اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی تولید و توزیع گوشت گاو و گوساله در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

در این مطالعه ساختار بازارهای گوشت گاو و گوساله ی داخلی با استفاده از معادله های
همزمان با روش سازمان صنعتی تجربی نو بررسی شد . داده های مطالعه مربوط به دوره ی
(1350 -1385) بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه ی بازار
استفاده شده است .
نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه ، قدرت بازار و اثر کارایی هزینه در
تولید و توزیع گوشت در داخل کشور ، به ترتیب 0/114و 0/523- است . در واقع ، تولید کنندگان
دارای قدرت بازار نبوده و نمی توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاهها ی تولیدی دارای
کارایی هزینه بوده وایجاد منفعت می کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Market Power and Cost Efficiency of Meat and Beef in Iran

نویسندگان [English]

  • F. Alijani 1
  • M. Saboohi 2
چکیده [English]

The current study has explored the internal meat and beef market
structure using simultaneous equation with new empirical Industrial
organization (NEIO) method. Data were collected for 1971-2005 period
.Also, Herfindal index was used as a variable in marginal market
equation. Results showed that the market power and cost efficiency
impacts in meat production and distribution were 0.114 and -0.523,
respectively. In fact producers did not have market power and could not
influance on prices. Production firms had cost efficiency and market
profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market power
  • Meat and beef
  • Herfindal index
بخشی، لطف علی.(1382) ساختار بازار سیمان. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 96 -75 :26
1. حسینی، سیدصفدر. وقهرمان زاده، محمد.(1385) تعدیل نا متقارن و انتقال قیمت در بازار
گوشت قرمز ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره22-1 : 53
2. جیران، علیرضا و جولایی، رامتین. (1384) بررسی مزیت نسبی و شاخصهای حمایتی گوشت
قرمز، فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه. شماره135 -116 :49
3. خداد کاشی، فرهاد. (1374) تحلیل ساختار و عملکرد بازار و سیاست ضد انحصاری با توجه
خاص به اقتصاد ایران، رساله دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
4. خداد کاشی، فرهاد.(1379) ساختار عملکرد در بازار های صنعتی ایران، موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی، انتشارات تهران
5. خداد کاشی، فرهاد و شهیکی تاش، محمد.(1384).نجش درجه رقابت در بازار جهانی کالا
های منتخب سنتی و کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،شماره 51
6. شیخ زین الدین،آذر و بخشوده،محمد.(1387) قدرت بازار خرید دام زنده وکارایی هزینه در
صنعت گوشت قرمز مطالعه موردی صنعت کشتار دام استان فارس،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و
142 -121 :61شماره ،توسعه
7. عبادی، جعفر و شهیکی تاش، محمد(1383) بررسی ساختار بازارهای صنعتی صادراتی
کالاهای منتخب. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 63 -32 :31
8. عزیزی، مریم (1383) بررسی ساختار بازارجهانی زعفران. انتشارات موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی.
9. عزیزی، جعفر و ترکمانی،جواد(1380) تخمین توابع تقاضای انواع گوشت در ایران.فصلنامه
اقتصادکشاورزی و توسعه، شماره 34:
10. گمرک ایران، سالنامه (1385 -1350)
11. مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سالهای مختلف(1386 -1350).
12. مرکز آمار ایران نشریات آماری کشتارگاههای دام، سالهای مختلف.
13. مظهری، محمد.(1380) بررسی ساختار بازار صنایع تبدیلی گوجه فرنگی و تاثیر آن بر منافع
حاصل از نو آوری بیوتکنولوژی، رساله دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
14. مظهری، محمد و یزدانی، سعید.(1384) اندازه گیری قدرت بازار با استفاده از مدل سازمان
صنعتی جدید، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 36.
15. وزارت جهاد کشاورزی.86 -1385، معاونت دام و طیور www.agri-jahad.org 
16. Azzam, A.M. 1997. Measuring market power and cost-efficiency
effect of industrial concentration. The Journal of industrial Economics,
45(4):377-386
17. Hatirili, A.2000.A measuring of market power and/or cost efficiency
in the US frozen and potato chips sub-sector, ph.d Dissertation, The Ohio
state University,
18. Hatirli, A .S, Ozkan, B and Jones, E. 2006. Application of measuring
market power and cost efficiency in the milk. The Journal of Food
science and technology (Elsevier), 17:367-372
19. Multh, M.K and Wohogenat, K.M. 1999. Measuring the degree of
oligopoly power in the beef packing industry in the absences of
marketing input quantity data. Journal of Agricultural and Resource
Economics, 24:299-312