دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. نقش انواع سرمایه در رشد بخش کشاورزی ایران

صفحه 1-19

محمد عمرانی؛ ذکریا فرج زاده


6. الگوی انتقال قیمت مکانی گوشت مرغ ایران و مهمترین شریک تجاری

صفحه 99-112

فروز جزقانی؛ مقدسی رضا؛ سعید یزدانی؛ امیر محمدی نژاد