مطالعه ی کارایی فنی تولید گندم در ایران: مطالعه ی موردی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه ، الگوی کارایی فنی در تولید گندم در طی سالهای 1381 -84 در 78
شهرستان از استان های اصفهان ، تهران ، فارس ، خراسان رضوی ، کرمان، قم و مرکزی مورد
بررسی قرار گرفت . برای این منظور ، ابتدا پس از برآورد شکل تابعی ترانسلوگ به روش پنل و
انتخاب آن به عنوان شکل بهینه ، کارایی فنی شهرستانها به روش تحلیل مرزی تصادفی
اندازهگیری شد . نتایج این بررسی نشان داد که میانگین کارایی فنی در شهرستانهای مورد بررسی
88 درصد بوده است که از کمینه 59 درصد تا بیشینه 97 درصد نوسان داشته است . همچنین
مشخص شد که از نظر استانی ، استان اصفهان با 91/8 درصد بیشترین و استان کرمان با 76/8
درصد کمترین کارایی را در تولید گندم دارا میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Efficiency of Wheat Production in Iran: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Vali Borimnejad 1
  • Toktam Mohtashami 2
چکیده [English]

In this study, technical efficiencies of wheat production in 78 towns
of Isfahan, Tehran, Fars, Khorasan Razavi, Kerman, Ghom and Markazi
Provinces have been determined during 2001-2005. For this purpose,
Translog production function was selected as the optimum functional form
for estimation of technical efficiency measured using stochastic frontier
method. Results showed that farmers mean technical efficiencies in
townships studied was 88 percent with minimum of 59 percent and
maximum of 97 percent. Also, the results showed that Isfahan province with
91.8 percent and Kerman with 76.8 percent had highest and lowest technical
efficiencies in wheat production, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical efficiency
  • stochastic frontier function
  • wheat
1. بریمنژاد و . 1385. عامل های مؤثر بر کارایی فنی گندمکاران اسـتان قـم (اسـتفاده از مـدل
ترکیبی مرزی تـصادفی و تحلیـل مـسیر). فـصلنامه اقتـصاد کـشاورزی و توسـعه. سـال
چهاردهم، شماره 53.
2. رحمانی ر. 1376. کارایی فنی گندمکاران و عامل های مؤثر بـر آن: مطالعـه مـوردی اسـتان
کهکیلویه و بویراحمد. مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی ایران.
3. شریف م. 1383. بررسی آثار تعیین قیمت گنـدم بـر تولیـد آن در ایـران، فـصلنامه اقتـصاد
کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شمارة 159-189 .46.
4. گجراتی د.، 1383. مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابریشمی. دانشگاه تهران. تهران
5. موسوی ح . خلیلیان ص. 1384. بررسی عامل های اثرگذار بـر کـارایی فنـی تولیـد گنـدم .
اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال سیزدهم، شماره 52
6. نجفی ب و زیبایی م. 1373. بررسی کارایی فنی گندمکاران فارس: مطالعه موردی. فـصلنامه
اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم. شماره 7
7. نجفی ب . شجری ش. 1376. کارایی گندمکاران و عامل های مؤثر بـر آن: مطالعـه مـوردی
استان فارس. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 19.
8. وزارت جهاد کشاورزی. آمارنامههای کشاورزی سـالهـای 1380 تـا 1384. معاونـت طـرح و
برنامه. اداره کل آمار و اطلاعات.
9. یزدانی س. 1378. اعتبارات کشاورزی و زراعت گنـدم، مجموعـه مقـالات پژوهـشی اقتـصاد
گندم از تولید تا مصرف.
 
 
 
10. Aigner D.J, Lovell C.A.K and Schmidt P. 1977. Formulation and
Estimation of Stochastic frontier Production Function Models.
Journal of Econometrics, vol. 6
11. Battese GE, Malik SJ and Gill MA. 1996. An Investigation of
Production of Wheat Farmers in four Districts of Pakistan.
Journal of Agricultural Economics, 47
12. Brovo-Ureta B. E. 1994. Efficiency in Agricultural Production: The
Case Peasant Framers in Eastern Paraguay. Agric. Econ. 10(1)27-
37.
13. Dawson P. J. 1985. Measuring Technical Efficiency from Production
Functions: Some Further Estimates. Journal of Agricultural
Economics, 36:31-40.
14. Farrell M.T. 1957. The Measurement of Production Efficiency.
Journal of the Royal Statistical Society. 120: 253-281.
15. Lopes F. 2008. Technical Efficiency in Portuguese Dairy Farms.
82nd Annual Conference of the Agricultural Economics Society
Royal Agricultural College
16. Mehrabi Boshrabadi H and Renato R. 2007. Analysis of Technical
Efficiency and Varietal Differences in Pistachio Production in
Iran Using a Meta-Frontier Analysis. 1 Contributed paper at the
51st Annual Conference of the Australian Agricultural and
Resource Economics Society, 13-17 February 2007, Queenstown
New Zealand.
17. Meenusen W and Van den Broeck j. 1977. Efficiency Estimation
from Cobb-Douglas Production Function with Composed Error.
International Economic Review, vol.18, no.2
18. Parikh A and Shah K. 1994. Measurement of Technical Efficiency in
the Northwest Frontier Province of Pakistan .Journal of
Agricultural Economics. 45: 38-132.