عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش آموخته گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد موسسه ی پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تعیین
کشش سرمایه گذاری نسبت به عامل های موثر بر آن در دوره ی زمانی 1356 -1384 انجام شد .
در این راستا از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) استفاده گردید .
نتایج بیانگر آن است که در بلند مدت و کوتاه مدت موجودی سرمایه در بخش کشاورزی
و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی تاثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری در
بخش کشاورزی دارند ، اما متغیرهای ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و نرخ بهره ی واقعی بر
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثری معنی دار نداشته و یافته های بررسی نشان داد که تاثیر
سیاست های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پس از گذشت یک سال و چهار ماه قابل مشاهده
است . همچنین نتایج بدست آمده از برآورد کشش ها در بلند مدت و کوتاه مدت نشان داد که
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به اعتبارات تخصیص یافته به این
بخش دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Investment in Iranian Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • E. Shokri 1
  • N. Shahnooshi 2
  • R. Mohammadzadeh 3
  • Y. Azarinfar 4
چکیده [English]

The main objective of this study is to determine factors
affecting investment in agricultural sector of Iranian economy. For this
purpose ARDL method was used to determine investment elasticity of
effective factors during 1977-2005.
Results indicated that capital stock and credit had positive and significant
effect on agricultural investment in the long and short run. Agricultural
added value and actual benefit rate were insignificant in the short and
long term. Investment policies in agricultural sector would show their
effect in 16 months. In addition, the results indicated that investment
elasticity to agricultural credit was high in the long and short-run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Investment
  • Agriculture
  • Elasticity
1) ابریشمی ح، 1381. اقتصاد سنجی کاربردی(رویکردهای نوین). انتشارات دانشگاه تهران.
2) اکبری ن، و رنجکش م، 1382. بررسی رشد بهرهوری کل عامل های تولید در بخش کشاورزی
ایران طی دوره 1345 -75. اقتصادکشاورزی و توسعه. سال یازدهم. شماره 43 و 44.
3) امینی ع، و فلیحی ن، 1377. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران. مجله
برنامه و بودجه. شماره 33. صفحات 95-119.
4) باقری م، و کرمی آ، 1383. بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تورم و اعتبارات با سرمایه
گذاری خصوصی در بخش کشاورزی. مجموعه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی. 381-399 :2.
5) بانک مرکزی. نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سالهای مختلف.
6) برانسون و اچ، 1381. تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری. نشر نی. چاپ
پنجم. تهران.
7) رحمانی ت، 1380. اقتصاد کلان. جلد دوم. انتشارات برادران. چاپ دوم. تهران.
8) شاکری ع، و موسوی م، 1382. بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در بخش
کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 43و89-115 :44.
9) شاهنوشی ن، 1382. آثار خشسالی در بخش کشاورزی و اقتصاد ایران: برآوردی در چارچوب
الگوی کلان اقتصاد سنجی. پایان نامه دکتری. دانشگاه تهران.
10) شیرین بخش ش، و هزاویی س م م، 1386. تاثیر تسهیلات اعطایی بانکهابر سرمایه گذاری در
بخش کشاورزی. سازمان امور اقتصادی و دارایی همدان.
11) موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی، 1382. ارزیابی تحولات گذشته و تبیین
وضع موجودبخش کشاورزی. وزارت جهادکشاورزی. معاونت برنامهریزی و اقتصادی.
12) مهرگان ن، 1376. تحلیل رفتار سرمایه گذاران بخش خصوصی در کشاورزی ایران. فصلنامه
اقتصاد کشاورزی و توسعه. 135 -161 :17.
13) نیکوکار ف، 1381. برآورد تابع تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران (به تفکیک
خصوصی و دولتی). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده اقتصاد.
14) هژبر کیانی ک، و علیزاده م ر، 1379. بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در
کشاورزی ایران با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 29:
.45 -74
15)Block P. J. 2006. Agricultural resources and environmental indicators.
Chapter 3.4. Productivity and output growth in U.S. agriculture.
Economic Research Service/USDA. pp. 77-78.
16) Wagle M.P. 1994. Estimates of aggregate function for demand for
fortilisers and private investment in Indian agriculture. Indian Journal
of Agricultural Economics. 49:56-69.
17)Clay E. and Benson C. 2000. The economic dimensions of drought in
Sub-Saharon,Africa. Drought a global assessment. London EC4P.4EE.
18) Gandhi V.P. 1996. Investment behavior in Indian agriculture. Indian
Journal of Agricultural Economics. 51:542-557.
19) Looney R.E. 2000. Private sector investment in Pakistani agriculture.
Journal of developing societies.
20) Lumby V. 1991. Investment appraisal and related dicision. World
developing.19: 181-194.
21) Siddiki J. U. 2000. Demand for money in Bangladesh: A
cointegration analysis. Applied Economics. 32: 1977-1984.