بررسی کارایی شعبه‌های بانک کشاورزی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی شعبه‌ها استان البرز)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج.

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج.

چکیده

    بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد مالی نقشی مهم در اقتصاد ملی دارند، مدیریت بانک‌ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده، برای بهبود خدمات بانکی، بازاریابی، نوآوری در ارایه خدمات، رقابت با سایر بانک‌ها در تلاش هستند. بنابراین، یکی از اهداف بانک‏ها افزایش کارایی اقتصادی است. در این مقاله کارایی 25 شعبه‌ بانک کشاورزی استان البرز در سال 1391 و سال 1392 به روش تحلیل پوششی داده‌ها که یکی از کاربردی‌ترین روش‌های ارزیابی عملکرد می‎باشد، اندازه‌گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میانگین کارایی فنی شعبه‌ها بانک کشاورزی در استان البرز در شرایط بازده ثابت و متغیر به مقیاس در سال 1391 به ترتیب برابر 2/84 و7/87 درصد و در سال 1392 برابر 8/92 و 7/93 است. میانگین کارایی به مقیاس نیز در سال 1391، 9/95 درصد و در سال 1392، 9/98 بوده است، که از دو مدل پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها (مدل BCC و مدل CCR با ماهیت خروجی) استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Agricultural Bank Branches Performance Using Data Envelopment Analysis: Case Study of Alborz Province

نویسندگان [English]

  • P Ardabili Miyanaji 1
  • V Borimnezhad 2
چکیده [English]

Banks as the most important financial institutions play a great role in the Iranian economy and increasing their economic efficiency is the main objective of the Banks. This paper aims to evaluate performance of 25 branches of the Agricultural Bank of Alborz province in 2012-13. To this end, data envelopment analysis technique was applied. The results indicated that the average technical efficiencies of branches under constant and variable returns to scale were, in 2012, 84.2 and 87.7 percent and, in 2013, 92.8 and 93.7 percent, respectively. The average efficiencies to scale were 95.9 and 98.9 percent respectively in two mentioned years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • DEA
  • Agricultural Bank
  • Alborz Province
- آرمان، م. (1383)، ارزیابی کارایی شعبه‌ها بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی. خلاصه پایان‌نامه‌های مرتبط با بانک کشاورزی، سال 1385، جلد2، صفحات 117-134
- احمدپور، ه. (1385)، بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها DEA ‌(مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران.
- امامی میبدی، ع. (1379)، اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری (علمی کاربردی)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- انوری، ک. و همکاران (1375)، ارزیابی کارایی نسبی شعبه‌ها بانک توسعه صادرات ایران با مدل تحلیل پوششی داده‌ها. مجله بانک و اقتصاد، شماره 75 صفحه 42.
- برات‌پور، م. (1389)، تحلیلی بر کارایی فنی شعبه‌ها منتخب بانک ملت در شهر تهران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی سال هجدهم، شماره 54، 72-55.
- توسلی، م. (1391)، تخمین کارایی فنی بانک کشاورزی با استفاده از تابع تولید مرزی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیستم، شماره 61، بهار 1391، صفحات 158-133.
- حقیقت، ج. نصیری، ن. (1382)، بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی بانک کشاورزی). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 9 و 10، زمستان 83، 165-133.
- نیک‌نعمت، ز. (1386)، کاربرد مدل DEA در ارزیابی کارآیی واحدهای اقتصادی؛ (مطالعه موردی سرپرستی‌های بانک تجارت). دو فصلنامه علمی – پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1386.
- رنجبر داغیان، ر. و همکاران (1389)، بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس به روش تابع مرزی تصادفی، (مطالعه موردی شعبه‌ها بانک رفاه) ، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، سال هجدهم، شماره56، زمستان 1389، صفحات 52-27.
- نامداری، ر. اقبالی، ع. (1389)، ارزیابی کارایی در بانکهای دولتی ایران با روش تحلیل پوششی داده ها، مجله مطالعات مالی، شماره 7، پاییز 89: 121-97.
- یزدانی دهنوی، م. (1384)، مولفه‌های موثر بر موفقیت بانک‌ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی، مجله مدیرساز، شماره 17، صفحات 78-65.
- یوسفی حاجی آبادی، ر. (1383)، ارزیابی کارایی فنی بانک مسکن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. مجله برنامه و بودجه، شماره 103، 84-55.
- Banker, R. D. Charnes, A. & Cooper, W. W. (1984). “Some models for estimating technical and scale inefficiencies in DEA” Management Science Vol. 30 (9), pp. 1078-1092.
- A. Charnes, Cooper, W. W. Golany, B. Seiford, L. & Stutz, J. (1985). Foundations of Data Envelopment Analysis for Pareto-Koopmans efficient Empirical production functions, Journal of Econometrics, 30, 91–107.
- Cooper, W. W, Seiford, L. M. & Tone, K. (2000a). “Data Envelopment Analysis” Kluwer Academic Publication, Boston, Dordrecht, London.
- Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency, Journal of The Royal Statistical Society, Series A, 120(3), 253–290.
- A comment on “ranking efficient DMUs based on single virtual inefficient DMU in DEA”, Mohammad Izadikhah, journal of ISPACS, 2010, 1-5. http://www.ispacs.com/journals/dea/2014/dea-00069/
- Andersen, P. Petersen, N. C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis, Management Science, 39 1261-1264. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.39.10.1261.www.Sid.ir