دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1388 
1. بررسی عامل های موثر بر صادرات خاویار ایران

صفحه 1-16

یاسر فیض آبادی؛ مائده غلام نژاد؛ مهناز رمضانی