تعیین مقدار بهینه نهاده‌ها و اندازه واحد‌های مرغداری شهرستان کرمان

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استاد بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

    در این مطالعه کارایی فنی، سود، اندازه بهینه نهاده­ها و ظرفیت واحدهای مرغداری شهرستان کرمان با استفاده از روش مرزی تصادفی برآورد شد. داده­های بدست آمده از راه پرسش‎نامه و به روش نمونه­گیری تصادفی از 70 تولیدکننده جوجه گوشتی بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند که میانگین کارایی فنی واحدها 5/78% می­باشد، این پارامتر نشان می­دهد اگر شکاف بین تولیدکنندگان کرمان با کاراترین تولیدکننده این شهرستان پر شود، می­توان به اندازه 5/21 درصد تولید را بدون تغییر سطح فناوری و افزودن مصرف نهاده­ها، افزایش داد. هم‌چنین، مقدار میانگین کارایی سود واحدها 45% برآورد شد که نشان از سطح پایین کارایی فنی و تخصیصی در تولیدکنندگان می­باشد. در حالت بهینه مقدار نهاده­ها برای تعداد جوجه 16568 قطعه، مقدار خوراک 63340 کیلوگرم، تعداد کارگر 4 نفر و سوخت مصرفی به مقدار 987 لیتر برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Optimal Input and Size of Poultry Farms in Kerman City

نویسندگان [English]

  • A Shorouei 1
  • R Tahmasbi 2
  • H. R Mirzaei Khalilabadi 3
  • O Dayani 4
چکیده [English]

 This paper aims to determine technical efficiency, profit, optimal size of input and capacity of poultry farms in Kerman city. To this end, stochastic frontier analysis was used. Data were obtained by a random sample of  70 broiler producers. The results indicated that the mean technical efficiency of units was 78.5 percent and using feed and chicken inputs by producers were inefficient. This indicates that by filling up the gap between more and less efficient producers, production could be increased by 21.5 percent without any change in technology and level of inputs. In addition, mean profit efficiency of units was 45 percent which showed the low level profit and efficiency of producers. The inefficiency could decrease by increasing the number of workers, feed and chicks. Optimal number of chicks, amount of feed, number of veterinary services, and fuel consumption estimated were 16568 units, 63340 kg, 4 people, and 987 liters, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • Technical efficiency
  • Profit
  • Optimal Size
  • Poultry
- آماده، ح. (1390) تحلیل تغییرات قیمتی گوشت مرغ با کاربرد الگوی: ARDL  مطالعه موردی استان تهران. پژوهش­نامه اقتصادی. 37(2): 325-295.
- اسفنجاری­کناری، ر. (1390). بررسی اقتصادی واحدهای صنعتی پرورش طیور تخمگذار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شیراز.
- ایران­پورطاری، ج. ریسمانچیان، م. دامیار، م. بیات، ح. و شیوآزاد، م. (1373). جوجه‌کشی(کارگاه خوداتکایی). شرکت چاپ و نشر ایران.
- توکلی، م. موسوی، م. و طاهری، ف. (1393). تحلیل سودآوری و کارایی سود مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی در واحد های مرغداری استان فارس. فصلنامه تحقیقات اقتصادکشاورزی. 6 (4): 54-39.
- ثابتیان شیرازی، الف. مهدی، ح. و دهقان پور، ح. (1392). اندازه‌گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس. فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه. 8: 1-22.
- جانبان، ا. (1380). تعیین انرزی متابولیسمی و مقایسه اثرات غلات (گندم و جو) مناطق گرمسیر و سردسیر بر رشد، ویسکوزیته و تولید مرغ­های تخمگزار. دانشگاه آزاد اسلامی کرج.
- زرقی، ح. (1385). پرورش جوجه گوشتی. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی- دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی
- مشایخی، س. و حاجی­زاده فلاح، م. (1390). بررسی عوامل موثر بر بازار گوشت مرغ در ایران(کاربرد مدل خود رگرسیونی). پژوهشنامه اقتصادی.1: 154-131.
- منصوری، م. (1390). بررسی کارایی فنی و شکاف تکنولوژی مرغداران گوشتی بر حسب اندازه واحدهای تولیدی: مطالعه موردی استان فارس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال و استانداری کرمان.1390، "طرح تهیه سند توسعه  اشتغال و سرمایه­گذاری استان کرمان در دوره برنامه پنجم توسعه (90-94)"
-Adepojo, A. (2008). Technical efficiency of egg in Osun State. International Journal of Agricultural Economics and Rural Development. 1:7-14.
-Ali, F. Parikh, A. & Shah, M .K .(1994). Measurement of profit efficiency using behavioural and stochastic frontier approaches. Appl. Econ. 26: 181-188.
-Battese, G.E. & Corra, G.S. (1977). Estimation of a production frontier model: with application to the Pastoral zone of Eastern Australia. Australian journal of Agricultural Economics. 21: 169-179.
-Coelli, T. Prasada Rao, D. & Battese, G.E. (1998). An introduction to efficiency and productivity analysis. Kluwer Academic Publishers. Boston.
-Meeusen, W. & Van Den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation form Cobb-Douglas production function with composed error. International Economic Review. 18: 435-444.
-Nganga, S.K. Kungu, J. de Ridder, N. & Herrero, M. (2010). Profit efficiency among Kenyan smallholders milk producers: A case study of Meru-South district. Kenya. African Journal of Agricultural Research. 5(4): 332-337.
-Ogunniyi, L.T. (2008). Profit Efficiency among Cocoyam Producers in Osun State. Nigeria. International Journal of Agricultural Economics & Rural Development. 1(1): 38-46.
-Udoh, E.J. & Etim, N.A. (2009). Measurement of farm level efficiency of broiler production in Uyo. AkwaIbom State. Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences. 5: 832- 836.