بازدارنده های توسعۀ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مناطق روستایی استان گیلان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش در تلاش است تا به شناسایی عوامل بازدارنده­ی توسعه­ی ICT در مناطق روستایی گیلان بپردازد. رویکرد کلی تحقیق حاضر کیفی است که به منظور تحلیل داده­های کیفی از روش نظریه بنیادی بهره­گرفته شده است که در آن تعداد 19 نفر از صاحب­نظران حوزه ICT از طریق روش نمونه­گیری نظری انتخاب شدند. داده­های پژوهش به روش مصاحبه نیمه­ ساختار­یافته       جمع­آوری شده است و برای تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار  MAXQDA10کدگذاری باز انجام شد و مجموعه­ای از مفاهیم و مقوله­ها استخراج گردید.سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله­ها با عناوین پدیده، شرایط علی، شرایط زمینه­ای و مداخله­گر، راهبردهای کنش/ برهم­کنش و پیامدها، در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. در ادامه با کدگذاری انتخابی یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و سیر داستان ترسیم شد که براساس آن مهم­ترین عوامل بازدارنده­ی آن زیرساخت نامناسب، کمبود امکانات و اعتبارات دولتی، عدم آگاهی لازم از ICT، مهاجرت طبقه تحصیلکرده روستا به شهر و عدم وجود احساس نیاز در روستاییان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • M. Shaabani
  • M. S. Alahyari
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a