تاثیر تسهیلات بانکی اعطا شده به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

چکیده

    روش توزیع ثروت و درآمد از دغدغه‌های اصلی هر نظام اقتصادی می‌باشد. به باور بسیاری از پژوهشگران چگونگی توزیع درآمد، محوری‌ترین عامل در رفاه اجتماعی می‌باشد و هم‌چنین، توجه نکردن به این مقوله اساسی در طراحی انواع سیاست‌های اقتصادی می‌تواند آسیب‌هایی زیان بار بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد کند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه همچون کشور ایران جزء بخش‌های تولیدی مهم بشمار آمده و سهمی شایان توجه از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. لذا، هدف این مقاله بررسی تاثیر تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در کشور ایران طی سال‌های ۹۱-۱۳۷۰ می‌باشد. برای این منظور در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین روابط علی بین متغیرها از روش VAR برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تسهیلات بانکی و درآمد سرانه اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر توزیع درآمد در کشور ایران در دوره مورد مطالعه داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Agricultural Credit on Income Distribution in Iran

نویسنده [English]

  • Mansoureh Aligholi
Member of Islamic Azad University - Central Tehran Branch
چکیده [English]

The distribution of wealth and income is one of the main concerns of any economic system. Therefore, the purpose of this paper is to investigate the effect of banking facilities granted to agricultural sector on income distribution in Iran during the period of 1370-91. For this purpose, in this paper, after verifying the reliability of variables and determining the causal relationships between variables, the VAR method is used to estimate the model. The results showed that banking facilities and per capita income had positive and inflation had negative effects on income distribution in Iran during the studied period. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking Facilities
  • the Gini Coefficient
  • Granger Causality Test
  • VAR Model
 
- ابراهیمی، م. و آل مراد، م. (1389)، توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمد در ایران؛ فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ششم، صص 131-109.
- انصاری، ی. و حسینی یکانی، ع (1393)، اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL؛ اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیست و دوم، شماره هشتاد و پنچ، صص 254-237.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سالهای 1391-1370.
- پروین، س. و طاهری فرد، ا. (1387)، تاثیر سیاست های پولی بر فقر و توزیع درآمد (مطالعه موردی اقتصاد ایران)؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره هشتم، شماره چهارم، صص 128-95.
- جابری خسروشاهی، ن. ، محمدوند ناهیدی، م.ر و نوروزی، د. (1391)، تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران؛ فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره ششم، صص 208-173.
- زراء نژاد، م. ، حسین پور، ع. و انواری، ا. (1393)، توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران: رویکرد تصحیح خطای غیرخطی، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره یازدهم، صص 47-27.
- سعیدی، ‍پ. و عباسی، ا. (۱۳۹۰)، تاثیر تسهیلات بانکهای تجاری در رشد اقتصادی؛فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره بیست و سوم، صص ۲۲-۱۴.
- سیفی پور، ر. و رضایی، م. ق. (1390)، بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با تاکید بر مالیات‌ها؛ فصلنامه پژوهشنامه مالیات، سال نوزدهم، شماره دهم، صص 142-121.
- شاه آبادی، ا. و محمودی، ح. (۱۳۸۹)، بررسی رابطه توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران؛ نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد بیست و چهارم، شماره چهارم، صص ۵۰۸-۴۹۶.
- شریفی رنانی، ح. ، توکلی، ا. و هنرور، ن. (139۲)، تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران؛فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیست و یکم، شماره هشتاد و چهارم، صص ۲۲۷-۲۰۵.
- قنبری، ع. ، آقایی، م. و رضا قلی زاده، م. (1390)، بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران؛ مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره چهلم، صص 30-1.
- لطفی، ح. و احمدزاده ماشین چی، س. (138۶)، بررسی تاثیر تسهیلات اعتباری اعطایی از سوی بانکهای تخصصی به بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی؛ ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صص ۱۵-1.
- ماندگانی، س. ، افقه، س. م و نامور، ا. (1391)، برآورد اثرات متغیرهای اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد در ایران؛ مجله رفاه اجتماعی، شماره چهل و شش، صص 162-143.
- موسوی، ن. ، محمدی، ح. و اکبری، م. ر. (1389)، بررسی اثرات سیاست مالی بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت در ایران؛ پژوهشات اقتصاد کشاورزی، جلد دوم، شماره چهارم، صص ۱۳۴-۱۲۱.
- نگین تاجی، ز. و امیدی کیا، م. (1392)، اثرتسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی؛فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره چهارم، صص ۸۷-۷۱.
- Denk, O., & Cournède, B. (2015). Finance and income inequality in OECD countries. OECD Economics Department Working, 42, 1-41.
- D'Onofrio, A., & Murro, P. (2013). Local banking development and income distribution across Italian provinces. International Journal of Economics and Finance, 4(3), 58-71.
- Malinen, T. (2013). Does income inequality contribute to credit cycles? Economics Letters, 134, 65-68.
- Mishra, P., Montiel, P., Pedroni, P., & Spilimbergo, A. (2014). Monetary policy and bank lending rates in low-income countries: Heterogeneous panel estimates. Journal of Development Economics, 111, 117-131.
- Maureen, W. & Nzomoi J. & Rutto, N. (2012). Assessing the impact of private sector credit on economic performance: Evidence from sectoral panel data for Kenya. International Journal of Economics and Finance, 4(3), 182-203.