تبیین و مقایسه رابطه بین حجم اعتبارات بانک‌ها و اندازه بازار با رشد اقتصادی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

3 استادیار گروه مهندسی اقتصاد و مدیریت تولید کشاورزی، دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

چکیده

    اثرات مثبت بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری از راه کاهش ریسک، قیمت گذاری، ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده‌ها و ... آنقدر زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه نیافته، نه در فناوری پیشرفته توسعه یافته‌ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی یک دوره سی ساله از 1364 تا 1394 می‌پردازد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش برآورد پانل دیتا با رویکرد رگرسیون و هم‌چنین، از یک مدل رشد درون‌زای تجربی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه حجم اعتبارات بانک‌ها و اندازه بازار اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است که نتایج آزمون حاکی از یک رابطه منفی و بی‌معنا بین حجم اعتبارات بانک‌ها و رشد اقتصادی می‌باشد. هم‌چنین، بین اندازه بازار اوراق بهادار و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت هرچند بی معنا وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Financial Markets and Economic Growth in the Middle East Countries

نویسندگان [English]

  • H Soltani 1
  • M Pourkiani 2
  • A Darijani 3
  • H Tbeli 4
چکیده [English]

    With respect to importance of financial markets, this study examines the relationship between the development of financial markets and economic growth in the Middle East countries over a period of thirty years, from 1985 to 1915. To this end, panel data regression approach was used as an experimental model of endogenous growth.In this study, two hypotheses of volume of bank credit and securities market size were tested.The results indicate a negative correlation between the volume of bank credit and economic growthwhile there is a positive relationship between sizesof stock market with economic growth in countries studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Market
  • Money Market
  • Capital Market
  • Economic Growth
- ابرزی، م. صمدی، س. و صفری، ع.(1386). نقش گروههای مرجع در ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی. سال14. شماره (48)
- ختایی، م. (1387). روند چالشهای ساختاری بازار مالی ایران با تاکید بر عملکرد سال‌های 85ـ84. مجله راهبرد. شماره (46).
- سیف، ع. (1375) . روش تهیه پژوهش‌نامه. چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن.
- صباحی، الف. و رنجبرکی، ع.(1392). بررسی کاربردپذیری اوراق بهادار شناور جهت توسعه نظام مالی ایران. مجله اقتصاد پولی مالی. شماره (6).
- عبده تبریزی،ح.و جهانخانی، ع.(1372). نظریه بازار کارایی سرمایه. فصلنامه تحقیقات مالی. سال اول. شماره(1)
- هیبتی،ف.و محمدزاده اصل، ن. (1383). ارزیابی آثار توسعه نظام مالی بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی. پژوهش نامه اقتصادی. شماره (15).
-Benhabib, J. & Speigel, M. ( 2014). Growth accounting with physical and human capital, Working paper (New York University, New York, NY).
-Bhattacharya, S. ( 2013). Financial intermediation and proprietary information, Manuscript, July.
-Boyd, J.H. & Prescot, E.C. (1986). Financial intermediary coalitions, Journal of Economic Theory xxxv111, 211-212.
-Diamond, D. (2012). Financial intermediation and delegated monitoring, Review of Economic Studies LI, 393-414.
-Fisher, I. ( 1930). The theory of interest of interest (MacMillan, New York, NY). Fry, M.J., 1988, Money, interest, and banking in economic development (Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD).
-Goldsmith, R.W. (1969). Financial structure and development (Yale University Press, New Haven, CT).
-Harris, J.R., Schiantarelli, F. & Siregar. M.G. (2014). How financial liberalization in Indonesia affected firms’ capital structure and investment decisions, Working paper no. 997 (World Bank, Washington, DC).
-King, R.G. & R. Levine. (1993). Capital fundamentalism, economic development, and economic growth, Paper presented at the Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy.
-Levine, R. (2015). Stock markets, growth, and tax policy, Journal of Finance XLVI, 14451465. Levine, R. and D. Renelt, 1992, A sensitivity analysis of cross-country growth regressions, American Economic Review LXXXII, 942-963.
-Lewis, R. (1994). 'From chaos to complexity: implications for organizations'. Executive Development, Vol. 7, No. 4, pp. 16-17
-Lucas, R.E., JR. ( 2014). On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics XXII, 3-42.
- Pagano, M. ( 2012). Financial markets and growth: An overview, European Economic Review 37, 613-622.
-Robinson, J. ( 1952). The generalization of the general theory, in: The rate of interest and other essays (Macmillan, London).
-Romer, Paul M. (1990). Endogenous technological change, Journal of Political Economy XCVIII, S71-SlO2.
-Roubini, N. & Sala-i-Martin, X. (1992). Financial repression and economic growth, Journal of Development Economics XXXIX, S-50.
-Schumpeter, Joseph A. (1912). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Dunker and Humboldt, Leipzig); translated by Redvers Opie, 1934, the theory of economic development (Harvard University Press, Cambridge, MA).
-Shaw, E.S. (2014). Financial deepening in economic development (Oxford University Press, New York, NY).
-Siregar, M. (2009). Financial liberalization, investment and debt allocation, Unpublished Ph.D. dissertation (Boston University, Boston, MA).