزمون
قرار گرفت که بر اساس آزمون ، درون زایی آن مورد تأیید قرار گرفت به این معنی که ایران با توجه
به سهم بالا در تولید جهانی زعفران نقش تعیین کننده ای در قیمت آن دارد . نتایج نشان داد که
با فرض ثابت بودن سایر شرایط ، جهانی شدن اثر شایان توجهی بر صادرات زعفران دارد . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Globalization on Agricultural Export: Case Study of Saffron

نویسندگان [English]

  • S.N. Mousavi 1
  • S. Yazdani 2
  • M.R. Rezaie 3
چکیده [English]

The main objective of this paper was to study the globalization effect on saffron export. Regarding the relation among import, domestic supply and demand, a model including cropping area, yield, domestic demand, and export functions by using data set over 1359-83 (1980- 2004) was estimated. Integration of International Trade (IIT) was applied as a criterion to determine the effects of globalization. Based on simultaneous test, equations were found to be simultaneous. Considering the high share of Iran in supplying saffron to world market, indignity of world price of saffron was investigated. The results revealed that word price of saffron was not endogenous, i. e., despite the high share of Iran in word production of saffron, it has not play effective role in price formation. Based on the findings, it was revealed that increased convergence of Iran’s economy toward global economy, ceteris paribus, would affect saffron export considerably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • export
  • Saffron
1-پیرایــه، م ، (1383)، بررســی آثــار جهــانی شــدن بــر تقاضــای واردات شــکر ایــران، فــصلنامه
پژوهش های سیاست های اقتصادی، شماره 32، وزارت امور اقتصادی ودارایی 47-74.
2- دادگر، یو مع.ا.ناجی میدانی، 1382، شاخص جهانی شـدن اقتـصاد و موقعیـت ایـران، فـصلنامه
پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شماره 103-136 ،29.
3- سازمان جهاد کشاورزی خراسان. سالنامه آماری کشاورزی خراسان. سالهای مختلف. مشهد.
سازمان گمرک ایران. سالنامه بازرگانی خارجی گمرک ایران، سالهای مخلف. تهران.
4- سبزواری. (1374)، زعفران طلای سرخ کویر، بانک کشاورزی، شماره 44.
5- شاهولی، ا (1383). بررسی اثرات برخی از سیاست های پـولی و مـالی دولـت بـر ارزش افـزوده،
سرمایهگذاری و صادرات بخش کشاورزی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشـد اقتـصاد کـشاورزی،
دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
6- صفاری، س.م، (1384)، ررسی ارتباط میان جهانی شدن و رشد اقتصادی-تحلیل تجارت جهانی
شدن چند کشور منتخب، پایان نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
7- نوری، ک. و س. یزدانی .(1379). جهانی شدن اقتصاد و اثـرات آن بـر بخـش کـش اورزی ایـران
(مطالعه موردی برنج و خرما). مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایـران. دانـشگاه
فردوسی مشهد. مشهد.
8- نوفرستی، م. (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. چاپ اول. انتشارات رسا.
9- هژبرکیانی، ک. و ب. رنجبری (1380). بررسی رابطه درازمدت بـین نهـادههـای انـرژی، کـار و
سرمایه در بخش کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 39-64 :(3) 9.
10- Das, D. K. (2000). Asian exports: The present predicament, Chapter
1. In D. Dilip (Ed.), Asian exports. Oxford: Oxford University Press.
11- De Pineres, S. A. G. (1999). “Externalities in the agricultural
export sector and economic growth: adveloping country prespective”,
Agricultural Economics, 21:257-267.
12- Dollar, D. (1992) "outward-or: ented Developing Economies
Really Do Grow more Rapidly :Evidence from 95 LDCS,1976-85",
Economic Development and Cultural Change: 523-544.
13- Maddison, A. (2001). The world economy amillenial perspective.
Paris, organ: zation for economic cooperacive and Development.
14- Mehlum, H. (2002). Zimbabwe: Investment, credibility and the
15- dynamic following trade liberalization. Economic Modeling.
19:595-84.
16- Milner.C , and E. Zgovu. (2006).A natural experiment for
identifying the impact of naturalT trade barriers on exports.Journal of
Development Economics. 80: 251- 268.
17- Nehra, V. and Dharshwar, D. (1993). “New estimates of total
factor productivity growth for eighty three industrial and developing
countries”, Paper, International Economics Department, World Bank,
NEW York.
18- Plummer. M. G.,(2003) Structural change in a globalized Asia:
macro trends and US policy challenges. Journal of Asian Economics.
14: 243-281
19- Seddighi, H. R., K. A. Lawler and A. V. Katos. (2000).
Econometrics: A practical approach. Routledge. London.
20- Sekhar, C. S. C. (2003). Price formation in world wheat marketsimplication
for policy, Journal of Policy Modeling, 25: 85-106.
21- Teitel. S., (2005). Globalization and its disconnects. The Journal
of Socio-Economics 34 : 444–470.
22- Weber. G., (2003).Russia’s and Kazakhstan’s agro-food sectors
under liberalized agricultural trade: a case for national
product differentiation. Economic Systems 27 : 391–413
23- WINTER-NELSON. A., and A. ANNA. (2002). Institutional
Adjustment and Transaction Costs: Product and Inputs Markets in the
Tanzanian Coffee System. World Development. 30: 561-574.
24- World Bank (2002). World Development indicators (WDI): In
CD format, world Bank, Washington , D.C.
25- Wurtenberger. L., Koellner. T., and C. R. Binder. (2006). Virtual
land use and agricultural trade: Estimating environmental and socioeconomic
impacts. Ecological Economics. 57: 679-697