نقش انواع سرمایه در رشد بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه شامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی در بخش کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 87-1354 استفاده شد. از دو متغیر نرخ ثبت نام در نهضت سوادآموزی و همچنین نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی بعنوان معیاری از پس انداز سرمایه انسانی استفاده شد. در حالی که نرخ تغییرات جاده آسفالته و همچنین نرخ دسترسی به تلفن روستایی بعنوان معیاری از سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. یافته­ها نشان داد نقش سرمایه فیزیکی در بخش کشاورز ایران از سایر انواع سرمایه بیشتر است و بازده این نهاده را می توان بالاتر از 3/0 ارزیابی نمود. همچنین مشاهده شد پس از سرمایه فیزیکی سرمایه اجتماعی بطور نسبی دارای نقش مهمی در تولید کشاورزی است در حالی که برای سرمایه انسانی در بخش کشاورزی مساعدت حایز اهمیتی به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital role in Iranian agriculture growth

نویسندگان [English]

  • M. Omrani
  • Z. Farajzadeh
چکیده [English]

The objective of this study was to analysis role of different forms of capital including physical, human and social in the Iranian agriculture growth. To get the objective, neoclassical growth model as well as data for 1975-2008 was applied. Rate of literacy movement enrolment and primary school enrolment were applied as human capital indicators. While changes in paved rural road and rate of rural phone coverage were used as measures of social capital. The results suggest that physical capital’s role is more significant than other types of capital as its return is larger than 0.3 followed by social capital. While an insignificant contribution was left for human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth model
  • Physical capital
  • Human Capital
  • Social Capital
  • Agriculture
  • Iran