مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش آموخته گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد موسسه ی پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی

چکیده

گندم یکی از مهم ترین غلات است و تلاش برای افزایش تولید و عرضه ی این محصول از
اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه با هدف برآورد الگوی واکنش عرضه ی گندم در
چارچوب انتظارات تطبیقی و عقلایی طی دوره ی زمانی 1362 -84 و بررسی نقش انتظارات در
شکلگیری رفتار کشاورزان صورت پذیرفت . یافتههای مطالعه نشان میدهد الگوی واکنش عرضه
مبتنی بر انتظارات عقلایی با تشکیل انتظارات قیمتی تطبیقی ، مناسبترین شکل برآورد الگوی
واکنش عرضه گندم است . پس از سطح زیر کشت ، قیمتهای انتظاری و بذرهای اصلاح شده
بیشترین تأثیر را در میزان عرضه ی گندم دارند. همچنین شرایط طبیعی مناسب از جمله بارندگی
نقش بسزایی در افزایش تولید دارد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Wheat Supply Reaction Model in Iran

نویسندگان [English]

  • F. Hayat Gheibi 1
  • N. Shahnooshi 2
  • R. Mohammadzadeh 3
  • Y. Azarinfar 4
چکیده [English]

The main purpose of this study is to estimate the model of wheat
supply reaction with rational and adaptive price expectation during 1983-
2005 periods, and to investigate the role of expectation in farmers'
behavior. The results showed that model of supply reaction based on
rational and adaptive price expectation was more suitable for estimating
the supply model. Land area, expectation prices and bred seeds had
significant effect on wheat supply. Also, some factors such as rainfall had
important role to increase production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply reaction
  • Adaptive and rational price expectation
  • wheat
1. ابریشمی ح، 1381. اقتصاد سنجی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 245 و
.246
2. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 1383. طرح جامع مطالعات الگوی
مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه ای کشور 1379 -81. جدول ترکیبات غذایی. انتشارات
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
3. بابائی پ، 1387. وضعیت گندم در ایران و جهان. ماهنامه صنعت آرد و غذا. 13) 4):
.21 -18
4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارشهای اقتصادی سالهای 1362 تا 1384.
5. برانسون و ا، 1386. تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری. انتشارات
نشر نی.
6. پایگاه تخصصی هیدرولوژی آبخیز، (1385). پایگاه اینترنتی به آدرس:
 .(http://www.iranhydrology.com)
7. رضایی ب، ترکمانی ج، 1379. برآورد توابع تقاضای نهادههای تولید و عرضه گندم در
کشاورزی ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 87 -113 : 31.
8. سازمان هواشناسی کشور، (1385). پایگاه اینترنتی به آدرس:
.(http://www.weather.ir/Farsi)
9. طاهری ص، 1384. عوامل مؤثر بر تولید گندم در ایران به ترتیب ضریب اهمیت.
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 81 -94 :50.
10. قرئلی ع، نجفی ب، 1379. تأثیر تعیین قیمت پایه از سوی دولت بر عرضه گندم در
ایران. مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد.
.163 -139 ص
11. مرکز آمار ایران. سالنامه آماری کشور. سالهای مختلف.
12. وزارت جهاد کشاورزی، شبکه اطلاع رسانی گندم ایران، (1385). پایگاه اینترنتی به
.(http://www.iranwheat.ir) :آدرس
13. هژبر کیانی ک، حاجی احمد ن، 1381. برآورد توابع تقاضای نهادههای تولید و عرضه
گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 49 -70 :39.
14. Ahouissoussi N B C, McIntosh C S, Wetzstein M E, 1995.
Rational Expectations Estimation of Georgia Soybesn Acreage Response.
J. Agr. And Applied Econ. 27(2): 500-509. 
15. Danh V D, 2007. The role of prices in stimulating Vietnamese
rice economy. CAS Discussion paper. No 52.
16. Food and Agricultural Organization (FAO). (2002), World
agriculture: toward 2015/1030. Summary Report.
17. Food and Agricultural Organization (FAO). Database (November,
2006). (online: http://apps.FAO.org/ statistics).
18. Ministry of Jihad-e- Agriculture. Database (December, 2006).
(online: http://www.maj.ir).
19. Naheed Z K, Ahmad M, Rasheed A, 2003. Wheat production in
Pakistan. Saga of policy disincentives. (online: www.pide.org.pk/PSDE).
20. Sidhu S S, Baannante C A, 1981. Estimating farm level input
demand and wheat supply in Punjabi using translog profit function.
American Journal of Agricultural Economics. 63(2): 227-247.