تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر صنعت قند کشور

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه.

2 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه.

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه.

چکیده

این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندکردن یارانه‌ها بر صنعت قند کشور ایران می‌پردازد. آزمون ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت قند و شکر و هزینه نسبی حامل‌های انرژی نشان داد که این متغیرها در سطح مانا هستند و هم‌چنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام صنعت قند ناهمسان واریانس می‌باشد. به همین دلیل، در این پژوهش از مدل‌های خانوادهGARCH  برای برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانه‌ها) بر صنعت قند کشور استفاده شده است. نتایج برآورد‌ها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش هزینه حامل‌های انرژی، میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش و واریانس آن را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Subsidies Targeting on Iranian Sugar Industry

نویسندگان [English]

  • H Khodavaisi 1
  • H Montakhab 2
  • M. M Azizi 3
چکیده [English]

    This study deals with the impact of retargeting subsidies on sugar industry in Iran. Unit root tests for stock index returns and combination of relative prices of energy carriers exhibit that these variables are stationary at levels. Also, the ARCH test illustrates that variance of the sugar industry stock index return is heteroskedastic. For this reason, in this study, GARCH models have been used to estimate the relationship between the impacts of government policy (retargeting subsidies) on the sugar industry. The results of estimates indicated that retargeting subsidies and the increase in energy carrier prices reduced the average returns of the sugar industry stock index and increased the variance of the sugar industry stock index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidies
  • ARCH/GARCH Models
  • Sugar Industry
  • Returns of Stock Index
- ابونوری، ا. جعفری صمیمی، ا. و محنت فر، ی. (1385) ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران. مجله جستارهای اقتصادی. شماره 5: 33-58.
- اسدی مهمان‌دوستی، ا. (1388) لزوم و چگونگی اصلاح الگوی مصرف و یارانه های فرآورده های نفتی و سنجش آثار تورمی آن، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال ششم، شماره 20: 162-185.
 -احمدیان، م. (1378) اقتصاد نظری و کاربردی نفت. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. پژوهشکده اقتصاد. چاپ دوم.
 -جلال آبادی، ا. شفیعی، ا. و شاه حسینی، س. (1385) افزایش قیمت بنزین و چالش های پیش روی دولت. مجله مجلس و پژوهش. شماره 49 و50: 241-271.
- اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نظارت و همگانی در هدفمندکردن یارانه ها. (1387) مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
- جعفری، ا. اثنی عشری، ا. و محنت فر، ی. (1384) اثرهای اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی. دوره 5. شماره 19: 11-44.
- حیدری، خ. کاوند، ح. و پرمه، ز. (1386) تاثیر کاهش یارانه غذایی بر کالری دریلفتی خانوارهای ایرانی. فصلنامه رفاه اجتماعی. سال 6. شماره 24: 159-176.
- شریفی، ع. صادقی، م. و قاسمی، ع. (1387) ارزیابی اثرهای تورمی ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی. پژوهشنامه اقتصادی. دوره 8. شماره 4، (31): 91-119.
- خطیب، م. سیفی پور، ر. رحیمی، س (1388) تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنعت فولاد ایران. فصلنامه علوم اقتصادی. سال سوم. شماره 9: 18-33.
- رشیدقلم، ص. و خلیلیان، م. (1390) آثار حذف نهاده های کشاورزی بر تولید چغندر قند در کشور. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. دوره 21. شماره 2: 95-106.
- علی اکبری، م. (1389) اوضاع صنایع پس از هدفمندکردن یارانه ها. روزنامه دنیای اقتصاد. شماره 2226.
 -علیزاده، مهدی (1389) درآمدی بر تاثیرات اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها. نشریه اقتصاد شهر. سال دوم. شماره 8.
- حسینی نسب، ا. و حاضری نیری، ه. (1391) تحلیل عمومی محاسبه پذیر از اثر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی. دوره 2. شماره 7: 67-80.
  -رازینی، ا. و صبوری دیلمی، م. (1388) بررسی اثرهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف بنزین در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال سوم. شماره2 (8): 123-152.
- شریفی زنانی، ح. هنرور، ن. و محمدی، م. (1391) بررسی اثرهای بلندمدت حذف یارانه حامل‌های انرژی (نفت، گاز و برق) بر سطح تولید و تورم در ایران. نشریه انرژی ایران. دوره 15. شماره 1.
-ملکی، ر. (1378) بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
- Akaike, H. (1970). Statistical Predictor Identification. Annals of Statistical Mathmatics. 22: 17-23.
- Asteriou, D. (2006). Applied Econometrics. A Modern Aproach Using EViews and Microfit.
- Ayres, R & Nair, I. (1984). "Thermodynamics and economics, Physics Today". 35: 62-71.
- Berndt, E.R. (1990). "Energy use, Technical Progress and Productivity Growth: A Survey of Economic Issues". Journal of Productivity Analysis. 2: 67-83.
- Berndt, E. & Wood, D. (1975). "Technology, prices, and the derived demand for energy". The Review of Economics and Statistics. 3: 259-268.
- Cheng, B.S. & Lai, T.W. (1997). "An investigation of co-integration and causality between energy consumption and economic activity in Taiwan". Energy Econ. 19: 435-444.
- Bollerslev, T. Engle, R.F. & Nelson, D.B. (1994). ARCH Models in R.F. Engle and D. McFadden (eds.), Handbook of Econometrics. IV: 2959-3038.
- Breusch, T. & Pagan, A. (1979). A Simple Test for Heteroskedasticity and Random coefficient Variation. Econometrica. 47: 1278-1294.
- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the Estimation for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association. 74: 427-31.
- Durbin, J. & Watson, G. (1950). Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression I. Biometrica. 37: 409-28.
- Dubo, I. (2003). "Impact of Energy Subsidies on Energy Consumption and Supply in Zimbabwe: Do the Urban Poor Really Benefit?" Energy Policy. 31: 1635- 1645.
- Godfrey, L.G. (1978). Testing for Higher Order srial correlation in regression Equation when the regressions contin legged dependent Variables. Econometrica. 46: 1303- 1310.
- Hannan, E.J. & Quin, B. (1979). The determination of the order of on Autoregression. Journal of the royal statistical society. B14: 1950-50.
- Hope, E. and Singh, B. (1995). "Energy price increases in developing countries". The WorldBank, Policy research department.
- Pindyck, R.S. (1997). "The Structure of World Energy Demand”. The MIT Press. Cambridge. MA.
- Ramsey, J.B. (1969). Tests for specification error in classical least squares regressior analysis. Jurnal of the royal statistical. B31: 250-271.
- Robert, F. Engle. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica. 50: 987-1008.
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Economica. 48: 817-38.
- Stern, D.I. & Celeveland, C.J. (2004). "Energy and Economic Growth", Rensselaer Working Papers. 410-460.
- Uri. N.D. & Boyd, R. (1997). "An Evaluation of the Economic Effects of Higher Energy Prices in Mexico". Energy Policy. 25: 205-215.