کاربرد برنامه ریزی ریاضی چند هدفی قطعی و فازی در تعیین الگوی بهینه ی کشت : مطالعه ی موردی دشت نیلاب در استان اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

در این مطالعه نخست به معرفی روش های برنامه ریزی ریاضی چند هدفی قطعی و فازی
در تعیین الگوی بهینه ی کشت پرداخته می شود . کاربرد مدلهای قطعـی و فـازی معرفـی شـده
برای تهیه ی الگوهای کشت در دشت نیلاب در اسـتان اصـفهان نـشان داد کـه بـه ترتیـب امکـان
افزایش 4 و 50 درصدی بازده برنامه ای نسبت به برنامه فعلی وجود دارد . همچنین ، اجـرای ایـن
برنامه ها به ترتیب موجب افزایش اشتغال نیروی کار به میزان 31 و 20 درصد می شود . به دلیـل
تفاوت در نتایج دو مدل معرفی شده ، نتایج همچنین نشان می دهند کـه انتخـاب مـدل فـازی یـا
قطعی برای مسائل مشابه پیش از هر گونه تصمیم گیری مهم است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Decisive and Fuzzy Mathematical Programming in Cropping Pattern: A Case Study in Nilab Palin in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • N. Pakdaman 1
  • B. Najafi 2
چکیده [English]

In this study decisive and fuzzy multi-objective mathematical
programming methods for determination of optimum cropping pattern
was introduced first and then applied in Nilab plain in Isfahan. Results of
the application of the methods showed that it was possible to increase
gross margin by 4 and 50 percent and employment by 31 and 21 percent
by application of decisive and fuzzy programming methods respectively.
Differences between two determined models showed that before making
decision, it is important to select the model based on the conditions under
consideration. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decisive Multi-objective programming
  • Fuzzy multiobjective programming
  • compromise programming
  • Nilab palin
1- عادل آ، فرجی ح. 1381، «علم مدیریت فـازی»، سـازمان چـاپ و انتـشارات وزارت فرهنـگ و
ارشاد ا سلامی
2- اکبری ن. و زاهدی ک، 1386، «منطـق فـازی و کـاربرد آن در یـافتن الگـوی مناسـب کـشت
محصولات زراعی در یک مزرعه»، اقتصاد کشاورزی، جلد اول، شماره 2
3- رفیعی دارانی ه، بخشوده م، زیبایی م، 1386، «انتخـاب و رتبـه بنـدی سیـستمهای آبیـاری در
استان اصفهان:کاربرد ماتریس معیارها، کارایی کیفی گزینه ها و برنامه ریزی چند معیاری »، علوم و
فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال شانزدهم شماره 40
4- صمغ آبادی ا، معماریانی ع، امانی م، 1383، «برنامه ریزی چند منظـوره جنگـل بـا اسـتفاده از
مدل ریاضی»، پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 63
5- کهنسال م. و محمدیان ف، 1386، «کاربرد برنامه ریزی آرمانی فازی در تعیـین الگـوش بهینـه
کشت محصولات زراعی»، اقتصاد کشاورزی، جلد اول، شماره 2
6- Dubois, Didier, Henri Prade, "Fuzzy Sets and Systems", United
Kingdom Edition
published by ACADEMIC PRESS LIMITED
7- Arıkan F., Gungor z., 2007, "A two-phase approach for multi objective
programming
 problems with fuzzy coefficients" , Information Sciences 177
(2007) 5191–5202
8- Francisco Sergio R. , Ali Mubarik, 2006, "Resource allocation trade
off in Manila's
peri-urban vegetable production systems: An application of
multiple objective programming", Agricultural Systems 87 (2006)
147–168
9- Gupta, a.p, Harboe R. , Tabucanon M.T. , 2000, "Fuzzy multiplecriteria
decision
making for crop area palnning in Narmada river basin",
Agricultural system, 63,1-18
10- Huanga H.,Gub Y.,Du X.,2006, "An interactive fuzzy multi-objective
optimization
method for engineering design", Engineering Applications of
Artificial Intelligence 19 (2006) 451–460 
11- Kasabov,k,Nikola, 1998, "Foundations of Neural Networks, Fuzzy
Systems, and
Knowledge Engineering", Massachusetts Institute of Technology
12- Liang T.F., 2006, "Distribution planning decisions using interactive
fuzzy multiobjective
linear programming",Fuzzy Sets and Systems 157
(2006) 1303 – 1316
13- Marler R.T., Arora J.S., 2004, "Survey of multi-objective
optimization methods for
engineering", Struct Multidisc Optim 26, 369–395 (2004)
14- Romero C., Amador F. , Barco A., 1987,"Multiple Objectives in
Agricultural Planning: A Compromise Programming Application
",American Journal of Agricultural Economics, Vol. 69, No. 1, (Feb.,
1987),